Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
38  
PL
INSTRUKCJA
Dzi
ękujemy za zakup tego produktu firmy 
Olympus. W celu zapewnienia bezpiecze
ństwa, 
przed rozpocz
ęciem użytkowania należy 
przeczyta
ć niniejszą instrukcję obsługi i 
przechowywa
ć ją w łatwo dostępnym miejscu, 
aby móc skorzysta
ć z niej w przyszłości.
Nazwy cz
ęści (rys. 1)
1 Przednia pokrywa
2 Gwint monta
żu filtra
3 Pier
ścień regulacji ostrości
4 Pier
ścień regulacji ogniskowej
5 Mocowanie bagnetowe
6 Tylna pokrywa
7 Styki elektryczne
8 Prze
łącznik UNLOCK
9 bagnet monta
żu osłony
0 os
łona obiektywu (opcjonalne)
Sposób u
życia przełącznika UNLOCK (rys. 2)
Aby schowa
ć obiektyw, naciskając przełącznik 
UNLOCK (1) obró
ć pierścień zoomu w
kierunku wskazanym strza
łką (2).
Do
łączanie osłony (rys. 3)
Wskazówki dotycz
ące fotografowania
W przypadku u
żywania kilku filtrów lub 
grubego filtra mo
że dojść do winietowania.
Nie mo
żna ustawić ogniskowej, gdy obiektyw 
jest wsuni
ęty. Dopiero po wysunięciu 
obiektywu mo
żna rozpocząć robienie zdjęć.
Podstawowe dane techniczne
Bagnet : 
 
mocowanie micro Four 
Thirds
Ogniskowa : 
 
9 – 18 mm 
(odpowiednik 18 – 36 mm 
w aparacie z klisz
ą 35 mm)
Maks. przys
łona 
:  f4,0 – f5,6
K
ąt widzenia obrazu  :  100°– 62°
Konfiguracja : 
12 soczewek w 8 grupach, 
obiektywu  
wielowarstwowa pow
łoka 
Sterowanie przys
łoną  :  f4,0 – 22
Zakres ostrzenia 
:   0,25 m do ) 
(niesko
ńczoności)
Regulacja ostro
ści : 
zmiana 
trybów 
AF/MF
Waga : 
 
155 g 
(bez ko
łpaka i pokrywy)
Wymiary : 
 
Maks. 
średnica 56,5 × 
d
ługość całkowita 49,5 mm 
(po wsuni
ęciu)
PL
L1027_E_pl_cs2e.indd   38
L1027_E_pl_cs2e.indd   38
2/2/2010   5:38:30 PM
2/2/2010   5:38:30 PM