Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
139
SI
Če digitalni fotoaparat uporabljate dlje časa, se bo segrel. Če digitalni 
fotoaparat v tem stanju držite, to lahko povzroči lažje opekline.
V krajih z izredno nizko temperaturo je lahko temperatura ohišja 
digitalnega fotoaparata nižja od temperature okolice. Po možnosti pri 
uporabi digitalnega fotoaparata pri nizkih temperaturah nosite rokavice.
Pazite na pašček.
Pazite na pašček, ko nosite digitalni fotoaparat. Lahko se ujame za 
posamezne predmete in povzroči resno poškodbo.
Varnostni ukrepi za ravnanje z baterijami
Upoštevajte te pomembne napotke, da se izognete puščanju baterij, 
pregrevanju, požaru, eksploziji ali povzročitvi električnega udara 
ali opeklin.
 NEVARNOST
Digitalni fotoaparat uporablja litij-ionsko baterijo, ki jo določa Olympus. 
Baterijo napolnite s polnilnikom, ki ga določa Olympus. Ne uporabljajte 
drugih polnilnikov.
Baterij nikoli ne segrevajte ali sežigajte.
Bodite previdni pri nošenju ali shranjevanju baterij, da ne pridejo v stik s 
kovinskimi predmeti, kot so nakit, igle, sponke itn.
Baterij nikoli ne shranjujte na mestu, kjer bodo izpostavljene neposredni 
sončni svetlobi ali visokim temperaturam, v vročem vozilu, blizu vira toplote 
itn.
Da preprečite puščanje baterij ali poškodbe njenih kontaktov, pazljivo 
sledite vsem navodilom glede uporabe baterij. Baterije nikoli ne poskušajte 
razstaviti ali je kakor koli spremeniti, na primer s spajkanjem ipd.
Če tekočina iz baterije pride v stik z očmi, jih takoj izperite s čisto, hladno in 
tekočo vodo ter nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Baterije vedno shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok po nesreči 
pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 POZOR
Baterije morajo biti vedno na suhem.
Da preprečite puščanje baterij, njihovo pregrevanje, povzročitev požara 
ali eksplozije, uporabljajte samo baterije, priporočene za uporabo s tem 
izdelkom.
Baterijo pazljivo vstavite, kot je opisano v navodilih za uporabo.
Če se baterije za polnjenje v predvidenem času ne napolnijo, jih prenehajte 
polniti in jih ne uporabite.
Ne uporabljajte baterije, če je počena ali zlomljena.
Če med uporabo baterija pušča, se razbarva ali preoblikuje oziroma postane 
kakor koli neobičajna, digitalni fotoaparat prenehajte uporabljati.
Če vam na obleko ali kožo izteče tekočina iz baterije, obleko odstranite 
in prizadeto mesto takoj izperite s čisto, tekočo in hladno vodo. Če vam 
tekočina opeče kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
Baterij nikoli ne izpostavljajte močnim sunkom ali dolgotrajnim tresljajem.
 PREVIDNO
Preden baterijo vstavite v fotoaparat, preverite, ali ne pušča, ali ni 
spremenila barve, ali ni ukrivljena ipd.
Pri daljši uporabi se lahko baterija segreje. Da se izognete lažjim opeklinam, 
baterije ne odstranjujte takoj po uporabi digitalnega fotoaparata.
Preden digitalni fotoaparat shranite za dlje časa, vedno odstranite baterije.
Za stranke v Evropi
Oznaka »CE« pomeni, da je ta izdelek v skladu z 
evropskimi zahtevami glede varnosti ter zaščite zdravja, 
okolja in uporabnika. Digitalni fotoaparati z oznako »CE« 
so namenjeni prodaji v Evropi.
Ta simbol [prečrtani smetnjak na kolesih, priloga WEEE 
IV] nakazuje ločeno zbiranje odpadne električne in 
elektronske opreme v državah EU.
Opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
Za odstranjevanje tega izdelka uporabite sisteme za 
vračanje in zbiranje odpadkov, ki so na voljo v vaši državi.
Ta simbol [prečrtani smetnjak na kolesih, direktiva 
2006/66/ES, priloga II] označuje ločeno zbiranje odpadne 
električne in elektronske opreme v državah EU.
Baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Za 
odstranjevanje odpadnih baterij uporabite sisteme za 
vračanje in zbiranje odpadkov, ki so na voljo v vaši državi.
Za polnjenje uporabljajte samo ustrezne baterije in ustrezen 
polnilnik baterij
Priporočamo, da za ta digitalni fotoaparat uporabljate izključno originalne in 
ustrezne baterije za polnjenje ter ustrezen polnilnik baterij podjetja Olympus. 
Uporaba neoriginalnih baterij za polnjenje in/ali polnilnika baterij lahko 
povzroči požar ali poškodbe oseb zaradi uhajanja, pregrevanja, vžiga ali 
poškodovanja baterije. Podjetje Olympus ne prevzema nobene odgovornosti 
za nesreče ali škodo, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi baterij in/ali 
polnilnika baterij, ki niso originalni Olympusovi dodatki.
Garancijski pogoji
1  Če se v dveh letih od dneva nakupa pri pooblaščenem prodajalcu na 
poslovnem območju družbe Olympus Imaging Europa GmbH, kot je 
določeno na spletnem mestu http://www.olympus.com, izkaže, da je 
vaš izdelek kljub pravilni uporabi (skladni s pisnimi navodili za uporabo, 
ravnanje in vzdrževanje, ki so priložena izdelku) okvarjen, ga bomo 
brezplačno popravili ali zamenjali (po presoji Olympusa). Za uveljavitev 
garancije mora stranka pred iztekom dvoletnega garancijskega obdobja 
oddati svoj izdelek skupaj z garancijskim listom prodajalcu, pri katerem je 
bil izdelek kupljen, ali kateremu drugemu pooblaščenemu Olympusovemu 
servisu na poslovnem območju družbe Olympus Imaging Europa GmbH, 
kot je določeno na spletnem mestu http://www.olympus.com. Med enoletno 
svetovno veljavno garancijo lahko stranka odda izdelek v popravilo 
kateremu koli Olympusovemu servisu. Prosimo, upoštevajte, da tovrstne 
Olympusove servisne službe niso na voljo v vseh državah.
2  Stranka prevzame vsa tveganja in stroške, ki nastanejo s prevozom izdelka 
do pooblaščenega Olympusovega prodajalca ali servisne službe.
3  Garancija ne velja v naslednjih primerih, v katerih mora stranka poravnati 
stroške popravila, čeprav se je izdelek pokvaril v že navedenem 
garancijskem obdobju.
Kakršne koli okvare, povzročene zaradi
napačnega ravnanja z izdelkom (npr. uporaba izdelka v namene in na 
način, ki ni naveden v navodilih za uporabo, rokovanje in vzdrževanje 
ipd.)
Kakršne koli okvare, nastale zaradi popravila, prilagajanja, čiščenja ali 
drugega posega v izdelek, če tega ni opravil Olympus ali pooblaščene 
Olympusove servisne službe.
Kakršne koli okvare, nastale po nakupu izdelka zaradi prevoza, padca, 
udarca itn.
Kakršne koli okvare, nastale zaradi ognja/požara, potresa, poplave, 
strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja in neprimerne 
električne napetosti napajanja.
Kakršne koli okvare, povzročene z malomarnim ravnanjem ali 
neprimernim hranjenjem/skladiščenjem izdelka (npr. hranjenje pri visokih 
temperaturah in vlažnosti, poleg insekticidov, kot je naftalin, ali škodljivih 
zdravil), neprimernim vzdrževanjem itn.
Kakršne koli okvare, nastale zaradi uporabe (skoraj) izpraznjenih 
baterij itn.
Kakršne koli škode, nastale zaradi vdora peska, blata ipd. v ohišje 
izdelka.
Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priložen garancijski list.
Če je v garancijskem listu spremenjeno leto, mesec ali dan nakupa, ime 
kupca ali prodajalca oz. serijska številka.
Ko garancijskemu listu ni priloženo potrdilo o nakupu (račun).
4  Garancija velja le za izdelek in se ne nanaša na drugo dodatno opremo, kot 
so etui, jermen, pokrov objektiva in baterije.
5  Odgovornost Olympusa je na podlagi te garancije omejena izključno 
na popravilo ali zamenjavo izdelka. Izključena je vsaka odgovornost za 
posredno ali posledično izgubo ali škodo, do katere bi prišlo zaradi napake 
izdelka, še posebno za vsako izgubo ali škodo, ki nastane na objektivih, 
fi
 lmih in drugi opremi ali dodatni opremi, ki je uporabljena skupaj z 
izdelkom. Prav tako Olympus ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo 
ali škodo, ki bi nastala zaradi zamude popravila ali izgube podatkov. Ta 
izjava nikakor ne vpliva na zakonsko predpisane določbe.
Opombe v zvezi z garancijskim vzdrževanjem
1  Garancija je veljavna le, če je garancijski list izpolnjen v celoti s strani 
korporacije Olympus ali pooblaščenega Olympusovega prodajalca oz. če 
so iz drugih dokumentov zadovoljivo razvidne okoliščine nakupa. Poskrbite 
torej, da so na originalnem predračunu/računu v celoti zapisani: vaše ime, 
ime prodajalca, serijska številka izdelka, leto, mesec in dan nakupa ali da je 
originalnemu garancijskemu listu pripet račun, ki ga prejmete ob nakupu, na 
katerem so izpisani ime prodajalca, datum nakupa in tip izdelka. Olympus 
si pridržuje pravico do zavrnitve brezplačnega popravila, če garancijski list 
ni predložen ali v celoti izpolnjen, če ni dodan zgoraj omenjeni dokument 
(predračun, račun) ali če so podatki na garancijskem listu nepopolni 
ali neberljivi.
2  Garancijski list shranite na varno mesto, saj vam dvojnika ne bomo izdali.
*  Oglejte si seznam pooblaščene mednarodne mreže Olympusovih servisnih 
služb, ki je na spletni strani: http://www.olympus.com.
Blagovne znamke
IBM je zaščitena blagovna znamka družbe International Business Machines 
Corporation.
Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft 
Corporation.
Macintosh je blagovna znamka družbe Apple Inc.
xD-Picture Card™ je blagovna znamka.
microSD je blagovna znamka družbe SD Association.
Vsa imena podjetij in izdelkov so zaščitene blagovne znamke in/ali blagovne 
znamke njihovih lastnikov.
Standardi za datotečne sisteme digitalnega fotoaparata, navedeni v teh 
navodilih, so standardi »Design Rule for Camera File System/DCF«, ki 
jih določa Japonsko združenje za industrijo elektronske in informacijske 
tehnologije (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.23_Basic_d4390-96_si.indd   139
23_Basic_d4390-96_si.indd   139
2008/10/29   20:45:04
2008/10/29   20:45:04