Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
121
RO
încălzeşte. Dacă ţineţi camera mai mult timp în acest stadiu, se poate arde.
În locuri cu temperaturi extrem de joase, temperatura corpului camerei 
poate fi  inferioară temperaturii ambientale. Dacă este posibil, purtaţi 
mănuşi când folosiţi camera în condiţii de temperatură joasă.
Fiţi atent la şnur.
Fiţi atent la şnur când transportaţi camera. Se poate agăţa uşor de alte 
obiecte provocând daune grave.
Măsuri de siguranţă la utilizarea bateriilor
Respectaţi următoarele indicaţii pentru a evita scurgerea, 
supraîncălzirea, arderea, explozia acumulatorilor sau provocarea 
de scurt-circuite sau incendii.
 PERICOL
Această cameră foloseşte un acumulator litiu-ion recomandat de 
Olympus. Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul specifi cat. Nu folosiţi alte 
încărcătoare.
Nu încălziţi şi nu aruncaţi în foc bateriile.
Aveţi grijă când transportaţi sau depozitaţi bateriile pentru a evita contactul 
cu orice obiecte metalice ca bijuterii, ace, agrafe etc.
Nu ţineţi niciodată acumulatorii în locuri afl ate în bătaia directă a razelor de 
soare sau la temperaturi crescute în vehicule încinse, în apropierea unor 
surse de căldură etc.
Pentru a evita scurgerea sau deteriorarea acumulatorilor, urmaţi 
instrucţiunile privitoare la utilizarea lor. Nu încercaţi să le dezasamblaţi sau 
să le modifi caţi, prin sudură etc.
Dacă lichidul din acumulatori intră in ochi, spălaţi imediat ochii cu apă rece 
şi curată şi consultaţi un medic.
Nu lăsaţi niciodată acumulatorii la îndemâna copiilor mici. Dacă un copil 
înghite accidental un acumulator, apelaţi imediat la un medic.
 AVERTISMENT
Ţineţi acumulatorii tot timpul într-un loc uscat.
Pentru a evita scurgerea şi supraîncălzirea sau a provoca incendiu sau 
explozii, folosiţi doar acumulatorii recomandaşi pentru folosirea cu acest 
produs.
Introduceţi bateriile cu grijă, conform descrierii din instrucţiunile de folosire.
Dacă acumulatorii nu au fost reîncărcaţi în perioada de timp specifi cată, nu-i 
mai reîncărcaţi şi nu-i mai folosiţi.
Nu folosiţi acumulatori crăpaţi sau rupţi.
Dacă acumulatorul curge, se decolorează sau se deformează, sau dacă 
reacţionează anormal în timpul utilizării, opriţi camera.
Dacă lichidul din baterie curge pe haine sau piele, scoateţi hainele şi spălaţi 
imediat locul cu apă rece şi curată. Dacă lichidul vă arde pielea, consultaţi 
imediat medicul.
Nu supuneţi acumulatorii la şocuri puternice sau vibraţii continue.
 ATENŢIE
Înainte de încărcare, verifi caţi acumulatorul de scurgeri, decolorări, 
deformări etc.
Acumulatorul se poate încălzi în cazul unei utilizări îndelungate. Pentru 
evitarea unor arsuri minore, nu o scoateţi imediat după ce aţi folosit camera.
Scoateţi întotdeauna acumulatorul din cameră, dacă nu o veţi folosi un timp 
mai îndelungat.
Pentru utilizatorii din Europa
Simbolul „CE” indică faptul că acest produs respectă 
cerinţele europene pentru siguranţă, sănătate, protecţia 
mediului şi a consumatorului. Camerele cu simbolul „CE” 
sunt destinate comercializării în Europa.
Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate WEEE 
Anexa IV] indică faptul că reziduurile echipamentelor 
electrice şi electronice sunt colectate separat în ţările UE.
Vă rugăm să nu aruncaţi acest echipament împreună cu 
reziduurile menajere.
Vă rugăm, folosiţi spaţiile de colectare existente în ţara 
dumneavoastră pentru acest produs.
Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate specifi cat în 
Directiva 2006/66/EC Anexa II] indică faptul că bateriile 
uzate sunt colectate separat în ţările UE.
Vă rugăm, nu aruncaţi bateriile împreună cu reziduurile 
menajere. Vă rugăm să folosiţi spaţiile de colectare 
existente în ţara dumneavoastră pentru bateriile uzate.
Folosiţi numai acumulatori şi încărcătoare autorizate
Recomandăm insistent folosirea cu această camera doar a acumulatorilor şi 
a încărcătoarelor autorizate de Olympus. Folosirea unui acumulator şi/sau 
a unui încărcător care nu este original poate produce incendii sau rănire din 
cauza scurgerilor, supraîncălzirii, aprindere sau deteriorarea acumulatorului. 
Olympus nu-şi asumă responsabilitatea pentru accidente sau defecte 
rezultate din folosirea unui acumulator şi/sau a unui încărcător care nu sunt 
originale Olympus.
Clauze de garanţie
1  Dacă acest produs prezintă defecţiuni, deşi a fost utilizat în condiţii 
corespunzătoare (cu respectarea instrucţiilor de utilizare şi întreţinere puse 
la dispoziţie la cumpărare), în primii doi ani după achiziţionarea de la un 
distribuitor autorizat Olympus în aria comercială Olympus Imaging Europa 
GmbH, după cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com, 
acest produs va fi  reparat, sau, la propunerea Olympus, va fi  înlocuit gratuit. 
În această situaţie, pentru a benefi cia de garanţie, clientul trebuie să prezinte 
produsul şi certifi catul de garanţie înainte de expirarea termenului de doi ani 
de zile la distribuitorul de la care a achiziţionat produsul sau la orice alt service 
Olympus din interiorul ariei comerciale Olympus Imaging Europa GmbH, după 
cum este stipulat pe pagina web http://www.olympus.com. În perioada de 
garanţie internaţională de un an, clientul poate preda produsul oricărui centru 
de service Olympus. Nu în toate ţările există service-uri Olympus.
2  Clientul va transporta produsul la distribuitorul sau la centrul de service 
autorizat Olympus pe riscul propriu şi va răspunde de toate costurile care 
derivă din transportul produsului.
3  Această garanţie nu acoperă următoarele situaţii, iar clientul va trebui să 
plătească taxa de reparaţie, chiar dacă defectarea a survenit în perioada 
de garanţie menţionată mai sus.
 Orice defect survenit în urma folosirii incorecte (de ex. operaţiuni care nu 
sunt menţionate în secţiunea „Măsuri de precauţie” sau alte capitole etc.)
Orice defect ce apare datorită reparaţiilor, modifi cărilor, curăţării etc. 
executate de altcineva decât Olympus sau un centru de service autorizat 
Olympus.
Orice defect sau daună datorate transportului, căderilor, şocurilor etc. 
după achiziţionarea produsului.
Orice defect sau daună datorate incendiilor, cutremurelor, inundaţiilor, 
fulgerelor sau altor dezastre naturale, poluării sau surselor de tensiune 
incorecte.
Orice defect datorat depozitării neglijente sau inadecvate (precum 
păstrarea produsului în condiţii de temperatură şi umiditate ridicate, 
în apropierea soluţiilor pentru insecte precum naftalină sau substanţe 
nocive etc.), întreţinere necorespunzătoare etc.
Orice defect datorat epuizării bateriilor etc.
Orice defect datorat pătrunderii în carcasă a nisipului, noroiului etc.
Când acest certifi cat de garanţie nu este înapoiat împreună cu produsul.
Când sunt efectuate orice tip de modifi cări în certifi catul de 
garanţie privind anul, luna şi data achiziţionării, numele clientului, 
numele distribuitorului şi seria produsului.
Când documentul de achiziţionare nu este prezentat cu acest certifi cat 
de garanţie.
4  Această garanţie se aplică doar produsului; garanţia nu se aplică 
accesoriilor echipamentului, de ex. carcasă, şnur, capacul obiectivului sau 
acumulatori.
5  În termenii garanţiei, singura responsabilitate care revine Olympus se 
limitează la repararea sau înlocuirea produsului. Orice responsabilitate 
pentru pierderi sau pagube indirecte sau prin consecinţă provocate sau 
suferite de către client ca urmare a unei defecţiuni a produsului, şi în 
special orice pierdere sau daune provocate obiectivului, fi lmului, altui 
echipament sau accesoriilor folosite cu produsul sau pentru orice pierdere 
rezultată de întârzieri ale termenului de reparaţie sau pierderea de date, 
este exclusă. Prevederile legale în acest domeniu nu sunt afectate.
Observaţii privitoare la service pe perioada 
garanţiei
1  Garanţia este valabilă numai dacă Certifi catul de garanţie este completat 
corespunzător de către Olympus sau de către un distribuitor autorizat sau 
în baza altor documente care conţin dovezi sufi ciente. Tocmai de aceea, 
asiguraţi-vă că sunt completate corect numele dumneavoastră, numele 
distribuitorului, seria camerei, anul, luna şi ziua achiziţionării, sau că factura 
originală sau chitanţa aferentă vânzării (indicând numele distribuitorului, data 
achiziţionării şi tipul produsului) sunt ataşate la acest certifi cat de garanţie. 
Olympus îşi rezervă dreptul să refuze reparaţia gratuită, dacă nici Certifi catul 
de garanţie nu este completat şi nici documentele descrise mai sus nu sunt 
ataşate sau dacă informaţia conţinută este incompletă sau ilizibilă.
2  Certifi catul de garanţie nu se eliberează în copie, de aceea păstraţi-l la loc 
sigur.
*  Pentru detalii despre reţeaua centrelor de service Olympus, consultaţi lista 
de pe pagina Web http://www.olympus.com.
Mărci înregistrate
IBM este o marcă comercială înregistrată a Internaţional Business Machines 
Corporation.
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft 
Corporation.
Macintosh este marcă înregistrată a Apple Computer Inc.
xD-Picture Card™ este o marcă comercială.
microSD este o marcă comercială a SD Association.
Orice alte nume de companii sau de produse sunt mărci comerciale 
înregistrate şi/sau mărci comerciale ale respectivilor proprietari.
Standardele pentru sistemele de fi şiere pentru camere digitale menţionate 
în acest manual sunt standarde „Design Rule for Camera File System/DCF” 
stipulate de Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.20_Basic_d4390-96_ro.indd   121
20_Basic_d4390-96_ro.indd   121
2008/10/29   20:38:25
2008/10/29   20:38:25