Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
104 PL
● Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego 
nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie 
z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości.
● Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu 
lepszego poznania aparatu i jego funkcji.
● Ze względu na proces ciągłego udoskonalania swoich produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do 
aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
● Ilustracje  pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie 
projektowania aparatu i mogą się różnić od aktualnego produktu. O ile nie określono inaczej, wyjaśnienia 
do ilustracji dotyczą modelu FE-5010/X-915.
Do aparatu dołączono instrukcję obsługi na dysku CD-ROM. Szczegółowe informacje na temat funkcji 
aparatu znajdują się w instrukcji obsługi. Do wyświetlania instrukcji obsługi jest niezbędny program Adobe 
Reader. 
Przygotowanie aparatu
Ładowanie baterii
 Dołączona ładowarka baterii (z kablem sieciowym 
lub wtyczką) zależy od kraju i/lub regionu zakupu 
aparatu. 
Jeśli otrzymano ładowarkę baterii z wtyczką, należy 
podłączyć ją bezpośrednio do gniazdka sieciowego.
Przykład: ładowarka baterii z kablem 
sieciowym
1
2
3
Gniazdo AC
Kabel AC
Bateria litowo-jonowa
Ładowarka baterii
Wskaźniki
Świeci: ładowanie
Nie świeci: bateria naładowana
  Bateria w zestawie jest częściowo naładowana. 
Przed użyciem należy ładować baterię, dopóki 
wskaźnik ładowania nie zgaśnie (około 2 godzin).
 Jeżeli wskaźnik ładowania nie świeci lub nie miga, 
akumulator mógł zostać włożony nieprawidłowo 
lub mogło nastąpić uszkodzenie akumulatora albo 
ładowarki.
Wkładanie baterii i karty 
xD-Picture Card™ (sprzedawane 
oddzielnie) do aparatu
 Nie wkładaj do aparatu przedmiotów innych niż karta 
xD-Picture Card lub adapter karty microSD.
1
2
1
Pokrywa 
komory 
baterii/karty
Blokada 
komory 
baterii/karty
2
Zatrzask blokujący baterię
  Włóż baterie najpierw stroną oznaczoną ▼, 
oznaczeniami C ustawionymi w kierunku zatrzasku 
zamka baterii.
Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania 
itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. 
  Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamka baterii w 
kierunku wskazywanym przez strzałkę.
 Aby odblokować, przesuń zatrzask zamka baterii w 
kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie 
wyjmij baterię.
 Wyłącz aparat przed otworzeniem pokrywy komory 
baterii/karty.
3
Wycięcie
Pole styków
 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na 
miejscu.
  Nie dotykaj pola styków.
4
1
2
18_Basic_d4390-96_pl.indd   104
18_Basic_d4390-96_pl.indd   104
2008/10/29   20:33:42
2008/10/29   20:33:42