Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
146 SR
● Hvala vam što ste se odlučili za Olympusov digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da ga koristite, 
pažljivo pročitajte ova uputstva, kako bi vas služio dugo i pouzdano. Uputstvo čuvajte na sigurnom radi 
budućeg korišćenja.
● Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografi ja kako biste se navikli 
na svoj novi aparat.
● U cilju neprekidnog poboljšavanja kvaliteta proizvoda, Olympus zadržava pravo da ažurira ili promeni 
sadržaj informacija koje se nalaze u ovom uputstvu.
● Ilustracije ekrana i fotoaparata prikazane u ovom uputstvu napravljene su tokom razvojnih faza i mogu se 
razlikovati od stvarnog proizvoda. Ukoliko nije drugačije naznačeno, objašnjenje za ove ilustracije je dato 
za FE-5010/X-915.
Uz kupljeni foto aparat treba da dobijete CD-ROM na kome je Uputstvo za upotrebu. Za detaljne 
informacije o opcijama na aparatu, molimo pogledajte Uputstvo za upotrebu. Potreban Vam je Adobe 
Reader kako biste otvorili Uputstvo za upotrebu. 
Priprema fotoaparata
Punjenje baterije
 Priloženi punjač baterije (tip sa kablom za 
naizmeničnu struju ili tip koji se priključuje na struju) 
razlikuje se u zavisnosti od regiona gde ste ovaj 
fotoaparat kupili. 
Ako dobijete tip punjača baterije koji se priključuje 
na struju, priključite ga direktno u utičnicu za 
naizmeničnu struju.
Primer: Tip punjača baterije sa kablom za 
naizmeničnu struju
1
2
3
Utičnica
Strujni kabl
 Litijum-jonska baterija
Punjač za bateriju
Indikator punjenja
Uključeno: punjenje je u toku
Isključeno: napunjeno
  Priložena baterija je samo delimično napunjena. Pre 
upotrebe obavezno punite bateriju dok se indikator 
punjenja ne isključi (približno 2 sati).
  Ukoliko se indikator punjenja ne upali ili treperi, 
baterija možda nije ispravno umetnuta ili su baterija 
ili punjač polomljeni.
Umetanje baterije i kartice 
xD-Picture Card™ (prodaje 
se posebno) u fotoaparat
  U fotoaparat nemojte da umećete ništa osim 
xD-Picture kartice ili nastavka za microSD karticu.
1
2
1
Poklopac 
pregrade za 
bateriju/karticu
Bravica pregrade 
za bateriju/karticu
2
Bravica za pričvršćivanje baterije
  Umetnite bateriju tako što ćete prvo staviti stranu 
označenu sa ▼, pri čemu oznake C treba da budu 
okrenute prema bravici za pričvršćivanje baterije.
Oštećenje spoljašnjosti baterije (ogrebotine itd.) 
može da stvori toplotu ili dovede do eksplozije. 
  Umetnite bateriju dok istovremeno gurate bravicu za 
pričvršćivanje baterije u pravcu strelice.
  Povucite bravicu za pričvršćivanje baterije u pravcu 
strelice da biste je oslobodili, a zatim izvadite 
bateriju.
 Isključite fotoaparat pre otvaranja poklopca odeljka 
za baterije/karticu.
3
Urez
Kontaktna 
površina
  Pravo umetnite karticu dok ne nalegne na svoje mesto.
  Nemojte dodirivati kontaktne površine.
4
1
2
25_Basic_d4390-96_sr.indd   146
25_Basic_d4390-96_sr.indd   146
2008/10/29   20:48:16
2008/10/29   20:48:16