Pentax Optio S12 Bedienungsanleitung (pl)

Herunterladen
Dziêkujemy za nabycie cyfrowego aparatu fotograficznego PENTAX.
Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania 
wszystkich funkcji aparatu. Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, 
poniewa¿ stanowi ona przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie 
wszystkich mo¿liwoœci aparatu.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego PENTAX do celów innych ni¿ osobiste 
nie mog¹ byæ wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie 
autorskim. Proszê zwracaæ wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych 
przypadkach wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach 
osobistych podczas demonstracji, wystêpów lub jako eksponaty. Zdjêcia wykonane z zamiarem 
uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ wykorzystywane niezgodnie z zakresem 
okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.
Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³ 
nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole 
magnetyczne lub elektromagnetyczne.
• Monitor ciek³okrystaliczny zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko 
precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, nale¿y 
pamiêtaæ o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, ¿e nie powinny. 
Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.
Znaki handlowe
• PENTAX, Optio i smc PENTAX s¹ znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
• Logo SDHC 
 jest znakiem handlowym.
• Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.
Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki 
i oprogramowanie z obs³ug¹ PRINT Image Matching umo¿liwiaj¹ tworzenie zdjêæ zgodnie 
z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ dostêpne w przypadku drukarek, które nie 
s¹ zgodne z PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation. Logo PRINT 
Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
Oprogramowanie Red Eye © 2003-2006 FotoNation Inc. Oprogramowanie Face Tracker © 
2005-2006 FotoNation Inc. Oprogramowanie Red Eye w aparacie — objête patentami 
nr 6 407 777 i 7 042 505 w USA. Inne patenty zg³oszone.
• Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego 
produktu.
• Karty pamiêci SD i karty pamiêci SDHC s¹ w tej instrukcji obs³ugi nazywane kartami 
pamiêci SD.
e_kb466.book  Page 0  Thursday, February 28, 2008  7:07 PM