Olympus STYLUS 1 Instruction Manual (th)

Download
  ขอบคุณ สําหรับ การ ซื้อ กลอง ดิจิตอล Olympus กอน ที่ จะ เริ่ม ใช กลอง ใหม ของ ทาน โปรด อาน คํา แนะนํา เหลา 
นี้ อยาง ระมัดระวัง เพื่อ ให สามารถ เพลิดเพลิน ไป กับ ประสิทธิภาพ สูงสุด และ เพื่อ อายุ การ ใช งาน ที่ ยาวนาน ยิ่ง 
ขึ้น เก็บ คูมือ ฉบับ นี้ ใน ที่ ที่ ปลอดภัย เพื่อ การ อางอิง ใน อนาคต
  เรา แนะนํา ใหทา นท ดล อง ถาย ภาพ เพื่อ ให คุน เคย กับ กลอง ของ ทาน กอน ที่ จะ ถาย ภาพ ที่ สําคัญ
  ภาพ ประกอบ หนา จอ และ กลอง ที่ แสดง ใน คูมือ นี้ มี การ ผลิต ใน ขั้น ตอน การ พัฒนา และ อาจ แตก ตาง จาก 
ผลิตภัณฑ ที่แท จริง
  หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟงกชั่นเนื่องจากมีการปรับปรุงเฟรมแวรสําหรับกลอง เนื้อหาจะแตก
ตางกัน สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
คูมือการใชงาน
กลองดิจิตอล
STYLUS 1