Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
30 BG
  Локализирайте положението на USB входа 
като се уповавате на инструкциите на вашия 
компютър.
3
  Използвайте kl, за да изберете 
[PC] и натиснете бутона B.
Компютърът автоматично разпознава 
фотоапарата като нов уред в първата връзка.
Windows
След като компютърът разпознава фотоапарата, 
се появява съобщение, известяващо завършва
нето на настройката.Потвърдете съобщението и 
натиснете «OK». Фотоапаратът е разпознат като 
«Removable Disk».
Macintosh
Ако стартира iPhoto, излезте от iPhoto 
и стартирайте OLYMPUS Master 2.
  Докато фотоапаратът е свързан към компютъра, 
снимаческите функции не са активни.
  Свързването на фотоапарата с компютър 
чрез USB концентратор може да предизвика 
нестабилно функциониране.
  Когато [MTP] зададено за подменюто, което се 
появява чрез натискане на n след избор на [PC] в 
Стъпка 3, не могат да се прехвърлят снимки към 
компютър чрез OLYMPUS Master 2.
Стартиране на OLYMPUS Master 2
1
  Кликнете два пъти върху иконата на 
OLYMPUS Master2.
Работа с OLYMPUS Master 2
Когато се стартира OLYMPUS Master 2, се 
появява Кратък основен наръчник с подробни 
инструкции за общи задачи. Когато Инструкцията 
за бързо стартиране не се появява, натиснете 
върху 
 от лентата с инструменти, за да се 
покаже Инструкцията.
За подробна информация относно 
форматирането, се обърнете към помощната 
инструкция на софтуера.
Приложение
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
УДАР, ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
ВНИМАНИЕ: ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ТОКОВ УДАР 
НИКОГА НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ).
ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ОСТАВЕТЕ ПОПРАВКАТА НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ 
ПЕРСОНАЛ НА OLYMPUS.
Удивителният знак в триъгълник Ви обръща внимание 
на важни операционни инструкции и инструкции 
по поддръжката в принадлежащата към продукта 
документация.
ОПАСНОСТ Ако продуктът се използва без да се съблюдава 
дадената под този символ информация, може да се 
стигне до сериозни телесни повреди или до смърт.
ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ
Ако продуктът се използва без да се съблюдава 
дадената под този символ информация, може да се 
стигне до телесни повреди или до смърт.
ВНИМАНИЕ Ако продуктът се използва без да се съблюдава 
дадената под този символ информация, може да се 
стигне до леки телесни повреди, до повреждане на 
оборудването или до загубата на ценни данни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ НА ТОКОВ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ 
ПРОДУКТ НА ВОДА И НЕ РАБОТЕТЕ С НЕГО В МНОГО ВЛАЖНА СРЕДА.
Общи мерки за безопасност
Прочетете всички инструкции — Преди да използвате продукта, прочетете 
всички инструкции, свързани с употребата. Съхранявайте всички инструкции 
и цялата документация за бъдещи справки.
Почистване — Преди почистване винаги изваждайте този продукт от контакта. 
За почистване използвайте само влажна кърпа. Никога не използвайте 
какъвто и да било вид течност или аерозолно почистващо средство, или 
какъвто и да било вид органически разтворител за почистване на този 
продукт.
Аксесоари — За Вашата безопасност и за да избегнете повреда на 
продукта, използвайте само препоръчаните от Olympus принадлежности.
Вода и влага — За внимателното използване на продукти с устойчив 
на атмосферните влияния дизайн прочетете раздела «Устойчивост на 
атмосферните влияния».
Разположение — За да избегнете повреждане на продукта, го поставете 
здраво на стабилен статив, стойка или държач.
Електрозахранване — Свързвайте този продукт само с електрическите 
източници, описани на фирмената табелка на продукта.
Чужди тела — За да избегнете телесни повреди, никога не поставяйте метални 
предмети вътре в продукта.
Висока температура — Никога не използвайте или съхранявайте този 
продукт около какъвто и да било източник на висока температура, като 
напр. радиатор, печка, или какъвто и да било тип оборудване или прибор, 
който произвежда висока температура, включително стерео усилватели.
Работа с фотоапарата
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте фотоапарата в близост до огнеопасни или взривоопасни 
газове.
Не използвайте светкавица и светодиод в непосредствена близост до 
хора (особено малки деца, бебета и т.н.).
Трябва да сте най-малко на 1 m от лицата на Вашите обекти. Ако снимате 
със светкавица прекалено близко до очите на обектите, това може да 
доведе до моментно заслепяване.
Дръжте деца и бебета далеч от фотоапарата.
Винаги използвайте и съхранявайте фотоапарата на недостъпно за малки 
деца и бебета място, за да предотвратите следните опасни ситуации, които 
могат да причинят сериозни наранявания:
Замотаване в каишката на фотоапарата, предизвикващо удушаване.
Случайно поглъщане на батерията, картата или други дребни части.
Случайно натискане на светкавицата в близост до очите.
Случайно нараняване от подвижните части на фотоапарата.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето или към силни източници 
на светлина.
Не използвайте и не съхранявайте фотоапарата на прашни или влажни 
места.
Не покривайте с ръка задействалата се светкавица.
Не поставяйте нищо друго в преходника microSD освен microSD картата.
Други видове карти не могат да се сложат в microSD преходника.
Не поставяйте нищо друго освен xD-Picture карта или преходника 
microSD във фотоапарата.
Ако по погрешка сложите карта, например microSD карта, не използвайте 
сила. Обърнете се към оторизиран дистрибутор/сервизен център.
 ВНИМАНИЕ
Прекратете незабавно използването на фотоапарата, ако забележите 
някакви необичайни миризми, шум или дим около него.
Не изваждайте батерията с голи ръце, защото съществува опасност от 
пожар или можете да си изгорите ръцете.
Никога не дръжте и не работете с фотоапарата, ако ръцете ви са мокри.
Не оставяйте фотоапарата на места, където би бил изложен на 
извънредно високи температури.
Това би могло да доведе до повреда на фотоапарата и в някои случаи 
до запалване на фотоапарата. Не използвайте зарядното устройство, 
ако е покрито (например с одеяло). Това може да доведе до прегряване 
и до пожар.
Използвайте внимателно фотоапарата, за да избегнете леки кожни 
изгаряния.
Ако фотоапаратът съдържа метални части, прегряването може да доведе до 
леки кожни изгаряния. Обърнете внимание на следното:
При продължително използване фотоапаратът се нагрява. Пипането на 
05_Basic_d4390-96_bg.indd   30
05_Basic_d4390-96_bg.indd   30
2008/10/29   20:03:07
2008/10/29   20:03:07