Pentax Optio I10 Anleitung Für Quick Setup (lt)

Herunterladen
0
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX skaitmeniná fotoaparat¹.
Naudojantis šiuo fotoaparatu pirm¹ kart¹, rekomenduojama 
perskaityti šá trumpo naudojimosi vadov¹, kad galëtumëte 
susipažinti su pagrindiniais šio fotoaparato valdymo veiksmais. 
Išsamesnë informacija apie funkcijø paaiškinimus ir papildomas 
operacijas yra pateikta atskirai.
Optio I-10_QSG.book  Page 0  Friday, February 5, 2010  8:05 AM