LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
10
Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora 
veiktspēju.
Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. 
Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves 
atkritumiem.
Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG 
Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu 
nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, 
izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, 
dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.