Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
133
SE
kameran kan du få lindriga brännskador.
På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans hölje vara 
lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du 
använder kameran vid låga temperaturer.
Var försiktig med kameraremmen.
Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den kan lätt fastna i 
lösa föremål och orsaka allvarliga skador.
Föreskrifter för batteriet
Följ dessa viktiga föreskrifter för batterierna för att undvika läckage, 
överhettning, brand, explosion, elektriska stötar och brännskador.
 FARA
Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran. Ladda 
batteriet med laddaren som anges i den här instruktionen. Använd inga 
andra laddare.
Man får aldrig hetta upp eller bränna batterier.
Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att de inte kommer i 
kontakt med metallföremål, t.ex. smycken, nålar, spännen etc.
Förvara aldrig batterierna på platser som utsätts för direkt solljus eller höga 
temperaturer, t.ex. i en varm bil, nära en värmekälla etc.
Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följas noggrant, för att 
förhindra batteriläckage och skador på batteripolerna. Försök aldrig ta isär 
ett batteri eller modifi era det på något sätt, t.ex. genom lödning.
Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja dem omedelbart med rent, 
kallt rinnande vatten och genast kontakta en läkare.
Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Om ett barn 
av misstag sväljer ett batteri måste en läkare genast kontaktas.
 VARNING
Se till att batterierna alltid är torra.
För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand och explosion, får 
endast de batterier som rekommenderas för den här produkten användas.
Sätt i batterierna försiktigt på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdade efter den angivna 
laddningstiden ska du sluta ladda dem och inte använda dem mer.
Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.
Om ett batteri läcker, blir missfärgat eller deformerat eller verkar konstigt på 
något sätt under användning måste du omedelbart sluta använda kameran.
Om ett batteri läcker vätska på dina kläder eller din hud: Ta av kläderna 
och skölj omedelbart av huden med rent, kallt rinnande vatten. Om vätskan 
bränner huden måste du genast kontakta läkare.
Utsätt aldrig batterierna för kraftiga stötar eller kontinuerliga vibrationer.
 RISK
Undersök batteriet noga för att se om det läcker, är missfärgat, missformat 
eller på något annat sätt onormalt innan du laddar det.
Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut det direkt när det 
har används för att du inte ska bränna dig.
Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte ska användas under 
en längre tid.
För kunder i Europa
»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska 
standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och 
kundskydd. Kameror med 
»CE»-märke är avsedda för försäljning i Europa.
Denna symbol [överkorsad soptunna med hjul enligt WEEE, 
bilaga IV] betyder att elektriska och elektroniska produkter 
ska avfallssorteras i EU-länderna.
Släng inte produkten i hushållsavfallet.
Lämna produkten till återvinning när den ska kasseras.
Denna symbol [överkorsad soptunna med hjul enligt direktiv 
2006/66/EC, bilaga II] betyder kasserade batterier ska 
avfallssorteras i EU-länderna.
Släng inte batterierna med hushållsavfallet. Använd de 
uppsamlings- och återvinningssystem som fi nns i ditt land 
när du kasserar batterierna.
Använd endast godkända uppladdningsbara batterier 
och batteriladdare
Vi rekommenderar att du endast använder det godkända uppladdningsbara 
batteriet och batteriladdaren från Olympus till den här kameran. Om du 
använder ett ett uppladdningsbart batteri och/eller en batteriladdare som 
inte är godkända kan det leda till brand eller personskador p.g.a. att batteriet 
läcker, blir för varmt, antänds eller skadas. Olympus tar inget ansvar för 
skador eller olyckor som uppstår när man använder ett batteri och/eller en 
batteriladdare som inte ingår i Olympus tillbehörsserie.
Garanti
1  Om den här produkten visar sig vara defekt fastän den 
har används på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga 
Säkerhetsföreskrifterna och Bruksanvisningen som medföljer 
produkten) och om den har inhandlats hos en auktoriserad 
återförsäljare av Olympus inom marknadsområdet för Olympus 
Imaging Europa GmbH för mindre än två år sedan, vilket 
fastställs med listan av auktoriserade återförsäljare, kommer den 
här produkten att repareras eller, om Olympus så anser, bytas 
ut utan extra kostnad. För att garantin ska gälla måste kunden 
ta med produkten och garantibeviset till den återförsäljare där 
produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer som 
ligger inom marknadsområdet för Olympus Imaging Europa 
GmbH (se http://www.olympus.com) innan den tvååriga 
garantitiden har löpt ut. Inom den världsomspännande garantins 
period på ett år kan kunden lämna in produkten till vilken som 
Olympus servicestation. Observera att Olympus servicestationer 
inte fi nns i alla länder.
2  Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller en auktoriserad 
Olympus servicestation på egen risk och ansvarar för alla kostnader som 
kan uppstå i samband med transporten.
3  Den här garantin gäller inte under följande omständigheter och kunden 
kommer att få betala för reparationerna, även för defekter som uppstår 
inom garantitiden som beskrivs ovan.
 Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. 
om produkten används på ett sätt som inte beskrivs i 
bruksanvisningen osv.).
 Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, rengöring, etc. som 
utförs av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus 
servicestation.
Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar ner, chock 
etc. när produkten har köpts.
Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, översvämning, 
oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar av miljön och ojämn 
strömtillförsel.
Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt (hög 
temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som t.ex. naftalin eller 
skadliga ämnen (läkemedel, droger)), sköts felaktigt, etc.
Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.
Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord, etc. tränger in i produkten.
Om det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med produkten.
När garantibeviset har ändrats med avseende på år, månad och dag 
då produkten köptes, kundens namn, återförsäljarens namn och 
serienummer.
När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med garantibeviset.
4  Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för tillbehör som 
fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.
5  Olympus garantiansvar begränsar sig till reparation eller byte av produkten. 
Olympus ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador av något slag 
som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta gäller särskilt om 
objektiv, fi lmer, annan utrustning eller tillbehör som används med produkten 
förloras eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer 
fördröjs eller dataförlust. Gällande regler och lagar berörs inte av detta.
Garantins giltighet
1  Den här garantin gäller endast om garanti-beviset har kompletterats 
av Olympus eller en auktoriserad återförsäljare eller om det fi nns 
annan dokumentation som styrker detta. Se därför till att ditt namn, 
återförsäljarens namn, serienummer och år, månad, dag då produkten 
köptes har fyllts i på garantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot 
(där återförsäljarens namn, inköpsdatum och produkttyp fi nns med) bifogas 
garantibeviset. Olympus förbehåller sig rätten att inte utföra service utan 
extra kostnad om garantibeviset inte är komplett eller om ovan nämnda 
dokumentation inte fi nns med eller om informationen inte är komplett eller 
är ogiltig.
2  Eftersom detta garantibevis inte återutges ska du förvara det på ett säkert 
ställe.
*  Du hittar en lista på webbplatsen http://www.olympus.com med det 
auktoriserade internationella Olympus-servicenätverket.
Varumärken
IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines 
Corporation.
Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft 
Corporation.
Macintosh är ett varumärke för Apple Inc.
xD-Picture Card™ är ett varumärke.
microSD är ett varumärke som tillhör SD Association.
Alla andra företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller 
varumärken för sina respektive ägare.
Standarden för kamerafi lsystem som hänvisas till i denna bruksanvisning är 
DCF (Design Rule for Camera File System) som fastställts av JEITA (Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.22_Basic_d4390-96_se.indd   133
22_Basic_d4390-96_se.indd   133
2008/10/29   20:43:59
2008/10/29   20:43:59