Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
108 PL
  Znajdź port USB, korzystając z instrukcji obsługi komputera.
3
  Użyj przycisków kl, aby wybrać opcję 
[PC], a następnie naciśnij przycisk B.
Komputer automatycznie wykryje aparat jako 
nowe urządzenie przy pierwszym podłączeniu.
Windows
Po wykryciu aparatu przez komputer 
automatycznie zostanie wyświetlony komunikat o 
ukończeniu konfi gurowania ustawień. Sprawdź 
komunikat i kliknij przycisk „OK”. Komputer 
rozpozna aparat jako dysk wymienny.
Macintosh
W przypadku uruchomionego programu iPhoto zakończ 
go i uruchom program OLYMPUS Master 2.
 Po podłączeniu aparatu do komputera funkcje 
fotografowania nie działają.
 Połączenie aparatu do komputera przy użyciu 
koncentratora USB może zdestabilizować system.
  Po wybraniu opcji [MTP] z submenu wyświetlonym 
po naciśnięciu przycisku n po wybraniu opcji [PC] w 
kroku 3 nie można przesłać zdjęć do komputera za 
pomocą programu OLYMPUS Master 2.
Uruchamianie programu OLYMPUS 
Master 2
1
  Kliknij dwukrotnie ikonę OLYMPUS Master 2.
Obsługa programu OLYMPUS Master 2
Po uruchomieniu programu OLYMPUS Master 2 zostanie 
wyświetlone okno Quick Start Guide, zawierające 
szczegółowe instrukcje dotyczące najczęstszych zadań. 
Jeżeli okno Quick Start Guide (Pierwsze kroki) nie 
zostanie wyświetlone, kliknij ikonę 
 na pasku zadań.
Szczegółowe informacje na obsługi zawiera pomoc 
oprogramowania.
Dodatek
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM – 
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY OGRANICZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYW (RÓWNIEŻ TYLNEJ).
WEWNĄTRZ APARATU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI LUB NAPRAWY 
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ ZLECANE DO 
WYKONANIA ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI 
SERWISU OLYMPUS.
Wykrzyknik umieszczony w trójkącie informuje o 
ważnych instrukcjach dotyczących działania i pielęgnacji, 
zawartych w załączonej do aparatu dokumentacji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli podczas użytkowania produktu nie będą 
przestrzegane wskazówki podane pod tym 
symbolem, może to spowodować poważne 
obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE
Jeśli podczas użytkowania produktu nie będą 
przestrzegane wskazówki podane pod tym symbolem, 
może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
UWAGA
Jeśli podczas użytkowania produktu nie będą 
przestrzegane wskazówki podane pod tym symbolem, 
może to spowodować lekkie obrażenia ciała, 
uszkodzenie sprzętu lub utratę ważnych danych.
OSTRZEŻENIE!
ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I PORAŻENIA 
PRĄDEM, NIGDY NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ PRODUKTU NA DZIAŁANIE 
WODY ANI UŻYWAĆ GO PRZY DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA.
Ostrzeżenia ogólne
Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpoczęciem korzystania 
z urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zachowaj wszystkie 
instrukcje i dokumentację na przyszłość.
Czyszczenie – Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od ściennego 
gniazda zasilania. Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki. Do 
czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj środków czyszczących w płynie 
lub aerozolu ani żadnych rozpuszczalników organicznych.
Wyposażenie dodatkowe – Dla bezpieczeństwa w celu uniknięcia uszkodzenia 
aparatu korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez fi rmę Olympus.
Woda i wilgoć – Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktów o wodoodpornej 
konstrukcji zamieszczono w rozdziałach dotyczących odporności na wodę.
Ustawianie aparatu – Aby uniknąć uszkodzenia aparatu i zapobiec 
ewentualnemu wypadkowi, nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej 
podstawie, statywie czy w niepewnym uchwycie.
Źródło zasilania – Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania 
opisanego na etykiecie produktu.
Obce przedmioty – Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie wkładaj metalowych 
przedmiotów do środka urządzenia.
Ciepło – Nigdy nie należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu 
źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia grzewcze, a 
także w pobliżu wzmacniaczy stereo wydzielających duże ilości ciepła.
Obsługa aparatu
 OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
Nie używaj lampy błyskowej i diody LED w niedalekiej odległości od 
osób (niemowlęta, małe dzieci itp.).
Zdjęcia należy robić w odległości przynajmniej 1 metra od twarzy 
fotografowanych osób. Zadziałanie lampy błyskowej za blisko oczu 
fotografowanej osoby może spowodować chwilową utratę wzroku.
Aparat należy trzymać z daleka od małych dzieci i niemowląt.
Aparat należy zawsze używać i przechowywać w miejscach niedostępnych dla 
małych dzieci i niemowląt, aby uchronić je przed poniższymi niebezpiecznymi 
sytuacjami, które mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała:
Zaplątanie się w pasek aparatu, co może prowadzić do uduszenia.
Przypadkowe połknięcie baterii, kart lub innych małych elementów.
Przypadkowe błyśnięcie lampą we własne oczy lub w oczy dziecka.
Przypadkowe zranienie ruchomymi częściami aparatu.
Nie patrz przez aparat na słońce lub inne silne źródło światła.
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
Nie zasłaniaj ręką lampy przy błysku.
Nie wkładaj do adaptera karty microSD przedmiotów innych niż karty microSD.
Do adaptera karty microSD nie można włożyć kart innego typu.
Nie wkładaj do aparatu przedmiotów innych niż karta xD-Picture Card 
lub adapter karty microSD.
Po przypadkowym włożeniu karty, na przykład microSD, nie używaj siły. 
Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem/centrum serwisowym.
 UWAGA
Jeśli aparat wydziela dziwny zapach, odgłosy lub dym, natychmiast go wyłącz.
Nigdy nie wyjmuj wtedy baterii gołymi rękami; grozi to pożarem lub 
poparzeniem dłoni.
Nigdy nie trzymaj ani nie obsługuj aparatu mokrymi rękami.
Nie pozostawiaj aparatu w miejscach, w których może być on narażony 
na działanie wysokich temperatur.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenie części aparatu, a w niektórych 
przypadkach nawet jego zapalenie. Nie używaj ładowarki, gdy jest ona czymś 
przykryta (np. kocem). Może to powodować przegrzanie i w efekcie wywołać pożar.
Zachowaj ostrożność przy obsłudze aparatu, aby nie doznać lekkiego 
poparzenia.
Jeśli aparat zawiera metalowe części, ich nagrzanie może spowodować 
poparzenie. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
18_Basic_d4390-96_pl.indd   108
18_Basic_d4390-96_pl.indd   108
2008/10/29   20:33:46
2008/10/29   20:33:46