Canon CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 PL Manual (ja, en, zh)

Download
C90
4. 以通常模式操作
Shtl
A 1
VTR
A 1
Fr1P
VTR
A
V
[ ]
MENU
MENU
1
Shtl
A 1
Fr1P
A 2
RET
R
Fr1P
VTR
A
V
[ ]
MENU
MENU
1
VTR
A 1
Fr1P
A 2
RET
R
[ I-Gain ]
[Adj]
[ ]
MENU
1
A
Fr1P
[ Basic ]
[Trk]OFF
[I-Tq]H
[I-Tq]H
[I-Tq]H
4.1.10 为 AUX1 开关分配功能 
AUX1 开关分配功能。
重要提示
开始操作前, 请预先切换到想要设定的用户。
(有关用户切换方法, 请参照 “
4.1.3 切换用户” 或 “4.2.1 在 User 画面上设定 / 切换用户”。)
Top 初始画面
Top 初始画面
4 次 
 键
上次设定的功能或默认功能被突出显示。
 
 键
变成闪烁显示。
 
 键或 
 键
按右键或左键, 直到变成想要改变的任意功能。
 
 键
从闪烁显示变成突出显示, 该设置被确定。
1
2
3
4
选择项目
Fr1P
Fr1F
Fr2P
Fr2F
Sped
(D) 
Shtl
NON
VTR
RET
功能
Framing Preset1
开关
(设定速度)
Framing Preset1
开关
(最高速度)
Framing Preset2
开关
(设定速度)
Framing Preset2
开关
(最高速度)
Speed Preset
开关
穿梭拍摄
开关
无功能
VTR 开关 RET 开关
(D) : 默认值
MENU
 ×4
Shtl
A 1 
或者