Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
117
RO
Fixarea datei şi a orei
Data şi ora fi xate aici vor fi  salvate împreună 
cu numele fi şierelor, date de tipărire şi alte date.
1
 Apăsaţi butonul n pentru a porni 
camera.
Dacă data şi ora nu sunt fi xate, va apărea meniul 
de confi gurare a acestora.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Meniul de confi gurare a datei şi a orei
2
 Utilizaţi kl pentru a selecta anul la 
poziţia [Y].
3
 Apăsaţi n pentru a salva anul selectat la 
poziţia [Y].
4
  La fel ca şi la paşii 2 şi 3, utilizaţi 
klmn
 şi butonul B pentru a seta 
[M] (luna), [D] (ziua) şi [TIME] (ora şi 
minutele) şi [Y/M/D] (ordinea afi şării 
datei).
 Schimbarea limbii de afi şare
Puteţi selecta limba pentru meniuri şi mesajele de 
eroare afi şate pe ecran.
1
 PApăsaţi butonul 
m, apoi apăsaţi 
butonul klmn pentru a selecta [E
(SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Apăsaţi butonul B.
3
 Utilizaţi kl pentru a selecta [W
şi apăsaţi butonul B.
4
 Utilizaţi klmn pentru a selecta limba 
preferată şi apăsaţi butonul B.
 
5
 Apăsaţi butonul 
m.
Fotografi erea, Redarea şi 
Ştergerea
Fotografi erea cu deschiderea 
optimă a diafragmei şi cu timpul de 
expunere potrivit (modul P)
În acest mod valorile parametrilor de fotografi ere 
sunt setate automat, dar puteţi, în acelaşi timp, regla 
un număr mare de alte funcţii de fotografi ere precum 
compensarea expunerii, balansul de alb şi altele.
1
 Apăsaţi butonul n pentru a porni 
camera. 
 Dacă modul P nu este afi şat, apăsaţi butonul 
K de 
mai multe ori până când acesta este selectat.
 Apăsaţi din nou butonul n pentru a opri 
camera.
2
  Ţineţi camera şi compuneţi imaginea.
3
 Apăsaţi la jumătate butonul declanşator 
pentru a focaliza pe subiect.
Când camera focalizează pe subiect, expunerea 
este blocată (sunt afi şate viteza obturatorului şi 
valoarea aperturii), iar chenarul de focalizare AF 
devine verde.
Dacă chenarul AF se aprinde intermitent în roşu, 
focalizarea nu este reuşită. Încercaţi să focalizaţi 
din nou.
1/400
F3.5
P
Cadrul ţintă AF
Apăsare parţială
Viteză declanşator
Deschiderea diafragmei
4
  Pentru a face fotografi a, apăsaţi uşor 
butonul declanşator până la capăt, având 
grijă să nu mişcaţi camera.
Vizionarea imaginilor
1
 Apăsaţi butonul 
q.
2
  Pentru a selecta o imagine, 
utilizaţi klmn.
Afi şează 10 cadre 
în urmă faţă de 
imaginea curentă
Afi şează 
imaginea 
următoare
Afi şează imaginea 
anterioară
Afi şează 10 cadre 
după imaginea 
curentă
20_Basic_d4390-96_ro.indd   117
20_Basic_d4390-96_ro.indd   117
2008/10/29   20:38:21
2008/10/29   20:38:21