Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
27
BG
Настройка на дата и час
Датата и часът, настроени тук, ще бъдат 
използвани в имената на картинките, при 
показване на датата, и за други данни.
1
  Натиснете бутона n
за да включите фотоапарата.
Екранът за настройка на дата и час се появява, 
когато датата и часът не са настроени.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Екран настройка на дата и час
2
  Използвайте kl, за да изберете 
годината за [Y].
3
  Натиснете n, за да съхраните 
настройката за [Y].
4
  Както при Стъпки 2 и 3, използвайте 
klmn
 и бутона B , за да настроите 
[M] (месец), [D] (ден) и [TIME] (часове 
и минути), и [Y/М/D] (ред на дата).
 Смяна езика на дисплея
Езикът за менюто и съобщенията за грешки, 
появяващи се на монитора, могат да се избират.
1
  Натиснете бутона 
m и натиснете 
klmn
 за да изберете [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
  Натиснете бутона B.
3
  Използвайте kl, за да изберете 
[W] и натиснете бутона B.
4
  Използвайте klmn, за да изберете 
желаната яркост и натиснете бутона B.
 
5
  Натиснете бутона 
m.
 Снимане, възпроизвеждане 
и изтриване
Снимане с оптималната бленда и 
скорост на затвора (режим P)
В този режим автоматичните настройки за 
снимане се активират като в същото време 
позволява промени в широк обхат от други 
функции на менюто за снимане, като например 
компенсация на експонацията, баланс на бялото 
и още каквото е необходимо.
1
  Натиснете бутона n
за да включите фотоапарата. 
  Ако режимът P не се показва, натиснете бутона 
K няколко пъти, за да го изберете.
  Натиснете отново бутона n за да изключите 
фотоапарата.
2
  Дръжте фотоапарата и снимайте.
3
  Натиснете спусъка наполовина 
за фокусиране на предмета.
Когато фотоапаратът фокусира обекта, 
експонацията е заключена (показват се скорост 
на затвора и стойност на диафрагмата) и AF 
маркировката се променя на зелен.
Фотоапаратът не е успял да фокусира, ако
AF-маркировката мига в червено. Опитайте 
се да фокусирате отново.
1/400
F3.5
P
AF-маркировка
Натиснат 
наполовина
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
4
  За да направите снимка, внимателно 
натиснете спусъка до долу, като 
внимавате да не клатите фотоапарата.
Разглеждане на изображения
1
  Натиснете бутон 
q.
2
  Използвайте klmn за селектиране 
на снимка.
Показва 10 кадъра 
преди настоящата 
снимка
Показва 
следваща 
снимка
Показва предходна 
снимка
Показва 10 
кадъра след 
настоящата 
снимка
05_Basic_d4390-96_bg.indd   27
05_Basic_d4390-96_bg.indd   27
2008/10/29   20:03:03
2008/10/29   20:03:03