LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
4
5
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī 
pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, 
jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas 
vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē 
nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana 
var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie 
norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.
Izstrādājuma apkope un remonts
 BRĪDINĀJUMS
Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un 
piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruņa modelim. Citu veidu 
piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, 
un var būt bīstama.
Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes 
speciālista.
Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu 
plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā 
nomainītajām daļām.
Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo 
datoru, tuvumā.
Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.
Nemetiet ierīci zemē.
Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet 
tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas 
triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.