Pentax Optio E70 Bedienungsanleitung (bs, hr)

Herunterladen
Hvala na kupnji PENTAX digitalnog aparata.
Molimo, proèitajte ove upute korištenja aparata da biste od njega iskoristili 
sve moguænosti i funkcije. Saèuvajte ove upute jer su vrijedno sredstvo 
za bolje razumijevanje moguænosti Vašeg aparata.
U vezi autorskih prava
Sve snimke snimljene s PENTAX digitalnim aparatom koje se koriste za bilo 
što drugo osim osobnog uživanja ne mogu se koristiti bez dozvole u skladu 
s zakonom o autorskim pravima. Molimo da budete pažljivi jer u nekim sluèajevima 
èak i snimke snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija 
ili artikala u izlogu. Snimke snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava 
se takoðer ne smiju koristiti izvan opsega korištenja odreðenog u zakonu 
o autorskim pravim, te i stoga morate biti pažljivi.
U vezi žigova
PENTAX i Optio su žigovi HOYA CORPORATION.
SDHC logo 
 je žig.
Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. Aparati koji podržavaju 
PRINT Image Matching, štampaèi i programi pomažu fotografima da ispune svoje 
zamisli. Neke funkcije nisu na raspolaganju na štampaèima koji nisu PRINT 
Image Matching III kompatibilni.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Sva prava zadržana.
PRINT Image Matching je žig Seiko Epson Corporation. The PRINT Image 
Matching logotip je žig Seiko Epson Corporation.
Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.
© 2008 ACD Systems Ltd. Sva prava saèuvana. ACDSee i ACDSee logtip su 
žigovi ACD Systems Ltd. u Kanadi, SAD-u, Europi, Japanu i drugim državama.
Microsoft i Windows su registrirani žigovi Microsoft Corporation u SAD-u i drugim 
državama.
Windows Vista je registrirani žig ili žig Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim 
državama.
Macintosh i Mac OS su zaštitni znaci Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim 
državama.
U vezi PictBridge
PictBridge omoguæava korisniku da direktno spoji digitalni aparat sa štampaèem 
koristeæi jedinstveni standard za štampanje slika. Možete slike štampati direktno 
s aparata kroz nekoliko jednostavnih operacija.
Postoji moguænost da ilustracije i ekran na monitoru u ovim uputama budu malo 
drugaèiji nego stvarni proizvod.
U ovim uputama, obje kartice SD i SDHC se u tekstu spominju kao SD 
memorijske kartice.
U ovim uputama, termin «raèunalo» zamjenjuje Windows osobno raèunalo 
ili Macintosh.
U vezi registracije proizvoda
Da bi smo vas èim bolje služili, molimo da registrirate svoj proizvod pomoæu 
CD-ROM-a koji je priložen ili na PENTAX web stranicama. Hvala na suradnji.
Pogledajte poglavlje 7 za razne detaljne informacije o prikazu. 
e_kb477.book  Page 0  Monday, January 12, 2009  4:51 PM