LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
12
Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine 
1  
Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist 
eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või 
kohalik võimuorgan.
2  
Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada 
võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
3  
Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta 
saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote 
ostsite.
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1  
See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe 
(Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem 
kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 
0,004%.
2  
Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks 
ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik 
võimuorgan.
3  
Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada 
võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4  
Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise 
kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust 
toote ostsite.