Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
32
  LV
NOR
ĀDĪJUMI
Pateicamies, ka ieg
ādājāties šo Olympus 
izstr
ādājumu. Lai izstrādājuma izmantošana 
b
ūtu droša, lūdzu, izlasiet šo lietošanas 
pam
ācību un uzglabājiet to viegli pieejamā vietā, 
jo š
ī pamācība jums var noderēt arī turpmāk.
Da
ļu nosaukumi (1 attēls)
1 Priekš
ējais vāciņš
2 Filtra uzlikšanas v
ītne
3 Fokusa gredzens
4 T
ālummaiņas gredzens
5 Stiprin
ājuma rādītājs
6 Aizmugur
ējais vāciņš
7 Elektriskie kontakti
8 UNLOCK sl
ēdzis
9 P
ārsega uzlikšanas daļa
0 Objekt
īva pārsegs (papildiespējas)
UNLOCK sledža izmantošana (2 att
ēls)
Lai fiks
ētu objektīvu, pagrieziet tālummaiņas 
gredzenu (2), vienlaikus nospiežot UNLOCK 
sl
ēdzi bultas virzienā (1). 
P
ārsega pievienošana (3 attēls)
Piez
īmes par fotografēšanu
Ja tiek izmantots vair
āk nekā viens filtrs vai 
biezs filtrs, att
ēla malas var tikt nogrieztas.
Fokusu nevar noregul
ēt, ja objektīvs ir 
ieb
īdīts. Fotografēšanu sāciet tikai tad, ja 
objekt
īvs ir izbīdīts.
Galvenie tehniskie dati
Stiprin
ājums : 
 
Mikro Four Thirds 
sist
ēmas pieslēgvieta
Fokusa att
ālums : 
 
9 – 18 mm 
(atbilst 18 l
īdz 36 mm 
35 mm fotokamer
ā)
Maksim
ālais 
diafragmas atv
ērums  :  no f4.0 līdz f5.6 
Att
ēla leņķis : 
100°– 
62°
Objekt
īva veids 
:   12 l
ēcas ar daudzslāņu 
p
ārklājumu 8 grupās
Diafragmas kontrole  :  no f4.0 l
īdz f22
Fotograf
ēšanas 
diapazons 
:  0,25 m l
īdz )   
  
(bezgal
ībai)
Fokusa regul
ēšana : 
AF/MF 
p
ārslēgšana
Svars : 
 
155 g (bez p
ārsega un 
v
āciņa)
LV
L1027_E_lv_cs2e.indd   32
L1027_E_lv_cs2e.indd   32
2/3/2010   1:18:48 PM
2/3/2010   1:18:48 PM