Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
LV  
33
Izm
ēri : 
 
maks. diam. Ø 56,5 × 
kop
ējais garums 49,5 
mm (kad objekt
īvs ir 
ieb
īdīts)
Objekt
īva pārsega 
stiprin
ājums : 
„Bayonet“
Filtra stiprin
ājuma 
v
ītnes diametrs 
:   52 mm 
* Ražot
ājam ir tiesības mainīt tehniskos datus 
bez br
īdinājuma un saistībām.
Droš
ības norādījumi: 
noteikti izlasiet turpm
ākos norādījumus
 Br
īdinājumi: drošības norādījumi
Neskatieties caur objekt
īvu uz sauli. Tas 
var izrais
īt redzes zaudējumu vai tās 
pasliktin
āšanos.
Neatst
ājiet objektīvu ar neuzliktu vāciņu. 
Ja saules gaisma konver
ģēsies caur 
objekt
īvu, var izcelties ugunsgrēks.
Nev
ērsiet fotokameras objektīvu tieši pret 
sauli. Saules gaisma konver
ģēsies objektīvā 
un fokus
ēsies fotokameras iekšpusē, tādējādi, 
iesp
ējams, izraisot darbības traucējumus vai 
aizdegšanos.
Mikro 
Četru trešdaļas un Mikro Četru trešdaļu 
logotips ir Olympus Imaging Corporation pre
ču 
z
īmes, kas reģsitrētas Japānā, ASV, Eiropas 
Savien
ības valstīs un citās valstīs.
Pircējiem Eiropā
Marķējums „CE“ norāda, ka 
šis izstrādājums atbilst Eiropas 
Savienības drošības, veselības, vides 
un patērētāju aizsardzības prasībām.
Izstrādājumi ar marķējumu „CE“ ir 
paredzēti pārdošanai Eiropā.
Tehniskā palīdzība klientiem Eiropā
Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu 
http://www.olympus-europa.com
vai zvaniet uz tālruņa numuru: 
00800 - 67 10 83 00 (bezmaksas)
+49 180 5 - 67 10 83 vai 
+49 40 - 237 73 4899 (maksas)
L1027_E_lv_cs2e.indd   33
L1027_E_lv_cs2e.indd   33
2/3/2010   1:18:48 PM
2/3/2010   1:18:48 PM