Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
147
SR
Podešavanje datuma i vremena
Datum i vreme koji su ovde podešeni čuvaju se u 
imenima datoteka slika, na odštampanim datumima i 
u drugim podacima.
1
 Pritisnite dugme n da biste uključili 
fotoaparat.
Ekran za podešavanje datuma i vremena prikazuje 
se kada datum i vreme nisu podešeni.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Ekran za podešavanje 
datuma i vremena
2
 Pomoću kl izaberite godinu za [Y].
3
 Pritisnite n da biste sačuvali podešavanje 
za [Y].
4
  Kao i u 2. i 3. koraku, pomoću klmn 
i dugmeta B podesite [M] (mesec), [D] 
(dan), [TIME] (sati i minuti) i [Y/M/D] 
(raspored datuma).
 Promena jezika prikaza na ekranu
Jezik menija i poruke o greškama koje se prikazuju 
na ekranu mogu da se izaberu.
1
 Pritisnite dugme 
m, a zatim pritisnite 
klmn
 da biste izabrali [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Pritisnite dugme B.
3
 Pomoću kl izaberite [W
i pritisnite dugme B.
4
 Pomoću klmn izaberite jezik 
i pritisnite dugme B.
5
 Pritisnite dugme 
m.
 Snimanje, reprodukcija i 
brisanje
Snimanje sa optimalnom vrednošću 
otvora blende i brzinom zatvarača 
(režim P)
U ovom režimu aktiviraju se podešavanja 
za automatsko snimanje, dok se istovremeno 
omogućava izmena različitih funkcija snimanja, kao 
što su kompenzacija ekspozicije, balans belog i 
drugo po potrebi.
1
 Pritisnite dugme n da biste uključili 
fotoaparat. 
 Ukoliko režim P nije prikazan, pritisnite dugme 
nekoliko puta da biste ga izabrali.
 Pritisnite n da biste isključili fotoaparat.
2
  Zadržite fotoaparat i ukadrirajte snimak.
3
  Pritisnite dugme zatvarača do pola da 
biste fokusirali objekat.
Kada se objekat izoštri, ekspozicija se zaključava 
(prikazuju se brzina zatvarača i vrednost otvora 
blende) i oznaka AF nišana menja se u zeleno.
Ukoliko oznaka AF nišana treperi crveno, 
fotoaparat nije uspeo da izoštri sliku. 
Pokušajte ponovo da fokusirate.
1/400
F3.5
P
AF nišan
Pritisnite napola
Brzina zatvarača
Vrednost otvora blende
4
  Za snimanje slike, lagano pritisnite 
dugme zatvarača do kraja, vodeći računa 
da fotoaparat ne podrhtava.
Pregled slika
1
 Pritisnite dugme 
q.
2
 Pomoću klmn izaberite sliku.
Prikazuje 10 slika 
pre trenutne slike
Prikazuje sledeću 
sliku
Prikazuje 
prethodnu sliku
Prikazuje 10 slika 
posle trenutne 
slike
25_Basic_d4390-96_sr.indd   147
25_Basic_d4390-96_sr.indd   147
2008/10/29   20:48:17
2008/10/29   20:48:17