Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
145
SK
Pri dlhšom použití sa fotoaparát zahreje. Jeho držanie môže viesť k 
popáleninám.
Pri použití za extrémne nízkych teplôt môže dôjsť k poklesu teploty 
niektorých častí fotoaparátu pod teplotu okolia. Pri použití za nízkych 
teplôt noste rukavice.
Pozor na remienok.
Dávajte si pozor na remienok pri nosení fotoaparátu. Môže sa jednoducho 
zachytiť o okolité predmety a spôsobiť vážne poškodenie.
Bezpečnostné opatrenia na používanie batérie
Dodržaním týchto dôležitých pokynov zabránite vytečeniu, prehriatiu, 
požiaru alebo výbuchu batérie a úrazu elektrickým prúdom alebo 
požiaru.
 NEBEZPEČENSTVO
Vo fotoaparáte je použitá lítiovo-iónová batéria predpísaná 
spoločnosťou Olympus. Nabíjajte batériu iba na to určenou nabíjačkou. 
Nepoužívajte žiadne iné nabíjačky.
Batérie nikdy nezahrievajte alebo nespaľujte.
Pri prenášaní a ukladaní batérií buďte opatrní, aby nedošlo k 
skratovaniu vývodov kovovými predmetmi, napr. šperkmi, kľúčmi, 
sponkami a pod.
Batérie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám, 
napr. v automobile, v blízkosti tepelných zdrojov a pod.
Pri použití postupujte podľa návodu, zabránite vytečeniu batérií alebo 
poškodeniu ich kontaktov. Nikdy sa nepokúšajte batérie rozobrať ani 
upraviť, napr. spájkovaním.
Ak vytečie batéria a kvapalina sa dostane do očí, vypláchnite ich prúdom 
čistej studenej vody a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
Batérie ukladajte mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k náhodnému požitiu 
batérie, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
 POZOR
Batérie udržujte vždy v suchu.
Používajte vždy batérie predpísané pre tento výrobok, zabránite 
poškodeniu, vytečeniu, prehriatiu batérie alebo požiaru a výbuchu.
Batérie vkladajte opatrne podľa návodu na používanie.
Ak sa batéria nenabila v predpísanom čase, prerušte nabíjanie a 
nepoužívajte ju.
Nepoužívajte poškodené batérie.
Ak dôjde k vytečeniu, deformácii alebo zmene farby batérie alebo sa pri 
použití objavia iné neobvyklé prejavy, prestaňte prístroj používať.
Ak vytečie batéria a kvapalina postrieka kožu alebo odev, vyzlečte odev a 
opláchnite okamžite postihnutú oblasť čistou studenou tečúcou vodou. Ak 
dôjde k popáleniu kože, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
Nevystavujte batérie nárazom ani otrasom.
 VAROVANIE
Pred použitím batériu vždy pozorne prezrite, či netečie, nemá inú farbu, nie 
je zdeformovaná alebo inak poškodená.
Pri dlhšom používaní sa batéria môže veľmi zahriať. Aby nedošlo k 
popáleniu, neodstraňujte ju okamžite po použití fotoaparátu.
Pred uložením fotoaparátu na dlhší čas batérie vždy vyberte.
Pre zákazníkov v Európe
Značka „CE“ symbolizuje, že tento produkt spĺňa európske 
požiadavky na bezpečnosť, zdravie, životné prostredie 
a ochranu zákazníka. Fotoaparáty označené symbolom 
„CE“ sú určené na predaj v Európe.
Tento symbol [prečiarknutá smetná nádoba s kolieskami 
podľa prílohy IV smernice WEEE] označuje oddelený zber 
elektronického odpadu v krajinách EÚ.
Nevhadzujte tento prístroj do bežného domového odpadu.
Na likvidáciu prístroja použite systém zberu a recyklácie 
odpadu vo vašej krajine.
Tento symbol [prečiarknutý kôš na kolieskach – Smernica 
2006/66/ES Príloha II] upozorňuje na separovaný zber 
opotrebovaných batérií v krajinách EÚ.
Batérie nevhadzujte do bežného domového odpadu. Na 
likvidáciu opotrebovaných batérií použite systém zberu a 
recyklácie odpadu vo vašej krajine.
Používajte iba predpísané batérie a nabíjačku
Dôrazne odporúčame používať s týmto fotoaparátom iba originálne 
predpísané batérie a nabíjačku Olympus. Používanie iných batérií a/alebo 
nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo zranenie osôb zavinené netesnosťou, 
ohriatím, vzplanutím alebo poškodením batérie. Olympus nenesie žiadnu 
zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré môžu vzniknúť používaním 
batérií a/alebo nabíjačky batérií, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom 
Olympus.
Záručné podmienky
1  Ak sa ukáže, že tento výrobok je chybný, a to aj napriek jeho riadnemu 
používaniu (v súlade s dodaným písomnými „Bezpečnostnými opatreniami“ 
a Návodom na používanie a manipuláciu), v priebehu dvoch rokov od 
dátumu nákupu u autorizovaného distribútora Olympus v rámci obchodnej 
oblasti Olympus Imaging Europa GmbH, ako je stanovené na internetovej 
stránke: http://www.olympus.com; tento výrobok bude bezplatne opravený 
alebo podľa uváženia spoločnosti Olympus vymenený. Pre uplatnenie 
tejto záruky musí zákazník pred uplynutím dvojročnej záručnej lehoty 
vziať výrobok a doklad o kúpe a predajcom vyplnený Medzinárodný 
záručný list (European and worldwide warranty) alebo riadne vyplnený 
slovenský Záručný list k predajcovi, kde bol výrobok zakúpený, alebo 
do iného servisného centra fi rmy Olympus v rámci obchodnej oblasti 
Olympus Imaging Europa GmbH, ako je stanovené na internetovej stránke: 
http://www.olympus.com. Počas jednoročnej celosvetovej záručnej lehoty 
môže zákazník odovzdať výrobok v ktoromkoľvek servisnom centre fi rmy 
Olympus. Majte prosím na pamäti, že servisné centrá Olympus neexistujú 
vo všetkých krajinách.
2  Zákazník dopraví výrobok k predajcovi, alebo do autorizovaného 
servisného centra Olympus na vlastné riziko a ponesie všetky náklady 
vzniknuté pri preprave výrobku.
3  Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady a zákazník bude 
požiadaný o zaplatenie nákladov na opravu, aj v prípade chýb, ku ktorým 
došlo v záručnej lehote zmienenej vyššie.
 Akákoľvek chyba, ku ktorej došlo kvôli nesprávnemu zaobchádzaniu (ako 
je napríklad vykonanie operácie, ktorá nie je popísaná v Bezpečnostných 
opatreniach alebo iných oddieloch návodov a pod.)
 Akákoľvek chyba, ku ktorej došlo z dôvodu opravy, úpravy, čistenia atď., 
ktoré boli vykonané kýmkoľvek iným než spoločnosťou Olympus alebo jej 
autorizovaným servisným centrom.
Akákoľvek chyba alebo poškodenie, ku ktorým došlo z dôvodu prepravy, 
pádu, nárazu atď. po zakúpení výrobku.
Akákoľvek chyba alebo poškodenie, ku ktorým došlo z dôvodu požiaru, 
zemetrasenia, povodní, úderu blesku alebo iných prírodných katastrof, 
znečistenia životného prostredia a nepravidelných zdrojov napätia.
Akákoľvek chyba, ku ktorej došlo z dôvodu nedbalého alebo 
nesprávneho skladovania (ako je napríklad uchovávanie výrobku 
v prostredí s vysokými teplotami či vlhkosťou, alebo blízko repelentov na 
hmyz, ako je naftalín alebo škodlivé drogy atď.)
Akákoľvek chyba, ku ktorej došlo z dôvodu vybitých batérií atď.
Akákoľvek chyba, ku ktorej došlo z dôvodu preniknutia piesku, blata a 
pod. dovnútra puzdra výrobku.
Ak nie je predajcom vyplnený Medzinárodný záručný list (European and 
worldwide warranty) vrátený s výrobkom.
Ak boli vykonané akékoľvek zmeny v záručnom liste ohľadom roku, mesiaca 
a dátumu nákupu, mena zákazníka, mena predajcu a sériového čísla.
Ak nie je s Medzinárodným záručným listom (European worldwide 
warranty) vyplneným predajcom predložený aj doklad o zakúpení.
4  Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobok, nevzťahuje sa na iné zariadenia 
príslušenstva, ako sú napríklad kryt, remienok, kryt objektívu a batérie.
5  Výhradná zodpovednosť spoločnosti Olympus je v rámci tejto záruky 
obmedzená na opravu alebo výmenu výrobku. Je vylúčená akákoľvek 
zodpovednosť za nepriamu alebo následnú stratu či škodu akéhokoľvek 
druhu, vzniknutú alebo utrpenú zákazníkom z dôvodu chyby výrobku, a 
obzvlášť za stratu alebo škodu spôsobenú na šošovkách, fi lmoch alebo 
iných zariadeniach či príslušenstve používanom s výrobkom, alebo za 
akúkoľvek stratu vyplývajúcu zo zdržania v oprave alebo za stratu dát. 
Záväzné zákonné predpisy zostávajú týmto nedotknuté.
Poznámka k preukázaniu záruky
1  Táto záruka bude platná iba v prípade, ak je záručný list náležite vyplnený 
spoločnosťou Olympus alebo autorizovaným predajcom, alebo ak iný 
dokument obsahuje dostatočný dôkaz. Preto sa, prosíme, uistite, že je 
vyplnené vaše meno, meno predajcu, sériové číslo, rok, mesiac a dátum 
nákupu, alebo že je k tomuto záručnému listu pripojená originálna faktúra 
alebo predajný doklad (s označením mena predajcu, dátumom nákupu a 
typom výrobku). Olympus si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný servis 
v prípade, že nie je záručný list vyplnený, alebo ak nie je pripojený žiadny 
z vyššie uvedených dokumentov, alebo v prípade, kedy sú obsiahnuté 
informácie nekompletné alebo nečitateľné.
2  Pretože tento záručný list nie je možné znovu vystaviť, uschovajte ho na 
bezpečnom mieste.
*  Na webovej stránke http://www.olympus.com si pozrite medzinárodný 
zoznam servisných autorizovaných sietí spoločnosti Olympus.
Ochranné známky
IBM je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti International 
Business Machines Corporation.
Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Microsoft Corporation.
Macintosh je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
xD-Picture Card™ je ochranná známka.
microSD je ochranná známka spoločnosti SD Association.
Všetky ostatné názvy spoločností a produktov sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Ďalej spomínané normy, použité pri tomto fotoaparáte pri správe súborov, 
sú štandardy „Design rule for Camera File system/DCF“, stanovené 
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.24_Basic_d4390-96_sk.indd   145
24_Basic_d4390-96_sk.indd   145
2008/10/29   20:46:56
2008/10/29   20:46:56