Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
8
  CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
D
ěkujeme vám za pořízení tohoto výrobku 
Olympus. Pro vaši bezpe
čnost si, prosím, před 
jeho použitím pozorn
ě přečtěte tento návod a 
poté jej uložte pro budoucí nahlédnutí.
Názvy 
částí (obr. 1)
1 P
řední krytka
2 Závit pro montáž filtru
3 Zaost
řovací kroužek
4 Kroužek transfokátoru
5 Zna
čka pro nasazování objektivu
6 Zadní krytka
7 Elektrické kontakty
8 P
řepínač UNLOCK
9 Objímka pro nasazení slune
ční clony
0 Slune
ční clona (volitelné)
Používání p
řepínače UNLOCK (obr. 2)
Pokud chcete uložit objektiv, oto
čte kroužkem 
transfokátoru (
2) a zároveň stiskněte přepínač 
UNLOCK ve sm
ěru šipky (1).
Nasazení slune
ční clony (obr. 3)
Poznámky ke snímání
P
ři použití silného filtru nebo kombinace více 
filtr
ů mohou být oříznuty okraje (rohy) snímků.
Když je objektiv zasunutý, nelze upravovat 
zaost
ření. Snímky začněte pořizovat, až když 
je objektiv vysunutý.
Hlavní parametry
Bajonet : 
 
Bajonet mikro Four Thirds
Ohnisková : 
9 – 18 mm 
vzdálenost  
(odpovídá 18 až 36 mm  
 
  na kinofilmovém p
řístroji)
Sv
ětelnost 
:  f4.0 až f5.6
Úhel záb
ěru 
:  100° – 62°
Konfigurace  
:   8 skupin, 12 
čoček 
objektivu 
 
Vícevrstvé pokrytí  
Rozsah clony 
:  f4.0 až f22
Vzdálenost p
ři 
fotografování : 
 
0,25 m až ) (nekone
čno)
Ost
ření Hmotnost 
:  P
řepínání AF/MF
Hmotnost : 
 
155 g (bez slune
ční 
clony a krytky)
Rozm
ěry : 
 
Max. pr
ůměr Ø 56,5 × 
celková délka 49,5 mm 
(p
ři vysunutí)
CZ
L1027_E_cz_cs2e.indd   8
L1027_E_cz_cs2e.indd   8
2/3/2010   1:47:22 PM
2/3/2010   1:47:22 PM