Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
SK  
53
Rozmery : 
 
Max. priemer Ø 56,5 × 
celková d
ĺžka 49,5 mm 
(pri zasunutom 
objektíve)
Typ uchytenia 
slne
čnej clony 
:  Bajonet
Priemer závitu 
pre nasadenie filtra 
:   52 mm
* Zmena technických špecifikácií bez 
predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
Výstrahy: Pre
čítajte si nasledujúce
 Varovania: Bezpe
čnostné opatrenia
Nedívajte sa objektívom do slnka. Mohlo by 
dôjs
ť k oslepnutiu alebo poškodeniu zraku.
Nenechávajte objektív bez krytu. Ak sa v 
objektíve zbieha slne
čné svetlo, môže dôjsť 
k požiaru.
Nemierte objektívom fotoaparátu priamo na 
slnko. Slne
čné lúče sa v objektíve sústredia 
a môžu fotoaparát poškodi
ť alebo spôsobiť 
požiar.
"Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds sú 
ochrannou známkou a registrovanou ochrannou 
známkou spolo
čnosti OLYMPUS IMAGING 
v Japonsku, Spojených štátoch, krajinách 
Európskej únie a 
ďalších krajinách."
Pre zákazníkov v Európe
Značka »CE« symbolizuje, že tento 
produkt spĺňa európske požiadavky 
na bezpečnosť, zdravie, životné 
prostredie a ochranu zákazníka. 
Výrobky nesúce značku CE sú 
určené na predaj v Európe.
Európska technická podpora zákazníkov
Navštívte naše domovské stránky 
http://www.olympus-europa.com
alebo volajte: 
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma)
+49 180 5 - 67 10 83 alebo 
+49 40 - 237 73 4899 (spoplatnená linka)
L1027_E_sk_cs2e.indd   53
L1027_E_sk_cs2e.indd   53
2/2/2010   3:05:27 PM
2/2/2010   3:05:27 PM