Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
141
SK
Nastavenie dátumu a času
Dátum a čas, ktoré nastavíte v tomto menu, sa budú 
používať pri vytváraní názvov súborov, pri tlači 
dátumu na fotografi e a na iné účely.
1
 Stlačením tlačidla n zapnite 
fotoaparát.
Ak ste ešte nenastavovali dátum a čas, zobrazí 
sa obrazovka na nastavenie dátumu a času.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Obrazovka nastavenia 
dátumu a času
2
 Pomocou tlačidiel kl nastavte rok 
pod položkou [Y].
3
 Stlačením tlačidla n uložte nastavený rok 
v položke [Y].
4
  Podobne ako v kroku 2 a 3 nastavte 
pomocou tlačidiel klmn a B mesiac 
[M], deň [D], čas [TIME] (hodiny a minúty) 
a poradie položiek dátumu [Y/M/D] 
(poradie dátumu).
 Zmena jazyka textov na displeji
Jazyk používaný v položkách menu a chybových 
hláseniach si môžete zvoliť.
1
 Stlačte tlačidlo 
m a stlačením 
klmn
 vyberte [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Stlačte tlačidlo B.
3
  S použitím tlačidla kl vyberte 
[W] a stlačte tlačidlo B.
4
  S použitím tlačidla klmn vyberte váš 
jazyk a stlačte tlačidlo B.
5
 Stlačte tlačidlo 
m.
 Snímanie, prehliadanie 
a vymazávanie
Snímanie s optimálnym clonovým 
číslom a expozičným časom 
(režim P)
V tomto režime má fotoaparát aktivované nastavenia 
automatického snímania, pričom tiež umožňuje 
meniť nastavenia rôznych funkcií v menu režimu 
snímania, ako napríklad kompenzáciu expozície, 
vyváženie bielej atď.
1
 Stlačením tlačidla n zapnite 
fotoaparát.
  Ak sa režim P nezobrazí, niekoľkonásobným 
stlačením tlačidla 
K ho vyberte.
 Opätovným stlačením tlačidla n vypnite 
fotoaparát.
2
  Namierte fotoaparát tak, aby mal záber 
požadovanú kompozíciu.
3
 Stlačením spúšte do polovice zdvihu 
zaostrite na snímaný objekt
Keď fotoaparát zaostrí na objekt, zaaretuje sa 
expozícia (zobrazí sa clonové číslo a expozičný 
čas) a farba rámika AF sa zmení na zelenú.
Ak rámik AF bliká načerveno, znamená 
to, že fotoaparát nebol schopný zaostriť. 
Skúste zaostriť znova.
1/400
F3.5
P
Rámček AF
Stlačenie spúšte 
do polovice
Expozičný čas
Hodnota clony
4
  Ak chcete nasnímať záber, zľahka stlačte 
spúšť na doraz, pričom dbajte na to, aby 
ste fotoaparátom nepohli.
Prezeranie obrázkov
1
 Stlačte tlačidlo 
q.
2
 Pomocou tlačidiel klmn zvoľte 
požadovanú snímku.
Posun o 10 snímok 
dozadu.
Zobrazenie 
nasledujúcej 
snímky
Zobrazenie 
predchádzajúcej 
snímky
Posun 
o 10 snímok 
dopredu
24_Basic_d4390-96_sk.indd   141
24_Basic_d4390-96_sk.indd   141
2008/10/29   20:46:52
2008/10/29   20:46:52