Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
103
NO
På steder som er utsatt for ekstremt kalde temperaturer, kan 
temperaturen på kamerahuset bli kaldere enn omgivelses-temperaturen. 
Hvis det er mulig, bør du ha på hansker når du bruker kameraet i kalde 
temperaturer.
Vær forsiktig med stroppen.
Vær forsiktig med stroppen når du bærer kameraet. Den vil kunne feste 
seg i løse objekter og forårsake alvorlige skader.
Forsiktighetsregler for håndtering 
av batterier
Følg disse viktige anvisningene for å forhindre at batteriene lekker, 
blir overopphetet, tar fyr, eksploderer eller forårsaker elektriske støt 
eller forbrenninger.
 FARE
Kameraet drives med et litium ion-batteri som angitt av Olympus. Lad opp 
batteriet med den angitte batteriladeren. Bruk aldri andre ladere.
Ikke varm opp eller brenn batteriene.
Vær forsiktig når du fl ytter på eller oppbevarer batterier, slik at de ikke 
kommer i kontakt med metallgjenstander som smykker, nåler, knapper, 
glidelåser osv.
Oppbevar aldri batterier på steder der de utsettes for direkte sollys eller 
høye temperaturer, i en varm bil, i nærheten av varmekilder osv.
Følg alle instruksjoner for bruk av batterier for å unngå at batteriene lekker 
eller at kontaktfl atene ødelegges. Forsøk aldri å demontere et batteri eller å 
foreta noen som helst slags endringer på det, ved å lodde e.l.
Hvis batterivæske skulle komme i kontakt med øynene, skyll straks øynene 
med rent, kalt vann og oppsøk legehjelp umiddelbart.
Oppbevar alltid batterier utenfor små barns rekkevidde. Hvis et barn ved et 
uhell skulle svelge et batteri, må legehjelp oppsøkes umiddelbart.
 ADVARSEL
Hold batterier tørre til enhver tid.
For å forhindre at batteriene lekker, blir overopphetet, eller forårsaker brann 
eller eksplosjon, bruk bare batterier som er anbefalt for bruk sammen med 
produktet.
Sett inn batteriene forsiktig som beskrevet i bruksanvisningen.
Hvis oppladbare batterier ikke kan lades opp i løpet av den angitte tiden, 
stans ladingen og ikke bruk batteriene lenger.
Ikke bruk batterier som er sprukket eller ødelagt.
Hvis et batteri lekker, blir misfarget eller deformert eller på noen annen måte 
avviker fra normalen under bruk, må du stanse bruken av kameraet.
Hvis du får batterivæske på klærne eller huden, fjern klærne og skyll stedet 
umiddelbart under rent, rennende vann. Hvis væsken forbrenner huden, må 
du straks oppsøke legehjelp.
Utsett aldri batterier for kraftige støt eller vedvarende risting.
 FORSIKTIG
Kontroller alltid batteriene for lekkasjer, misfarging, misdannelser eller andre 
anomalier før du lader dem opp.
Batteriet kan bli svært varmt ved langvarig bruk. For å unngå lette 
forbrenninger, ikke fjern det umiddelbart etter bruk av kameraet.
Ta alltid batteriet ut av kameraet dersom det ikke skal brukes på lang tid.
For kunder i Europa
«CE»-merket viser at dette produktet er i samsvar 
med europeiske krav til sikkerhet, helse, miljø og 
forbrukerrettigheter. «CE»-merkede kameraer er ment 
for salg i Europa.
Dette symbolet [avfallskontainer med kryss over WEEE 
vedlegg IV] viser til separat avfallsbehandling for brukt 
elektrisk og elektronisk utstyr i EU-land.
Ikke kast utstyret i vanlig husholdningsavfall.
Lever det i stedet til gjenvinningssystemet for denne type 
produkter i ditt land.
Dette symbolet [utkrysset søppelkasse med hjul 
- direktiv 2006/66/EC, tillegg II] betyr at det fi nnes et eget 
innsamlingssystem for brukte batterier i EU-land.
Ikke kast batteriene i vanlig husholdningsavfall. Lever 
de i stedet til gjenvinningssystemet for brukte batterier 
i ditt land.
Bruk bare godkjente oppladbare batterier og batterilader
Vi anbefaler på det sterkeste at du kun bruker det originale Olympus-
godkjente oppladbare batteriet og batteriladeren som følger med kameraet. 
Bruk av uoriginale oppladbare batterier og/eller batterilader kan forårsake 
brann eller personskader pga. lekkasjer, overoppheting, antennelse eller 
skader på batteriet. Olympus overtar intet ansvar for ulykker eller skader 
som skyldes bruk av batterier og/eller batteriladere som ikke er originalt 
Olympus-tilbehør.
Garantivilkår
1  Hvis dette produktet viser seg å være defekt, selv om det har vært brukt 
korrekt (i overensstemmelse med den skrifl ige «Sikkerhetsanvisninger» 
og bruksanvisningen som medfølger) innenfor en periode på to 
år fra kjøpsdato hos en autorisert Olympus-forhandler innenfor 
forretningsområdet til Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på 
nettsiden: 
http://www.olympus.com, vil produktet bli reparert, eller hvis Olympus 
velger det, erstattet, uten kostnader. For krav fremsatt i henhold til 
denne garantien må kunden før garantitiden utløper bringe produktet 
og garantibeviset til forhandleren der produktet ble kjøpt eller til en 
annen Olympus-servicestasjon innenfor forretningsområdet til Olympus 
Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden: http://www.olympus.com. 
Innenfor det ene året som gir verdensomfattende garanti kan kunden 
levere inn produktet på en hvilken som helst Olympus-servicestasjon Vær 
oppmerksom på at det ikke er Olympus-servicestasjoner i alle land.
2  Kunden må selv sørge for å bringe produktet til forhandleren eller til en 
servicestasjon som er godkjent av Olympus på egen risiko og er ansvarlig 
for alle kostnader som oppstår under transport av produktet.
3  Følgende punkter dekkes ikke av garantien, og kunden vil måtte betale 
kostnadene for reparasjonen, selv for defekter som oppstår innenfor 
garantiperioden som nevnt ovenfor.
Alle defekter som oppstår på grunn av feil bruk (f.eks. ved bruksmåter 
som ikke er nevnt i «Sikkerhetsanvisninger» eller i andre deler av 
bruksanvisningen osv.)
Alle defekter som oppstår pga. av reparasjoner, modifi kasjoner, 
rengjøring osv. utført av andre enn Olympus eller av en servicestasjon 
som er godkjent av Olympus
Alle defekter eller skader som oppstår som følge av transport, fall, slag, 
etc., etter kjøp av produktet.
Alle defekter eller skader som oppstår pga. brann, jordskjelv, 
oversvømmelser, andre naturkatastrofer, forurensning og uregelrett 
strømforsyning
Alle defekter som oppstår pga. uforsiktig eller feilaktig oppbevaring (f.eks. 
ved høy temperatur eller luftfuktighet, i nærheten av insektsfordrivende 
midler som naftalin eller skadelige medikamenter osv.) feilaktig 
vedlikehold osv.
Alle defekter som oppstår på grunn av utbrukte batterier osv.
Alle defekter som oppstår pga. sand, søle e.l. som trenger inn i produktet
Hvis garantibeviset ikke leveres inn sammen med produktet
Hvis endringer gjøres i garantibeviset vedrørende år, måned og dag for 
kjøpet, kundens navn, forhandlerens navn eller serienummeret.
Hvis ikke kjøpsbevis leveres sammen med garantibeviset
4  Garantien gjelder kun for produktet selv; den har ingen gyldighet for annet 
tilbehør som f.eks. etui, stropp, linsebeskyttelse eller batterier.
5  Olympus' ansvar i denne garantien begrenser seg til reparering eller 
erstatning av produktet. Alt ansvar for indirekte eller direkte forårsaket tap 
eller skade av noen art som kunden utsetter seg for eller pådras pga. av en 
defekt på produktet, og spesielt alle tap eller skader som oppstår på linser, 
fi
 lm, annet utstyr eller tilbehør som brukes sammen med produktet eller alt 
annet tap som oppstår pga. forsinkelser på reparasjoner eller tap av data, 
er utelukket. Alle gjeldende lovreguleringer forblir upåvirket av dette.
Merknader vedrørende garantikortet
1  Denne garantien vil kun være gyldig hvis garantibeviset er korrekt utfylt 
av Olympus eller en autorisert forhandler, eller hvis annen dokumentasjon 
inneholder tilstrekkelig bevis. Påse derfor at ditt navn, forhandlerens navn, 
serienummeret og år, måned og dag for kjøpet er fullstendig utfylt, eller at 
originalfaktura eller kjøpsbevis (som viser forhandlerens navn, kjøpsdato 
og produkttype) er heftet til garantibeviset. Olympus forbeholder seg retten 
til å nekte kostnadsfri service hvis verken garantibeviset er fullstendig utfylt 
eller dokumentene nevnt ovenfor er vedlagt, eller hvis informasjonen de 
inneholder er ufullstendig eller uleselig.
2  Siden dette garantibeviset ikke kan utstedes på nytt, oppbevar det på en 
trygg plass.
*  Se listen på websiden: http://www.olympus.com for en liste over det 
autoriserte internasjonale servicenettverket til Olympus.
Varemerker
IBM er et registrert varemerke for International Business Machines 
Corporation.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
Macintosh er et varemerke som tilhører Apple Inc.
xD-Picture Card™ er et varemerke.
microSD er et varemerket for SD Association
Alle andre navn på selskaper og produkter er registrerte varemerker og/eller 
varemerker for deres respektive eiere.
Standardene for kamerafi lsystemer som er nevnt i denne bruksanvisningen 
er standardene fra «Design Rule for Camera File System/DCF» fastsatt 
av Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
17_Basic_d4390-96_no.indd   103
17_Basic_d4390-96_no.indd   103
2008/10/29   20:31:57
2008/10/29   20:31:57