Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
102 NO
  Se i brukerveiledningen til datamaskinen din for å 
fi
 nne USB-porten på datamaskinen.
3
 Bruk kl til å velge [PC] og trykk på 
B
-knappen.
Datamaskinen registrerer kameraet automatisk 
som en ny enhet første gang det kobles til.
Windows
Etter at datamaskinen registrerer kameraet, 
vises en melding om at oppsettet er fullført. 
Bekreft meldingen og klikk på «OK». 
Kameraet identifi seres som en fl yttbar disk.
Macintosh
Hvis iPhoto har startet, avslutt iPhoto og start 
OLYMPUS Master 2.
  Mens kameraet er koblet til datamaskinen, er 
opptaksfunksjoner deaktivert.
  Når kameraet kobles til datamaskinen via en USB-
hub, kan driften bli ustabil.
  Når [MTP] er satt for undermenyen som vises når 
du trykker på n etter at du har valgt [PC] i trinn 3, 
kan ikke bilder overføres til en datamaskin med 
OLYMPUS Master 2.
Starte OLYMPUS Master 2
1
  Dobbeltklikk på OLYMPUS Master 2-
ikonet.
Bruke OLYMPUS Master 2
Når OLYMPUS Master 2 er startet, vises 
Hurtigguiden med trinn for trinn-instruksjoner for 
vanlige oppgaver. Hvis Hurtigguiden ikke vises, klikk 
på 
 i verktøylinjen for å vise guiden.
For detaljer om operasjonen, se hjelpefi len 
i programvaren.
Vedlegg
SIKKERHETSANVISNINGER
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ 
IKKE ÅPNES
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN 
FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSLET 
(ELLER BAKSIDEN AV KAMERAET) ÅPNES.
DET ER INGEN DELER SOM BRUKEREN 
KAN REPARERE SELV.
OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT 
OLYMPUS-SERVICEPERSONELL
En trekant med utropstegn gjør deg oppmerksom 
på viktige betjenings- og vedlikeholdsinstruksjoner i 
dokumentasjonen som følger med produktet.
FARE
Bruk av produktet som ikke tar hensyn til 
opplysningene gitt under dette symbolet, vil kunne 
medføre alvorlige personskader eller død.
ADVARSEL
Bruk av produktet som ikke tar hensyn til 
opplysningene gitt under dette symbolet, vil kunne 
medføre personskader eller død.
FORSIKTIG
Bruk av produktet som ikke tar hensyn til 
opplysningene gitt under dette symbolet, vil kunne 
medføre lettere personskader, skader på apparatet 
eller tap av verdifulle data.
ADVARSEL!
FOR Å UNNGÅ FARE FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DU 
ALDRI DEMONTERE PRODUKTET, UTSETTE DET FOR VANN ELLER 
BRUKE DET I SVÆRT FUKTIGE OMGIVELSER.
Generelle forsiktighetsregler
Les alle instruksjoner – Før du tar i bruk produktet, må du lese alle 
bruksanvisninger ol. Ta vare på all dokumentasjon for eventuell fremtidig 
bruk.
Rengjøring – Koble alltid produktet fra strømkontakten før rengjøring. Bruk 
bare en fuktig klut til rengjøring. Bruk aldri fl ytende rengjøringsmidler, 
sprayer eller organiske løsemidler til å rengjøre produktet.
Tilbehør – For din egen sikkerhet og for å unngå skade på produktet: Bruk 
bare tilbehør som anbefales av Olympus.
Vann og fuktighet – Forsiktighetsregler for produkter i vanntett utførelse 
fi
 nner du i avsnittet om vanntetthet.
Plassering – Monter produktet sikkert på et stabilt stativ, holder e.l. for å 
unngå skader på produktet.
Strømforsyning – Koble bare produktet til strømkilder som er i samsvar med 
produktetiketten.
Fremmedlegemer – For å unngå personskader må du aldri stikke 
metallobjekter inn i kameraet.
Varme – Produktet må aldri brukes eller oppbevares i nærheten av 
varmekilder, slik som varmeovner, varmeutslipp, peiser eller noe som helst 
slags apparat eller utstyr som utvikler varme, inkludert høyttalere.
Håndtering av kameraet
 ADVARSEL
Bruk aldri kameraet i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.
Ikke bruk blitsen og LED rettet mot mennesker (spedbarn, småbarn, 
etc.) på svært kort avstand.
Du må befi nne deg minst 1 m vekk fra ansiktene på personene som 
fotograferes. Hvis blitsen utløses for nær øynene til personen som 
fotograferes, vil denne kunne oppleve at synet forsvinner i kort tid.
Hold små barn borte fra kameraet.
Kameraet må alltid brukes og oppbevares utenfor rekkevidden til små 
barn, for å unngå at følgende farlige situasjoner – og dermed fare for liv 
og helse – oppstår:
Kvelning som følge av at kamerastroppen kommer rundt halsen.
Svelging av batteri, minnekort eller andre små deler.
Utilsiktet utløsing av blitsen mot sine egne eller et annet barns øyne.
Skader som skyldes kameraets bevelige deler.
Se aldri direkte på solen eller mot sterke lyskilder med kameraet.
Ikke bruk eller oppbevar kameraet på støvete eller fuktige steder.
Ikke dekk til blitsen med hånden når du trykker på utløseren.
Ikke sett noe annet enn microSD-kortet inn i microSD-anordningen.
Andre typer kort kan ikke settes inn i microSD-anordningen.
Ikke sett inn noe annet enn et xD-Picture Card eller microSD-
anordningen inn i kameraet.
Hvis du setter inn et kort ved en feiltakelse, som et microSD-kort, ikke bruk 
rå kraft. Kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter. 
 FORSIKTIG
Stans bruken av kameraet umiddelbart dersom du merker uvanlig lukt, 
uvanlige lyder eller røyk rundt det.
Ikke fjern batteriene direkte med hendene, da dette kan forårsake brann 
eller forbrenning av hendene.
Du må aldri holde eller betjene kameraet med våte hender.
Ikke la kameraet ligge på steder hvor det kan utsettes for ekstremt 
høye temperaturer.
Deler på kameraet vil kunne ta skade av det, og i verste fall vil en brann 
kunne oppstå. Ikke bruk laderen hvis den er tildekket (f.eks. av et stykke 
tøy). Det vil kunne forårsake overopphetning og eventuelt brann.
Håndter kameraet forsiktig for å unngå lette brannskader.
Da kameraet inneholder metalldeler kan overopphetning føre til lette 
brannskader. Vær oppmerksom på følgende:
Når kameraet har vært i bruk i lengre tid, vil det bli svært varmt. Hvis 
du fortsetter å holde i kameraet i denne tilstanden, vil det kunne oppstå 
lette brannskader.
17_Basic_d4390-96_no.indd   102
17_Basic_d4390-96_no.indd   102
2008/10/29   20:31:56
2008/10/29   20:31:56