LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
6
Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un 
izraisīt ugunsbīstamību.
Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, 
piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt 
magnētisko joslu informāciju.
Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
Bez vajadzības neaizskariet antenu.
Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu 
stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas 
lietošanas dēļ.
Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot 
ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama 
ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas 
laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet 
paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, 
mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. 
Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.