Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
149
SR
Snimanje u krupnom planu 
( makro snimanje)
Ova funkcija omogućava da fotoaparat fokusira 
i snima objekte na malim razdaljinama.
1
 Pritisnite dugme 
&.
2
 Pomoću mn izaberite podešavanje, a 
zatim pritisnite dugme B da biste ga 
primenili.
Opcija
Opis
OFF
Makro režim rada je isključen.
MACRO
Omogućava snimanje sa udaljenosti 
do 10 cm
*1
 (60 cm
*2
) od objekta.
 SUPER MACRO
*3
Omogućava snimanje sa udaljenosti 
do 3 cm od objekta.
*1
  Kada je zum u najširem (W) položaju.
*2
  Kada je zum u krajnjem telefoto (T) položaju.
*3
  Zum je automatski fi ksiran.
Upotreba  samookidača
Kada se dugme zatvarača pritisne do kraja, slika se 
snima nakon kratkog vremena odlaganja.
1
 Pritisnite dugme 
Y.
2
 Pomoću kl izaberite željeno 
podešavanje, a zatim pritisnite dugme B 
da biste ga primenili.
Opcija
Opis
OFF
Samookidač je isključen.
ON
Lampica samookidača svetli 
približno 10 sekundi, treperi približno 
2 sekunde, a zatim se slika snima.
 Snimanje samookidačem se automatski isključuje 
nakon prvog snimka.
Za isključivanje samookidača nakon što 
se uključi
Ponovo pritisnite dugme 
Y.
Štampanje
Štampanje slika sa standardnim 
podešavanjima štampača 
[EASY PRINT]
1
  Na ekranu prikažite sliku koja treba da se 
štampa.
  Štampanje može da se započne i kada je fotoaparat 
isključen. Kada završite 2. korak, pomoću kl 
izaberite [EASY PRINT] i pritisnite dugme B. 
Pomoću mn izaberite sliku i pređite na 3. korak.
2
 Uključite štampač, a zatim povežite 
štampač sa fotoaparatom.
USB kabl (isporučen)
Višenamenski 
priključak
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Dugme n
3
 Pritisnite dugme n za početak štampanja.
4
  Da biste odštampali još jednu sliku, 
pomoću mn izaberite sliku, a zatim 
pritisnite dugme 
B.
Upotreba programa 
OLYMPUS Master 2
Sistemski zahtevi i instalacija 
programa OLYMPUS Master 2
Instalirajte softver OLYMPUS Master 2 u skladu 
sa uputstvima navedenim u priloženom vodiču za 
instalaciju.
Povezivanje fotoaparata sa računarom
1
  Uverite se da je fotoaparat isključen.
Ekran je isključen.
Objektiv je uvučen.
2
  Povezivanje fotoaparata sa računarom
Fotoaparat se automatski uključuje.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB kabl (isporučen)
Višenamenski 
priključak
25_Basic_d4390-96_sr.indd   149
25_Basic_d4390-96_sr.indd   149
2008/10/29   20:48:19
2008/10/29   20:48:19