LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių
36
Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį
Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio. 
Duomenų perdavimas
1  
Naudodami su telefonu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
2  
Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite 
Medijos 
įrenginys (MTP).
3  
Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.
PASTABA 
Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti „LG Android“ platformos tvarkyklę, kad būtų 
galima aptikti telefoną.
Patikrinkite Medijos įrenginys (MTP) naudojimo reikalavimus.
Elementai
Reikalavimas
OS
„Microsoft Windows XP“ SP3, „Vista“ arba 
naujesnė
„Windows Media Player“ versija „Windows Media Player 10“ arba naujesnė