Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
52 
 SK
NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku 
Olympus. Pre vašu bezpe
čnosť si, prosím, pred 
jeho použitím pozorne pre
čítajte tento návod a 
potom ho uložte pre budúce nahliadnutie.
Názvy 
častí (obr. 1)
1 Predný kryt
2 Závit pre montáž filtra
3 Zaostrovací krúžok
4 Krúžok transfokátora
5 Zna
čka pre nasadzovanie objektívu
6 Zadný kryt
7 Elektrické kontakty
8 Prepína
č UNLOCK
9 Objímka pre nasadenie slne
čnej clony
0 Slne
čná clona (voliteľné)
Používanie prepína
ča UNLOCK (obr. 2)
Pri uskladnení objektívu stla
čte prepínač
UNLOCK (1) a oto
čte prstencom priblíženia v
smere šípky (2).
Nasadenie slne
čnej clony (obr. 3)
Poznámky oh
ľadom snímania
Pri použití silného filtra alebo kombinácie 
viacerých filtrov môžu by
ť orezané okraje 
(rohy) snímok.
Ke
ď je objektív zasunutý, nemožno zaostrovať. 
Fotografova
ť začnite až po vysunutí objektívu.
Hlavné parametre
Bajonet 
:  Typ Micro Four Thirds
Ohnisková  : 
9 – 18 mm 
vzdialenos
ť 
  (zodpovedá 18 až 36  
 
  mm na kinofilmovom  
  
prístroji)
Svetelnos
ť 
:  f4.0 až f5.6
Uhol záberu 
:  100°– 62°
Konfigurácia  
:  8 skupín, 12 šošoviek 
objektívu  
Viacvrstvové 
pokrytie 
Rozsah clony 
:  f4.0 až f22
Vzdialenos
ť pri 
fotografovaní : 
 
0,25 m až ) 
(nekone
čno)
Ostrenie : 
Prepínanie 
AF/MF
Hmotnos
ť : 
 
155 g (bez slne
čnej 
clony a krytu)
SK
L1027_E_sk_cs2e.indd   52
L1027_E_sk_cs2e.indd   52
2/2/2010   3:05:26 PM
2/2/2010   3:05:26 PM