Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
151
SR
Fotoaparat se prilikom duže upotrebe zagreva. Držanje zagrejanog 
fotoaparata može da izazove lakše opekotine.
Na veoma hladnim mestima temperatura kućišta fotoaparata može biti 
niža od okolne temperature. Ako je moguće, nosite rukavice kada držite 
fotoaparat pri niskim temperaturama.
Pazite na traku.
Pazite na traku kada nosite fotoaparat. Ona može lako da se zaplete za 
istaknute objekte i tako izazove ozbiljno oštećenje.
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom
Pridržavajte se sledećih uputstava da biste sprečili curenje baterija, 
njihovo pregrevanje, paljenje, eksploziju ili izazivanje strujnih udara 
ili opekotina.
 OPASNOST
Fotoaparat koristi litijum-jonsku bateriju koju je odredio Olympus. Bateriju 
punite pomoću navedenog punjača. Nemojte da koristite bilo koje druge 
punjače.
Nikada nemojte da zagrevate niti spaljujete baterije.
Pridržavajte se navedenih mera predostrožnosti prilikom nošenja ili čuvanja 
baterija, kako biste sprečili da dođu u kontakt sa metalnim objektima kao što 
su nakit, ukosnice, pribadači, itd.
Nikada nemojte da čuvate baterije na mestu gde mogu biti izložene direktnoj 
sunčevoj svetlosti ili visokoj temperaturi u zagrejanom vozilu, u blizini 
izvora toplote, itd.
Da biste sprečili da dođe do curenja baterije ili oštećivanja njenih polova, 
pažljivo sledite uputstva koja se odnose na korišćenje baterija. Nikada ne 
pokušavajte da rastavite bateriju ili da je na bilo koji način prepravite, na 
primer, lemljenjem, itd.
Ako tečnost iz baterije dospe u oči, odmah isperite oči čistom, hladnom, 
tekućom vodom i hitno potražite medicinsku pomoć.
Baterije uvek čuvajte van domašaja male dece. Ako dete slučajno proguta 
bateriju, hitno potražite medicinsku pomoć.
 UPOZORENJE
Baterije uvek treba da budu suve.
Da biste sprečili curenje, pregrevanje baterije ili paljenje odnosno izazivanje 
eksplozije, koristite samo baterije koje su preporučene za ovaj proizvod.
Pažljivo stavljajte bateriju u fotoaparat, kao što je opisano u uputstvu za rad.
Ako se punjive baterije ponovo ne napune u navedenom vremenu, prekinite 
punjenje i nemojte ih koristiti.
Nemojte koristiti bateriju ako je napukla ili ako se polomila.
Ako baterija tokom upotrebe procuri, promeni boju, deformiše se ili pokaže 
nepravilnost u radu, prestanite da koristite fotoaparat.
Ako tečnost iz baterije iscuri na odeću ili kožu, skinite odeću i odmah isperite 
oštećeni deo čistom, tekućom hladnom vodom. Ako tečnost opeče kožu, 
hitno potražite medicinsku pomoć.
Nikada nemojte da izlažete baterije jakim udarcima ili neprekidnim 
vibracijama.
 PAŽNJA
Pre postavljanja, uvek pažljivo proverite da li baterija curi, da li je promenila 
boju, da li je iskrivljena ili pokazuje bilo kakve znake oštećenja.
Baterija može da se zagreje tokom duže upotrebe. Da biste izbegli manje 
opekotine, nemojte je vaditi odmah nakon korišćenja fotoaparata.
Uvek izvadite bateriju pre odlaganja fotoaparata na duži period.
Za korisnike u Evropi
Simbol »CE« označava da je ovaj proizvod usklađen sa 
evropskim zahtevima za bezbednost, zaštitu zdravlja, 
životne okoline i korisnika. Fotoaparati sa oznakom »CE« 
namenjeni su za prodaju u Evropi.
Ovaj simbol [precrtana korpa za otpatke WEEE dodatak 
IV] označava odvojeno prikupljanje otpada električne 
i elektronske opreme u zemljama članicama Evropske unije.
Nemojte da bacate elektronsku opremu u kante za kućno 
smeće.
Koristite sisteme reciklaže i prikupljanja proizvoda koji su 
dostupni u vašoj zemlji da biste uklonili ovaj proizvod.
Ovaj simbol [precrtana korpa za otpatke direktiva 2006/66/
EC dodatak II] označava odvojeno prikupljanje odloženih 
baterija u zemljama Evropske unije.
Nemojte da bacate baterije u kante za kućno smeće. 
Koristite sisteme reciklaže i prikupljanja proizvoda koji su 
dostupni u vašoj zemlji da biste uklonili baterije.
Koristite isključivo namensku punjivu bateriju i punjač baterije
Preporučujemo vam da koristite samo originalnu Olympus namensku 
punjivu bateriju i punjač baterije za ovaj fotoaparat. Korišćenje punjive 
baterije i/ili punjača za baterije koji nisu originalni može prouzrokovati 
požar ili povrede usled curenja, pregrevanja, paljenja ili oštećenja baterije. 
Olympus ne snosi bilo kakvu odgovornost za nesreće ili štetu do kojih može 
doći zbog korišćenja baterije i / ili punjača baterije koji ne predstavljaju 
originalnu Olympus dodatnu opremu.
Odredbe garancije
1  Ako se dokaže da je ovaj proizvod neispravan, čak i ako je pravilno 
korišćen (u skladu sa pisanim uputstvima za rukovanje, održavanje i rad 
koja su uz njega isporučena), u roku od dve godine od datuma kupovine 
kod ovlašćenog Olympus distributera u oblasti poslovanja kompanije 
Olympus Imaging Europa GmbH kao što je navedeno na web lokaciji 
http://www.olympus.com ovaj proizvod će biti besplatno popravljen ili 
zamenjen po odluci kompanije Olympus. Za pozivane na ovu garanciju 
korisnik mora da odnese proizvod i ovaj garantni list pre isteka garantnog 
perioda od dve godine prodavcu kod koga je kupio proizvod ili u bilo koji 
drugi Olympus servis u oblasti poslovanja kompanije Olympus Imaging 
Europa GmbH kao što je navedeno na web lokaciji http://www.olympus.
com. U toku jednogodišnjeg perioda važenja garancije u celom svetu 
(World Wide Warranty), korisnik može da vrati proizvod u bilo koji Olympus 
servis. Obratite pažnju na to da ovakvi Olympus servisi ne postoje u svim 
zemljama.
2  Korisnik treba da pošalje proizvod prodavcu ili Olympus ovlašćenom 
servisu na sopstvenu odgovornost i on je odgovoran za sve troškove koji 
nastanu tokom transporta proizvoda.
3  Ova garancija ne pokriva sledeće slučajeve, tako da će korisnik morati da 
plati troškove popravki, čak i za oštećenja do kojih dođe u toku perioda 
važenja garancije koji je prethodno naveden.
 Sva oštećenja do kojih dođe usled nepravilne upotrebe (kao što je 
upotreba koja nije opisana u odeljku Bezbednosna upozorenja ili drugim 
odeljcima u uputstvu itd).
 Sva oštećenja do kojih dođe usled popravki, menjanja, čišćenja, itd. koje 
obavlja neko drugi, a ne Olympus ili ovlašćeni Olympus servis.
Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled transporta, pada, udara, itd. 
nakon kupovine proizvoda.
Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled požara, zemljotresa, šteta od 
poplave, udara groma, drugih prirodnih katastrofa, zagađenja životne 
okoline i nepravilnog izvora napajanja.
Sva oštećenja do kojih dođe usled nepažljivog ili neodgovarajućeg 
skladištenja (kao što je držanje proizvoda na visokim temperaturama i u 
uslovima velike vlažnosti vazduha, u blizini insekticida, kao što su naftalin 
ili opasni lekovi itd), neodgovarajućeg održavanja itd.
Sva oštećenja do kojih dođe usled istrošenosti baterija, itd.
Sva oštećenja do kojih dođe usled prodora peska, blata, itd. u 
unutrašnjost kućišta proizvoda.
Ako se ovaj garantni list ne vrati uz proizvod.
Ako se u garantnom listu obavi bilo kakva promena godine, meseca i 
dana kupovine, imena korisnika, imena prodavca i serijskog broja.
Ako se dokaz o kupovini ne priloži uz ovaj garantni list.
4  Ovaj garantni list važi samo za proizvod; garancija ne važi za bilo koju 
drugu dodatnu opremu, kao što je torbica, traka, poklopac objektiva i 
baterije.
5  Isključiva odgovornost kompanije Olympus prema ovoj garanciji 
biće ograničena na popravak ili zamenu proizvoda. Isključena 
je sva odgovornost za slučajne ili posledične gubitke ili štete 
bilo kakve vrste do kojih je došlo ili koje je korisnik imao usled 
neispravnosti proizvoda, a posebno bilo kakvi gubici ili štete 
prouzrokovane korišćenjem bilo kojih objektiva, fi lmova, 
druge opreme ili dodatne opreme sa ovim proizvodom ili bilo 
kakvi gubici koji su nastali zbog kašnjenja popravke ili gubitka 
podataka. Ova izjava ni na koji način ne utiče na odredbe 
defi nisane zakonom.
Napomene u vezi sa održavanjem u garantnom roku
1  Ova garancija važi samo ako je garantni list u celini popunio Olympus ili 
ovlašćeni prodavac odnosno, ako ostala dokumentacija sadrži dovoljno 
dokaza. Samim tim, proverite da li su vaše ime, ime prodavca, serijski 
broj, kao i godina, mesec i datum kupovine u celini upisani, kao i da li je 
originalna faktura ili račun za prodaju (na kome je navedeno ime prodavca, 
datum kupovine i vrsta proizvoda) pričvršćen za ovaj garantni list. Olympus 
zadržava pravo da odbije besplatno servisiranje ukoliko garantni list nije 
popunjen niti je gorenavedeni dokument pričvršćen odnosno, ako su 
informacije koje su u njemu sadržane nepotpune ili nečitke.
2  Pošto ovaj garantni list ne može da se ponovo izda, čuvajte na ga 
bezbednom mestu.
* Mrežu ovlašćenih Olympus servisa u svetu potražite u listi na web lokaciji: 
http://www.olympus.com.
Zaštitni znakovi
IBM je registrovani zaštitni znak International Business Machines korporacije.
Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znakovi Microsoft korporacije.
Macintosh je zaštitni znak kompanije Apple Inc.
xD-Picture Card™ je zaštitni znak.
microSD je zaštitni znak organizacije SD Association.
Sva ostala imena kompanija i proizvoda su registrovani zaštitni znakovi i/ili 
zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika prava.
Standardi za sisteme datoteka fotoaparata koji se navode u ovom uputstvu 
su »Design Rule for Camera File system/DCF« (Pravila dizajna za sistem 
datoteka / DCF fotoaparata) standardi koje je utvrdilo udruženje Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

25_Basic_d4390-96_sr.indd   151
25_Basic_d4390-96_sr.indd   151
2008/10/29   20:48:21
2008/10/29   20:48:21