Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
142 SK
Vymazávanie snímok pri 
prehliadaní (vymazanie 
jednej snímky)
1
  Zobrazte snímku, ktorú chcete vymazať, a 
stlačte tlačidlo 
D.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
 
2
 Pomocou tlačidla k zvoľte možnosť 
[YES], a stlačte tlačidlo B.
Používanie režimov 
snímania
  Pri každom stlačení tlačidla K sa zmení režim 
snímania v tomto poradí P, G, 
s, n. 
Prepnutím na ktorýkoľvek iný režim sa pre väčšinu 
nastavení v režimoch 
s obnovia predvolené 
nastavenia pre konkrétny režim.
Používanie režimu vhodného pre 
snímanú scénu (režim s)
1
 Stláčaním tlačidla 
K zvoľte režim s.
2
 Pomocou tlačidiel kl zvoľte 
najvhodnejší režim snímania pre danú 
scénu a stlačte tlačidlo 
B.
Snímanie s automatickým 
nastavením (režim G)
Podľa tejto scény fotoaparát automaticky 
nastaví optimálny režim snímania z režimov 
[PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/
[SPORT]/[MACRO].Fotoaparát podľa snímanej 
scény automaticky nastaví vhodný režim. Ide o plne 
automatický režim, v ktorom môžete jednoduchým 
stlačením spúšte snímať zábery s najvhodnejším 
nastavením pre snímanú scénu. V režime G nie 
je možné uskutočniť nastavenia snímania.
1
 Stláčaním tlačidla K zvoľte požadovaný 
scénický režim G.
Používanie snímacích 
funkcií
Použitie  zoomu
Stlačením tlačidiel zoomu môžete meniť priblíženie 
záberu.
Stlačenie tlačidla 
(W) (širokouhlá pozícia)
Stlačenie tlačidla 
teleskopickej pozície (T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Lišta zoomu
  Optický zoom: 5x, Digitálny zoom: 4x
Fotografovanie s bleskom
Podľa podmienok pri snímaní môžete nastaviť 
najvhodnejší režim blesku.
1
 Stlačte tlačidlo 
#.
2
 Pomocou tlačidiel mn vyberte 
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla 
B
 ju aktivujte.
Možnosť
Popis
FLASH AUTO
Blesk pracuje automaticky pri 
nízkom osvetlení alebo pri 
protisvetle.
REDEYE
Pred nasnímaním záberu sa vyšle 
séria predbleskov na potlačenie 
efektu červených očí.
FILL IN
Blesk pracuje nezávisle od okolitého 
osvetlenia.
FLASH OFF
Blesk nepracuje.
Úprava jasu 
(kompenzácia expozície)
Jas záberu môžete oproti štandardnému jasu (so 
správnou expozíciou), nastaveného fotoaparátom 
podľa režimu snímania (okrem G), upraviť tak, 
aby ste dosiahli tmavšiu alebo svetlejšiu snímku.
1
 Stlačte tlačidlo F.
2
 Pomocou tlačidiel klmn zvoľte 
požadovaný jas a stlačte tlačidlo B.
24_Basic_d4390-96_sk.indd   142
24_Basic_d4390-96_sk.indd   142
2008/10/29   20:46:53
2008/10/29   20:46:53