LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
12
Atbrīvošanās no nolietotas ierīces
1  
Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no 
sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas 
iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
2  
Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo 
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
3  
Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, 
sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas 
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1  
Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai 
svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 
0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2  
Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, 
izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi 
valdība vai pašvaldība.
3  
Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4  
Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, 
lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas 
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.