Canon CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 PL Manual (ja, en, zh)

Download
C103
4. 以通常模式操作
No.  :
Name:
ResetAll
Name
Name: 
 
㧙㧙㧙㧙㧙㧙㧙
No.  :
User
Name: 
ResetAll
1
1
 A 㧙㧙㧙㧙㧙㧙㧙
User
1
Mode:
User
Full
Name:
No.: 
1
--------
1
User
1
--------
1
[ I-Gain ]
[Adj]
[ ]
MENU
1
A
Fr1P
[ Basic ]
[Trk]OFF
[I-Tq]H
Name
User
Name: 
A
1
 㧙㧙㧙㧙㧙㧙㧙
为用户命名
 
可以为各用户命名。
重要提示
开始操作前, 请预先切换到想要设定的用户。
(有关用户切换方法, 请参照 “
4.1.3 切换用户” 或 “4.2.1 在
User 画面上设定 / 切换用户”。)
 
 键
切换成
User 画面
User 画面。
3 次 
 键
Name] 出现下划线。
 
 键
第一个字符 【
-】 被突出显示, 变成可以变更的状态。
 
 键或 
 键
按右键或左键, 直到变成想要改变的任意数值。
 
 键以确定
返回标题
Name
标题
Name。
1
2
3
4
5
Top 初始画面
Top 初始画面
User 画面
User 画面
标题
Name
标题
Name
标题
Name
标题
Name
选择项目
_
(D) 
 - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
字符数
最多
8 个字符 
(D) : 默认值
_
  : 空格
MENU
User
1
 ×3
或者