Pentax K-7 Bedienungsanleitung (pl)

Herunterladen
Dziêkujemy za zakup tego cyfrowego aparatu fotograficznego Q firmy PENTAX. 
Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich 
funkcji aparatu. Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi ona 
przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci aparatu.
Dodatkowe obiektywy
Wraz z aparatem mo¿na u¿ywaæ obiektywów DA, DA-L, D FA i FA J lub obiektywów 
z pozycj¹ przys³ony s (Auto). Informacje na temat u¿ycia innych obiektywów lub 
akcesoriów znajduj¹ siê na stronach str. 57 i str. 317.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu Q do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹ 
byæ wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. 
Prosimy zwracaæ wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach 
wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych 
podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ zdjêæ wystawianych przedmiotów. 
Zdjêcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ 
wykorzystywane niezgodnie z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.
Znaki handlowe
PENTAX, Q i smc PENTAX s¹ znakami handlowymi firmy HOYA CORPORATION.
PENTAX Digital Camera Utility i SDM s¹ znakami handlowymi firmy HOYA CORPORATION.
 Logo SDHC jest znakiem handlowym.
Ten produkt zawiera technologiê DNG, która jest licencjonowana przez firmê Adobe 
Systems Incorporated.
 Logo DNG jest znakiem handlowym lub zastrze¿onym znakiem handlowym firmy 
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface s¹ znakami handlowymi lub 
zastrze¿onymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.
Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje prawdopodobieñstwo skasowania zarejestrowanych danych, pojawiania siê 
szumów na zapisanych zdjêciach lub nieprawid³owego dzia³ania aparatu w przypadku 
u¿ycia go w pobli¿u wie¿ nadawczych lub innych obiektów generuj¹cych silne 
promieniowanie magnetyczne albo pola magnetyczne b¹dŸ w pobli¿u Ÿróde³ silnej 
elektrycznoœci statycznej.
• Monitor ciek³okrystaliczny zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, 
wysoko precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, 
nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, 
¿e nie powinny. Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.
Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Oprogramowanie PRINT Image Matching 
umo¿liwia tworzenie zdjêæ zgodnie z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ 
dostêpne w przypadku drukarek, które nie s¹ zgodne z Print Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
Logo PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
• Ilustracje i zdjêcia monitora w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego 
produktu.
e_kb474.book  Page 0  Tuesday, October 27, 2009  4:39 PM