Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
31
BG
фотоапарата в това състояние, може да доведе до леки кожни изгаряния.
На места с много ниски температури температурата на корпуса на 
фотоапарата може да бъде по-ниска от температурата на околната среда. 
Ако е възможно носете ръкавици при работа с фотоапарата при ниски 
температури.
Внимавайте с каишката.
Внимавайте с каишката, когато носите фотоапарата. Може да се закачи за 
стърчащи предмети и да причини сериозни щети.
Мерки за безопасност 
при работа с батерията
Съблюдавайте тези важни ръководни принципи, за да предотвратите 
изтичане на батерията, прегряване, запалване, взривяване, токов удар 
или изгаряния.
 ОПАСНОСТ
Този фотоапарат работи с литиево-йонна батерия, определена от Olympus. 
Зареждайте батерията с определеното зарядно устройство. Не използвайте 
друг тип зарядно устройство.
Никога не нагрявайте и не горете батерии.
Вземете мерки при носене или съхранение на батериите да не попадат в 
контакт с метални предмети като напр. бижута, карфици, закопчалки и т.н.
Никога не съхранявайте батериите изложени на пряка слънчева светлина 
или на високи температури в горещо транспортно средство, близо до 
източник на висока температура и т.н.
За да предотвратите изтичане или повреда на батерията, следвайте 
внимателно всички инструкции, отнасящи се до използването на батериите. 
Никога не се опитвайте да разглобите батерията или да я модифицирате 
като напр. чрез запояване и т.н.
Ако течност от батерията попадне в очите Ви, незабавно измийте очите си с 
чиста, хладка течаща вода и потърсете спешна медицинска помощ.
Винаги съхранявайте батериите на недостъпно за малки деца място. Ако 
батерията бъде случайно погълната от дете, незабавно потърсете спешна 
медицинска помощ.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете батериите винаги сухи.
За да предотвратите изтичане на батерията, прегряване, запалване или 
взривяване, използвайте само препоръчаните за този продукт батерии.
Поставяйте внимателно батерията както е описано в работните инструкции.
Ако зареждащите се батерии не се заредят в рамките на допустимото време, 
спрете зареждането им и не ги използвайте.
Не използвайте пукната или повредена батерия.
Ако по време на ползване батерията изтече, измени цвят или се деформира, 
или по какъвто и да е начин стане различна, прекратете използването на 
фотоапарата.
Ако батерията изтече по дрехите или по кожата Ви, съблечете дрехите и 
почистете незабавно съответното място с чиста, хладка течаща вода. Ако 
течността изгори кожата Ви, незабавно потърсете спешна медицинска помощ.
Никога не излагайте батериите на силни удари или на постоянни вибрации.
 ВНИМАНИЕ
Преди да заредите батерията винаги я проверявайте внимателно за изтичане, 
промяна на цвета, деформация или друга аномалия.
При продължителна употреба батерията може да се сгорещи. За да 
предотвратите леки изгаряния, не я вадете непосредствено след употреба 
на фотоапарата.
Винаги изваждайте батерията от фотоапарата преди да го съхраните в 
продължение на дълъг период от време.
За клиенти в Европа
Знакът «CE» показва, че този продукт отговаря на 
европейските изисквания за безопасност, опазване на 
здравето, околната среда и защита на потребителя. 
Фотоапаратите със знака «CE» са предназначени за 
продажба в Европа.
Този символ [зачеркната кофа за боклук според 
Директивата за отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване WEEE, приложение IV] указва разделното 
събиране на отпадъчно електрическо и електронно 
оборудване в страните от ЕС.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци.
За изхвърлянето на този продукт използвайте системата 
за връщане и събиране на отпадъци, действаща във 
вашата страна.
Този символ [зачеркната кофа за боклук според 
Директивата за отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване 2006/66/EC, приложение II] указва разделното 
събиране на отпадъчни батерии в страните от ЕС.
Не изхвърляйте батериите заедно с битовите отпадъци. 
За изхвърлянето на батерии, моля, използвайте 
системата за връщане и събиране на отпадъци, 
действаща във Вашата страна.
Използвайте само специалната зареждаща се батерия и зарядно 
устройство
Изрично се препоръчва използването на този фотоапарат само със 
специалната зареждаща се батерия и зарядно устройство на фирма Olympus. 
Използването на неоригинални зареждаща се батерия и/или зарядно 
устройство може да доведе до пожар или до телесни повреди, причинени 
от изтичане, прегряване, експлозия или повреда на батерията. Olympus не 
поема отговорност за нещастни случаи и щети, причинени от използването на 
батерии и/или зарядни устройства на други фирми.
Обезпечаване на гаранцията
1  Ако този продукт покаже дефект, въпреки че е бил използван по 
предназначение (в съответствие с доставените инструкции за работа и 
обслужване), в рамките на 2 години от датата на закупуване от оторизиран 
дистрибутор на Olympus в рамките на търговската сфера на Olympus Imaging 
Europa GmbH, както е посочено на уеб страницата: http://www.olympus.com, 
то този продукт ще бъде безплатно ремонтиран или заменен по усмотрение 
на Olympus. За да се предявят гаранционните претенции за поправка, трябва 
продуктът и гаранционния сертификат да се представят преди изтичане на 
2-годишния гаранционен срок в магазина на закупуване или във всеки друг 
оторизиран сервиз на Olympus в рамките на търговската сфера на Olympus 
Imaging Europa GmbH, както е посочено на уеб страницата: http://
www.olympus.com. През този едногодишен период на Световната 
гаранция клиентът може да предаде продукта във всеки сервизен център 
на Olympus. Имайте предвид, че такъв сервиз на Olympus не съществува 
във всички страни.
2  Клиентът трябва да транспортира на свой риск и за своя сметка продукта до 
магазина на закупуване или до оторизирания сервиз на Olympus.
3  Тази гаранция не покрива изброените по-долу случаи, при които клиентът 
ще трябва да заплати дори за дефекти, възникнали в рамките на посочения 
по-горе гаранционен период.
 При дефект, причинен от неправилна експлоатация на продукта 
(извършване на действие, което не е споменато в раздела «Предпазни 
мерки» или в другите раздели на инструкциите за работа, т.н.)
б. При дефект, причинен от поправки, модификации, почистване и др., които 
не са извършени от Olympus или упълномощен от Olympus сервиз.
в. При дефект или повреда, причинени от неправилен транспорт, падане, 
сътресение и др. след датата на закупуване на продукта.
г.  При дефект или повреда, причинени от пожар, земетресение, наводнение, 
гръмотевица и други природни бедствия, замърсяване на околната среда 
и нередовен източник на напрежение.
д. При дефект, причинен от неправилно или небрежно съхранение (особено 
при високи температури, висока влажност на въздуха, в близост до 
инсектициди като нафталин или вредни химикали и др.), неправилна 
поддръжка и др.
е. При дефект, причинен от изхабени батерии и др.
ж. При дефект, причинен от проникване на пясък, кал и др. в корпуса на 
продукта.
з. Когато гаранционният сертификат не е върнат заедно с продукта.
и. Когато са променяни данните от гаранционния сертификат за годината, 
месеца и датата на закупуване, името на клиента, на продавача и 
серийния номер.
й. Когато доказателство за покупката не е представено заедно с 
гаранционния сертификат.
4  Тези гаранционни условия важат само за продукта, но не и за аксесоарите 
като чанта, каишка, капак на обектива и батерии.
5  Единственото задължение на Olympus по силата на тази гаранция е да 
поправи или да смени продукта. Изключени от гаранцията са отговорностите 
за всякакви преки или косвени загуби или щети, понесени или претърпени 
от клиента и дължащи се на дефект в продукта, а особено за загубата и/или 
повредата на обективи, филмов материал, както и друго оборудване и 
аксесоари, използвани заедно с продукта, или за всякакви загуби, причинени 
от продължителна поправка на уреда или от изтриването на данни. Това не 
засяга валидните законови разпоредби.
Бележки по гаранционното обслужване
1  Тази гаранция ще важи само в случай, че гаранционният сертификат е 
попълнен надлежно от Olympus или оторизиран търговец или ако достатъчно 
доказателства са представени в други документи. Затова се убедете, че 
Вашето име, името на търговеца, серийният номер, годината, месецът 
и датата на закупуване са попълнени или че оригиналната фактура или 
квитанция (с името на търговеца, датата на закупуване и типа на продукта) 
е приложена този гаранционния сертификат. Olympus си запазва правото да 
откаже безплатен сервиз, ако нито гаранционният сертификат е попълнен, 
нито горепосоченият документ е приложен или пък съдържащата се в него 
информация е непълна или нечетлива.
2  Съхранявайте този Гаранционен сертификат на сигурно място, тъй като не 
може да бъде преиздаван.
*  Моля, вижте списъка на уеб страницата: http://www.olympus.com за 
международната мрежа упълномощени от Olympus сервизи.
Запазени марки
IBM е регистрирана запазена марка на International Business Machines 
Corporation.
Microsoft и Windows са регистрирани запазени марки на Microsoft Corporation.
Macintosh е запазена марка на Apple Inc.
xD-Picture Card™ е запазена марка.
microSD е запазена марка на SD Association.
Всички други фирмени имена и наименования на продукти са регистрирани 
запазени марки и/или запазени марки на съответните собственици.
Стандартите за обработващи фотофайлове системи, споменати в тази 
инструкция, са стандартите «Design rule for Camera File system/DCF» на 
асоциацията JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association).
a.
05_Basic_d4390-96_bg.indd   31
05_Basic_d4390-96_bg.indd   31
2008/10/29   20:03:07
2008/10/29   20:03:07