Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
132 SE
  Hitta platsen för USB-porten och referera till datorns 
bruksanvisning.
3
 Använd kl för att välja [PC] och 
tryck på B-knappen.
Datorn identifi erar automatiskt kameran som en 
ny enhet vid den första anslutningen.
Windows
Efter att datorn identifi erat kameran visas ett 
meddelande som indikerar slutförandet av 
inställningen. Bekräfta meddelandet och klicka på 
»OK». Kameran identifi eras som en fl yttbar disk.
Macintosh
Om iPhoto har startat avslutar du iPhoto och 
startar OLYMPUS Master 2.
  Medan kameran är ansluten till datorn är 
fotograferingsfunktionerna inaktiverade.
  Anslutningen av kameran till en dator via en USB-
hubb kan vara något osäker.
  När [MTP] är inställd för undermenyn som visas 
genom att du trycker på n efter att du valt [PC] i 
steg 3 kan inte bilder överföras till en dator med 
OLYMPUS Master 2.
Starta OLYMPUS Master 2
1
  Dubbelklicka på OLYMPUS Master 2-
ikonen.
Använda OLYMPUS Master 2
När OLYMPUS Master 2 har startat visas 
snabbguiden med instruktioner för vanliga åtgärder 
steg för steg. Om snabbguiden inte visas klickar du 
på 
 i verktygsfältet för att visa den.
Mer information om användning fi nns i programmets 
hjälpguide.
Övrigt
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
RISK
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. 
ÖPPNA EJ!
RISK! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA 
STÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA UTFÖRA UNDERHÅLL 
PÅ SJÄLV.
EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV 
BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS.
Ett utropstecken i en triangel gör dig uppmärksam på viktiga 
användnings- eller underhållsinstruktioner i dokumentationen 
som följer med produkten.
FARA
Om produkten används utan att instruktionerna som 
står vid denna symbol följs kan detta leda till allvarliga 
personskador eller dödsfall.
VARNING Om produkten används utan att instruktionerna som står 
vid denna symbol följs kan detta leda till personskador 
eller dödsfall.
RISK
Om produkten används utan att man följer instruktionerna 
som står vid denna symbol kan det leda till mindre 
personskador, skador på utrustningen eller förlust av 
värdefull datainformation.
VARNING!
FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR: 
TA INTE ISÄR PRODUKTEN, UTSÄTT DEN ALDRIG FÖR VATTEN OCH 
ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER.
Allmänna föreskrifter
Läs igenom alla instruktioner – Läs igenom alla instruktioner innan du 
använder produkten. Spara alla bruksanvisningar och dokumentationer 
för framtida bruk.
Rengöring – Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du rengör 
produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig 
rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av organiska lösningsmedel för 
att rengöra produkten.
Tillbehör – För din egen säkerhet och för att undvika skador på produkten: 
Använd endast tillbehör som rekommenderas av Olympus.
Vatten och fukt – Säkerhetsföreskrifter för produkter med väderskyddad 
konstruktion hittar du i avsnittet om vädertäthet.
Placering – För att undvika skador på produkten får den endast monteras på 
stabila stativ, ställningar eller hållare.
Elanslutning – Anslut bara produkten till vägguttag med den spänning och 
den frekvens som anges på produktetiketten.
Främmande föremål – För att undvika personskador får inga metallföremål 
föras in i produkten.
Värme – Använd eller förvara inte produkten nära en värmekälla som t.ex. 
element, värmeutsläpp, ugn/spis eller andra typer av utrustning eller 
anordningar som genererar värme, inklusive stereoförstärkare.
Kameran
 VARNING
Använd inte kameran i närheten av antändliga eller explosiva gaser.
Använd inte blixten eller LED:en alltför nära ansiktet på andra 
människor (i synnerhet småbarn).
Avståndet till ansiktet på den du fotograferar måste vara minst 1 m. Om du 
använder blixten på för nära håll kan personen du fotograferar bli bländad.
Se till att småbarn inte kommer åt kameran.
Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll för småbarn för att 
förhindra följande farliga situationer som kan ge upphov till allvarliga 
skador:
De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk för strypning.
De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.
De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andra barns ögon.
De kan råka skada sig på kamerans rörliga delar.
Titta inte på solen eller starka ljuskällor genom kameran.
Använd eller förvara inte kameran på dammiga eller fuktiga platser.
Täck inte blixten med handen när du fotograferar.
Sätt inte in något annat i microSD-adaptern än ett microSD-kort.
Andra typer av kort kan inte sättas in 
i microSD-adaptern.
För inte in något annat än ett xD-Picture Card eller microSD-adaptern 
i kameran.
Om du av misstag sätter i ett kort, till exempel ett microSD-kort, ska du inte 
använda kraft. Kontakta auktoriserade återförsäljare/servicestationer.
 RISK
Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon ovanlig lukt, 
hör något ovanligt ljud eller ser rök komma ut ur kameran.
Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersom det fi nns risk för brand 
eller brännskador.
Håll aldrig i eller använd aldrig kameran med våta händer.
Lämna inte kameran på platser där den kan utsättas för extremt höga 
temperaturer.
Om du gör det kan materialet i somliga delar brytas ner, vilket under vissa 
förhållanden kan leda till att kameran börjar brinna. Använd inte laddaren 
om det ligger någonting ovanpå den (t.ex. en fi lt). Det fi nns risk för 
överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand.
Hantera kameran försiktigt för att undvika brännskador.
Om kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till lindriga 
brännskador. Tänk på följande:
När kameran används under lång tid blir den varm. Om du håller i 
22_Basic_d4390-96_se.indd   132
22_Basic_d4390-96_se.indd   132
2008/10/29   20:43:58
2008/10/29   20:43:58