Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
144 SK
  Zistite umiestnenie USB portu na počítači podľa 
návodu k počítaču.
3
 Pomocou tlačidiel kl zvoľte 
možnosť [PC] a stlačte tlačidlo B.
Pri prvom pripojení počítač automaticky rozpozná 
fotoaparát ako nové zariadenie.
Windows
Keď počítač rozpozná pripojený fotoaparát, 
zobrazí sa hlásenie o vytvorení pripojenia. 
Skontrolujte hlásenie a kliknite na tlačidlo „OK“. 
Fotoaparát je rozpoznaný ako externý disk.
Macintosh
Keď sa spustí program iPhoto, ukončite ho 
a spustite program OLYMPUS Master 2.
 Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, má 
zablokované funkcie snímania.
  Pripojenie fotoaparátu k počítaču pomocou 
rozbočovača USB môže zapríčiniť nestabilnú 
prevádzku.
  Ak zvolíte položku [MTP] vo vnorenom menu, ktoré 
sa zobrazí po stlačení tlačidla n, keď zvolíte položku 
[PC] v kroku 3, nebudete môcť prenášať snímky do 
počítača pomocou programu OLYMPUS Master 2.
Spustenie programu 
OLYMPUS Master 2
1
  Dvakrát kliknite na ikonu 
OLYMPUS Master 2.
Obsluha programu 
OLYMPUS Master 2
Pri spustení aplikácie OLYMPUS Master 2 sa zobrazí 
návod pre rýchly štart s jednotlivými podrobnými 
pokynmi pre bežné úlohy. Ak sa nezobrazí návod pre 
rýchly štart, spustite ho kliknutím na ikonu 
 na 
paneli s nástrojmi.
Podrobný návod na obsluhu nájdete v pomocníkovi 
softvéru.
Dodatok
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VAROVANIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM 
NEOTVÁRAJTE
VAROVANIE: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STENU).
VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNE POUŽÍVATEĽSKY OPRAVITEĽNÉ DIELCE.
OPRAVY ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU OLYMPUS.
Výkričník v trojuholníku vás upozorňuje na dôležité 
pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby tohto výrobku, 
uvedené v priloženej dokumentácii.
NEBEZPE-
ČENSTVO
Používanie výrobku bez dodržania pravidiel, ktoré 
udáva toto označenie, môže viesť k ťažkému úrazu 
alebo smrti.
POZOR
Používanie výrobku bez dodržania pravidiel, ktoré 
udáva toto označenie, môže viesť k úrazu alebo smrti.
VAROVANIE Používanie výrobku bez dodržania pravidiel, ktoré 
udáva toto označenie, môže viesť k ľahkému zraneniu 
osôb, poškodeniu prístroja alebo strate dát.
POZOR!
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ VODE, NEPOUŽÍVAJTE HO VO VLHKOM 
PROSTREDÍ A NEROZOBERAJTE HO. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 
POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Prečítajte si všetky pokyny – Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte 
všetky pokyny na obsluhu. Uschovajte všetky návody na obsluhu a 
dokumenty na ďalšie používanie.
Čistenie – Pred čistením odpojte prístroj od sieťovej zásuvky. Na čistenie 
používajte iba vlhkú handričku. Na čistenie výrobku nikdy nepoužívajte 
žiadne tekuté alebo aerosólové čistidlá, ani organické rozpúšťadlá.
Príslušenstvo – V záujme vlastnej bezpečnosti, a aby ste sa vyhli 
poškodeniu výrobku, používajte iba príslušenstvo odporúčané 
spoločnosťou Olympus.
Voda a vlhkosť – Pre bezpečnostné opatrenia u vodotesných výrobkov si 
starostlivo preštudujte príslušnú časť návodu.
Umiestnenie – Aby ste predišli poškodeniu prístroja, upevnite ho bezpečne 
na stabilný statív, stojan alebo konzolu.
Zdroj napájania – Tento výrobok pripájajte iba k zdrojom napájania 
uvedeným na štítku výrobku.
Cudzie predmety – Aby sa zabránilo zraneniu, nikdy do prístroja nevkladajte 
kovové predmety.
Teplo – Prístroj nikdy nepoužívajte a neukladajte v blízkosti tepelných 
zdrojov, ako sú žiariče, prieduchy kúrenia, sporáky alebo iné zariadenia 
alebo prístroje, ktoré vyvíjajú teplo, vrátane stereo zosilňovačov.
Zaobchádzanie s fotoaparátom
 POZOR
Nepoužívajte fotoaparát v prostredí s horľavými alebo výbušnými 
plynmi.
Nepoužívajte blesk ani LED na fotografovanie ľudí (dojčiat, malých detí 
a pod.) z bezprostrednej blízkosti.
Musíte byť vo vzdialenosti aspoň 1 meter od tvárí fotografovaných osôb. 
Použitie blesku v tesnej blízkosti očí môže viesť k prechodnej strate 
zraku a zraneniu.
Fotoaparát ukladajte mimo dosahu detí.
Vždy používajte a ukladajte fotoaparát mimo dosahu malých detí, hrozia 
nasledujúce riziká vážneho úrazu:
Zamotanie remienka fotoaparátu okolo krku môže viesť k uškrteniu.
Môže dôjsť k prehltnutiu alebo vdýchnutiu batérií, karty alebo iných 
malých častí.
Náhodné spustenie blesku do ich vlastných očí alebo do očí iného 
dieťaťa.
Náhodné poranenie o fotoaparát a jeho pohyblivé dielce.
Fotoaparátom nemierte do slnka ani iných silných zdrojov svetla.
Nepoužívajte a neskladujte fotoaparát na prašných alebo vlhkých 
miestach.
Pri snímaní nezakrývajte blesk rukou.
Do adaptéra na karty microSD nevkladajte žiadne iné predmety okrem 
karty microSD.
Do adaptéra na karty microSD nevkladajte žiadne iné druhy kariet.
Do fotoaparátu nevkladajte iné predmety okrem karty xD-Picture Card 
alebo adaptéra na karty microSD.
Ak omylom vložíte iný typ karty, ako napríklad kartu microSD, nepoužívajte 
násilie. Obráťte sa na autorizovaného predajcu/servisné centrum. 
 VAROVANIE
Ak pozorujete neobvyklé správanie, dym, zápach alebo hluk z prístroja, 
okamžite ho prestaňte používať.
Batérie nikdy nevyberajte holými rukami, môže dôjsť k popáleniu.
Fotoaparát neobsluhujte mokrými rukami.
Neponechávajte fotoaparát na miestach vystavených vysokým 
teplotám.
Zabránite tak poškodeniu fotoaparátu a za určitých okolností aj požiaru. 
Nepoužívajte nabíjačku, ak je prikrytá (napríklad pokrývkou). Hrozí 
prehriatie a požiar.
Zaobchádzajte s fotoaparátom opatrne, môže dôjsť k vzniku 
nízkoteplotných popálenín.
Fotoaparát obsahuje kovové časti, ktorých prehriatie môže spôsobiť 
nízkoteplotné spáleniny. Dbajte na tieto pokyny:
24_Basic_d4390-96_sk.indd   144
24_Basic_d4390-96_sk.indd   144
2008/10/29   20:46:55
2008/10/29   20:46:55