Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
143
SK
Fotografovanie zblízka 
(snímanie v režime  Makro)
Táto funkcia umožňuje zaostriť a nasnímať objekty z 
malej vzdialenosti.
1
 Stlačte tlačidlo 
&.
2
 Pomocou tlačidiel mn vyberte 
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla 
B
 ju aktivujte.
Možnosť
Popis
OFF
Režim makro je vypnutý.
MACRO
Umožňuje snímať zo vzdialenosti 
od 10 cm
*1
 (60 cm
*2
) od objektu.
 SUPER MACRO
*3
Umožňuje snímať zo vzdialenosti 
od 3 cm od objektu.
*1
 Keď je zoom v širokouhlej polohe (W).
*2
 Keď je zoom v polohe telefoto (T).
*3
  Zoom je automaticky nastavený na pevnú hodnotu.
Používanie  samospúšte
Po úplnom stlačení spúšte sa záber nasníma až po 
určitom čase.
1
 Stlačte tlačidlo 
Y.
2
 Pomocou tlačidiel kl vyberte 
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla 
B
 ju aktivujte.
Možnosť
Popis
OFF
Samospúšť je deaktivovaná.
ON
Najprv sa rozsvieti kontrolka 
samospúšte na približne 10 sekúnd, 
potom bude blikať približne 2 
sekundy a potom sa nasníma záber.
  Režim samospúšte sa automaticky zruší 
po vytvorení jednej snímky.
Zrušenie aktivovanej samospúšte
Znova stlačte tlačidlo 
Y.
Tlač
Tlač snímok so štandardnými 
nastaveniami tlačiarne [EASY 
PRINT] (jednoduchá tlač)
1
  Na displeji zobrazte snímku, ktorú chcete 
vytlačiť.
 Tlač môžete začať aj pri vypnutom fotoaparáte. Po 
vykonaní kroku 2 zvoľte pomocou tlačidiel kl 
možnosť [EASY PRINT] a stlačte tlačidlo B. 
Pomocou tlačidiel mn zvoľte snímku a pokračujte 
krokom 3.
2
 Zapnite tlačiareň a potom fotoaparát 
pripojte k tlačiarni.
Kábel USB
(štandardné príslušenstvo)
Multikonektor
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Tlačidlo n
3
 Stlačením tlačidla n spustíte tlač.
4
  Ak chcete vytlačiť ďalšiu snímku, 
pomocou tlačidiel mn zvoľte požadovanú 
snímku a stlačte tlačidlo 
B.
Používanie softvéru 
OLYMPUS Master 2
Systémové požiadavky a inštalácia 
softvéru OLYMPUS Master 2
Softvér OLYMPUS Master 2 nainštalujte podľa 
priloženej inštalačnej príručky.
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
1
 Presvedčite sa, že je fotoaparát vypnutý.
Displej je vypnutý.
Objektív je zasunutý.
2
  Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Fotoaparát sa automaticky zapne.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 Kábel USB
(štandardné príslušenstvo)
Multikonektor

24_Basic_d4390-96_sk.indd   143
24_Basic_d4390-96_sk.indd   143
2008/10/29   20:46:54
2008/10/29   20:46:54