Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
109
PL
Aparat rozgrzewa się wskutek dłuższego używania. Trzymany w ręku 
gorący aparat może spowodować lekkie oparzenie.
W miejscach o ekstremalnie niskich temperaturach temperatura korpusu 
aparatu może być niższa od temperatury otoczenia. Jeśli to możliwe, w 
niskich temperaturach aparat należy obsługiwać w rękawiczkach.
Z paskiem do noszenia aparatu należy się obchodzić ostrożnie.
Podczas noszenia aparatu należy się ostrożnie obchodzić z paskiem. Może on 
łatwo zaczepić się o wystający przedmiot i spowodować poważne uszkodzenie.
Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii
Należy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej wskazówkami, 
aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu i zapłonowi baterii, 
wybuchowi, porażeniom prądem i poparzeniom.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aparat pracuje na baterii litowo-jonowej zgodnej z wymogami fi rmy 
Olympus. Baterię tę należy ładować za pomocą określonej przez 
producenta ładowarki. Nie należy używać innych ładowarek.
Nigdy nie podgrzewać baterii ani nie wrzucać ich do ognia.
Przenosząc lub przechowując baterie, należy uważać, by nie stykały się one z 
żadnymi metalowymi przedmiotami, takimi jak biżuteria, spinki, zszywacze itp.
Nigdy nie należy przechowywać baterii w miejscach narażonych na 
bezpośrednie światło słoneczne lub wysokie temperatury, np. w rozgrzanym 
samochodzie, w pobliżu źródeł ciepła itp.
Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii lub uszkodzeniu ich styków, należy 
postępować ściśle według instrukcji użytkowania baterii. W żadnym wypadku 
nie należy demontować baterii ani ich modyfi kować, np. przez lutowanie itp.
Jeśli elektrolit z baterii dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy czystą, 
chłodną, bieżącą wodą, a następnie jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarskiej.
Baterie należy zawsze przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. 
Jeśli dziecko połknie baterię, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
 OSTRZEŻENIE
Baterie powinny być zawsze suche.
Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii, przegrzaniu lub wybuchowi 
baterii, należy używać wyłącznie baterii zalecanych dla tego produktu.
Baterie należy zainstalować w aparacie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
Jeśli baterie przeznaczone do wielokrotnego ładowania (akumulatorki) 
nie naładują się w określonym przez producenta czasie, należy przerwać 
ładowanie i nie używać takich baterii.
Nie należy korzystać z baterii pękniętych lub wykazujących inne uszkodzenia.
Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, zmieni ona kolor lub kształt albo wykaże inne 
nietypowe oznaki podczas pracy, należy natychmiast przerwać używanie aparatu.
Jeśli elektrolit z baterii dostanie się na ubranie lub skórę, należy natychmiast zdjąć 
ubranie i przemyć skażone miejsca czystą, zimną, bieżącą wodą. Jeśli elektrolit 
spowoduje poparzenie skóry, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy i ciągłe drgania.
 UWAGA
Przed włożeniem baterii do aparatu należy zawsze sprawdzić, czy nie wykazuje 
ona wycieków, odbarwień, odkształceń czy innych nietypowych oznak.
Bateria może się nagrzać wskutek długiego używania. Aby uniknąć lekkich 
poparzeń, nie należy wyjmować baterii od razu po zakończeniu używania aparatu.
Jeżeli aparat ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterię.
Dla klientów w Europie
Symbol „CE” oznacza, że niniejszy produkt spełnia wymogi 
dyrektyw Rady Europy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony 
zdrowia, środowiska i praw konsumenta. Aparaty oznaczone 
symbolem „CE” są przeznaczone do sprzedaży w Europie.
Przedstawiony tu symbol [przekreślony wizerunek kosza 
na kółkach, zgodny z dyrektywą WEEE, aneks IV] 
informuje o istniejącym w UE obowiązku sortowania i 
osobnego usuwania lub utylizacji sprzętu elektronicznego.
Nie należy wyrzucać tego sprzętu razem ze śmieciami i 
odpadkami domowymi.
Pozbywając się tego produktu, należy korzystać z 
funkcjonujących w poszczególnych krajach systemów 
zbiórki odpadów i surowców wtórnych.
Przedstawiony tu symbol [przekreślony wizerunek kosza 
na kółkach, zgodny z dyrektywą 2006/66/EC, aneks II] 
informuje o istniejącym w UE obowiązku sortowania 
zużytych baterii.
Nie należy wyrzucać baterii razem ze śmieciami i 
odpadkami domowymi. Przy pozbywaniu się baterii prosimy 
o korzystanie z funkcjonujących w poszczególnych krajach 
systemów i rozwiązań zbierania surowców wtórnych.
Używać wyłącznie przystosowanych do produktu baterii do 
wielokrotnego ładowania i ładowarek
Stanowczo zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych, przystosowanych 
do produktów fi rmy Olympus baterii do wielokrotnego ładowania i ładowarek. 
Używanie innej baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania lub innej 
ładowarki może spowodować pożar lub zranienia spowodowane wyciekiem 
elektrolitu, nagrzaniem i zapłonem albo uszkodzeniem baterii. Firma Olympus nie 
odpowiada za wypadki i szkody, które mogą być spowodowane przez używanie 
baterii i/lub ładowarek nie będących oryginalnymi akcesoriami fi rmy Olympus.
Warunki gwarancji
1  W przypadku wad produktu występujących pomimo jego prawidłowego użycia 
(zgodnie z pisemną instrukcją dotyczącą zasad bepieczeństwa dołączoną do 
urządzenia) w okresie do dwóch lat od daty jego zakupu u autoryzowanego 
przedstawiciela fi rmy Olympus na obszarze handlowym Olympus Imaging 
Europa GmbH, zgodnie z wykazem umieszczonym w witrynie http://www.
olympus.com, produkt ten będzie, według uznania fi rmy Olympus, podlegał 
bezpłatnej naprawie lub wymianie. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu niniejszej 
gwarancji należy zwrócić produkt wraz z niniejszą kartą gwarancyjną przed 
upływem dwuletniego okresu gwarancyjnego do przedstawiciela, u którego został 
on nabyty, lub do dowolnego innego punktu serwisowego Olympus na obszarze 
handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Imaging Europa GmbH, 
podanego na stronie internetowej: http://www.olympus.com. W trakcie rocznego 
okresu obowiązywania gwarancji światowej klientowi przysługuje prawo zwrotu 
produktu w dowolnym punkcie serwisowym fi rmy Olympus. Należy pamiętać, że 
punkty serwisowe Olympus nie działają we wszystkich krajach.
2  Klient dostarcza produkt do przedstawiciela lub autoryzowanego punktu 
serwisowego Olympus na własną odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie 
koszty związane z takim transportem.
3  Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji, w przypadku 
których koszty naprawy poniesie klient, nawet jeśli wystąpiły one 
w określonym wyżej okresie gwarancyjnym:
wszelkie wady powstałe w wyniku niewłaściwego posługiwania się 
urządzeniem (np. w wyniku czynności, która nie była wymieniona w 
sekcji „Zasady bezpieczeństwa” lub w innych częściach instrukcji itp.);
wszelkie wady powstałe w wyniku napraw, modyfi kacji, czyszczenia itp. 
przeprowadzanych przez osoby inne niż personel fi rmy Olympus lub 
autoryzowanego punktu serwisowego fi rmy Olympus;
wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz w 
wyniku upadku, uderzenia itp. po nabyciu produktu;
wszelkie wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia 
ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, 
zanieczyszczenia środowiska lub niestabilności napięcia;
wszelkie wady powstałe w wyniku niestarannego lub nieprawidłowego 
przechowywania (takiego jak przechowywanie produktu w warunkach wysokiej 
temperatury i dużej wilgotności, w pobliżu preparatów odstraszających owady 
lub toksycznych substancji itp.), niewłaściwej konserwacji itp.;
wszelkie wady powstałe w wyniku stosowania wyładowanych baterii itp.;
wszelkie wady powstałe w wyniku dostania się piasku, błota itp. do 
wnętrza obudowy produktu;
zwrot produktu bez niniejszej karty gwarancyjnej;
Jeżeli w karcie gwarancyjnej zostały wprowadzone jakiekolwiek poprawki 
dotyczące roku, miesiąca i dnia zakupu, nazwiska klienta, nazwy 
przedstawiciela oraz numeru seryjnego.
jeżeli wraz z niniejszą kartą gwarancyjną nie okazano dowodu zakupu.
4  Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu; gwarancja nie obejmuje 
żadnego wyposażenia dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, 
pokrywka obiektywu i baterie.
5  Odpowiedzialność fi rmy Olympus z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona 
wyłącznie do naprawy lub wymiany produktu. Z zakresu gwarancji wyklucza się 
wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody pośrednie poniesione przez klienta 
z powodu wady produktu, w szczególności za utratę lub uszkodzenie obiektywów, 
fi
 lmów, innego wyposażenia bądź akcesoriów używanych wraz z produktem, a także 
za jakiekolwiek straty wynikające ze zwłoki w naprawie bądź z utraty danych. 
Powyższe wykluczenie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
Uwagi dotyczące przechowywania gwarancji
1  Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, jeżeli karta gwarancyjna została 
prawidłowo wypełniona przez personel fi rmy Olympus lub jej autoryzowanego 
przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowią wystarczający dowód zakupu. W 
związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy na karcie gwarancyjnej jest wpisane Twoje 
nazwisko, nazwę przedstawiciela, numer seryjny urządzenia oraz rok, miesiąc i dzień 
zakupu, bądź czy do niniejszej kwarty gwarancyjnej dołączono oryginał faktury lub 
paragon zakupu (na którym widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ 
produktu). Firma Olympus zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnej naprawy 
w przypadku okazania niewypełnionej karty gwarancyjnej oraz braku powyższego 
dokumentu lub jeżeli zawarte w nim informacje są niepełne lub nieczytelne.
2  Ze względu na brak możliwości ponownego wydania karty gwarancyjnej 
należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.
* Należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej: http://www.
olympus.com na której są dostępne informacje na temat międzynarodowej 
sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus.
Znaki handlowe
IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym fi rmy International Business 
Machines Corporation.
Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi fi rmy 
Microsoft Corporation.
Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
xD-Picture Card™ jest znakiem handlowym.
microSD jest znakiem handlowym fi rmy SD Association.
Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są znakami 
handlowymi i/lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.
Przyjęty w niniejszej instrukcji obsługi standard obsługi plików aparatów cyfrowych 
to standard „Design Rule for Camera File System/DCF”, utworzony przez JEITA 
(Japońskie Zrzeszenie Producentów Branży Elektronicznej i Informatycznej).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.18_Basic_d4390-96_pl.indd   109
18_Basic_d4390-96_pl.indd   109
2008/10/29   20:33:47
2008/10/29   20:33:47