LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
18
19
Telefoni tundmaõppimine
 HOIATUS
Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pessa. Mälukaardi SIM-kaardi pesasse 
asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.
MÄRKUS 
Selles seadmes töötavad ainult microSIM-kaardid.
3  
Paigaldage aku.
4  
Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga 
 ja vajutage 
kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust 
.