Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
CZ  
9
 
Typ uchycení 
slune
ční clony 
:   Bajonet 
Pr
ůměr závitu pro 
nasazení filtru 
:   52 mm
* Zm
ěna technických specifikací bez 
p
ředchozího upozornění vyhrazena.
Výstrahy: P
řečtěte si následující
 Varování: Bezpe
čnostní opatření
Nedívejte se objektivem do slunce. Mohlo by 
dojít k oslepnutí nebo poškození zraku.
Nenechávejte objektiv bez krytky. Pokud se 
v objektivu sbíhá slune
ční světlo, může dojít 
k požáru.
Nemi
řte objektivem fotoaparátu přímo na 
slunce. Slune
ční paprsky se v objektivu 
soust
ředí a mohou fotoaparát poškodit nebo 
zp
ůsobit požár.
Micro Four Thirds a Logo Micro Four Thirds jsou 
ochrannou známkou registrovanou spole
čností 
OLYMPUS IMAGING CORPORATION v 
Japonsku, Spojených státech, zemích Evropské 
Unie a dalších státech.
Pro zákazníky v Evropě
Značka »CE« symbolizuje, že tento 
produkt splňuje evropské požadavky 
na bezpečnost, zdraví, životní 
prostředí a ochranu zákazníka. 
Výrobky nesoucí značku CE jsou 
určené k prodeji v Evropě.
Evropská technická podpora zákazníků
Navštivte naše domovské stránky 
http://www.olympus-europa.com
nebo volejte: 
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma)
+49 180 5 - 67 10 83 nebo 
+49 40 - 237 73 4899 (zpoplatněná linka)
L1027_E_cz_cs2e.indd   9
L1027_E_cz_cs2e.indd   9
2/3/2010   1:47:22 PM
2/3/2010   1:47:22 PM