LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
70
Preču zīmes
Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG 
logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas 
pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir 
Google, Inc. preču zīmes.
Bluetooth  ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
Wi-Fi  un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.