Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
140 SK
● Ďakujeme vám za zakúpenie digitálneho fotoaparátu Olympus. Pred prvým použitím fotoaparátu si, 
prosím, pozorne prečítajte tento návod, umožní vám prístroj optimálne využiť a predĺžiť jeho životnosť. 
Návod si starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie.
● Pred vytváraním dôležitých snímok sa oboznámte s fotoaparátom a vytvorte niekoľko skúšobných 
snímok.
● V záujme priebežného zdokonaľovania svojich výrobkov si spoločnosť Olympus vyhradzuje právo 
aktualizácií a zmien informácií v tomto návode.
● Obrázky displeja a fotoaparátu použité v tomto návode na obsluhu vznikli počas vývojovej fázy a môžu 
sa líšiť od fi nálneho výrobku. Ak nie je uvedené inak, vysvetlenia k obrázkom sa týkajú modelu FE-5010/
X-915.
Fotoaparát, ktorý ste si zakúpili, sa dodáva s Používateľskou príručkou na CD-ROM. Detailné informácie 
o funkciách nájdete v Používateľskej príručke. Pre čítanie Používateľskej príručky je potrebný Adobe 
Reader. 
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie batérie
 Priložená nabíjačka batérií (káblom alebo zásuvná) 
sa líši v závislosti od oblasti, kde ste kúpili 
fotoaparát. 
Ak ste dostali zásuvnú nabíjačku batérií, zastrčte ju 
priamo do elektrickej zásuvky.
Príklad: Nabíjačka batérií s káblom
1
2
3
Sieťová 
zásuvka
Napájací kábel
 Lítiovo-iónová batéria
Nabíjačka batérií
Ukazovateľ nabíjania
Svieti: Nabíjanie
Nesvieti: Batéria nabitá
  Batéria je dodávaná čiastočne nabitá. Pred použitím 
fotoaparátu nechajte batériu nabíjať až do zhasnutia 
kontrolky nabíjania (približne 2 hodín).
  Ak kontrolka nabíjania nesvieti, alebo bliká, batéria 
je možno nesprávne vložená alebo môže byť ona či 
nabíjačka poškodená.
Vkladanie batérie a pamäťovej 
karty xD-Picture Card™ (predávanej 
zvlášť) do fotoaparátu
  Do fotoaparátu nevkladajte iné predmety okrem karty 
xD-Picture Card alebo adaptéra na karty microSD.
1
2
1
Kryt priestoru 
pre batériu/
kartu
Zámok 
priestoru pre 
batériu/kartu
2
Poistka batérie
  Batériu vložte tak, aby symbol ▼ smeroval dovnútra 
fotoaparátu, a zároveň aby strana označená 
symbolom C smerovala k poistke batérie.
Poškodenie plášťa batérie (škrabance a podobne) 
môže zapríčiniť prehrievanie alebo vybuchnutie 
batérie.
  Pri vkladaní batérie odsuňte poistku batérie v smere 
šípky.
  Ak chcete batériu vybrať, posuňte poistku batérie v 
smere šípky a potom batériu vytiahnite.
  Pred otvorením krytu priestoru na batériu/kartu 
vypnite fotoaparát.
3
Vrub
Oblasť kontaktov
  Zasúvajte kartu dovnútra v priamom smere, až s 
cvaknutím zaskočí na svoje miesto.
  Nedotýkajte sa kontaktov.
4
1
2
24_Basic_d4390-96_sk.indd   140
24_Basic_d4390-96_sk.indd   140
2008/10/29   20:46:50
2008/10/29   20:46:50