Pentax Optio A40 Bedienungsanleitung (tr)

Herunterladen
B
u PENTAX Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Kameranýn tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde faydalanabilmek 
için, kamerayý kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm 
kapasitesini anlamanýza yardýmcý olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu 
emniyetli bir yerde saklayýnýz. 
Telif Hakký
Bu PENTAX Dijital Kamera kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, 
Telif Hakký kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda gösterilerde, 
sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde bile kýsýtlama getirilecek 
durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla çekilen 
görüntüler, Telif Haklarý Kanunu’nda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup 
bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir. 
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Kameranýn güçlü elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alan yaratan tesisler gibi 
ortamlarda kullanýlmasý halinde kaydedilen verilerin silinmesi ya da kameranýn düzgün 
çalýþmamasý ihtimali mevcuttur.
• LCD ekranda kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak 
üretilmiþtir. Ýþlevsel piksel seviyesinin %99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, 
%0,01 ya da daha az sayýda pikselin çalýþamayabileceði ya da çalýþmamalarý gerekirken 
çalýþabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü 
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr.
Ticari Markalar
• PENTAX, Optio ve smc PENTAX, PENTAX Corporation’ýn ticari markalarýdýr.
• SDHC logosu 
 ticari bir markadýr.
• Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari ya da tescilli ticari 
markalarýdýr.
Bu ürün, fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn görüntüler elde etmelerine yardýmcý olan PRINT 
Image Matching III, PRINT Image Matching özelliðine sahip dijital sabit kameralar, yazýcýlar 
ve yazýlýmlarý desteklemektedir. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan 
yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Saklýdýr.
PRINT Image Matching, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari markasýdýr. 
PRINT Image Matching logosu, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari markasýdýr.
Red Eye programý © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker programý © 2005-2006 
FotoNation Inc. In Camera Red Eye -- ABD Patent No. 6,407,777 ve 7,042,505 kapsamýndadýr. 
Diðer patentler Ýþlem Görmektedir.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve LCD monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründen farklý olma 
ihtimali mevcuttur.
• Hem SD Hafýza kartlarý ve hem de SDHC Hafýza kartlarý bu kýlavuz içerisinde SD hafýza 
kartlarý olarak belirtilmektedir.
e_kb449.book  Page 1  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM