Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
36 CZ
 Na počítači vyhledejte port USB (viz příručka 
k počítači).
3
 Pomocí tlačítek kl vyberte položku 
[PC] a stiskněte tlačítko B.
Počítač při prvním připojení automaticky detekuje 
fotoaparát jako nové zařízení.
Windows
Jakmile je fotoaparát detekován, zobrazí se 
zpráva oznamující dokončení nastavení. Potvrďte 
zprávu klepnutím na tlačítko „OK“. Fotoaparát je 
rozpoznán jako vyměnitelný disk.
Macintosh
Jakmile se spustí program iPhoto, ukončete jej a 
spusťte program OLYMPUS Master 2.
  Během připojení fotoaparátu k počítači jsou funkce 
snímání vypnuty.
  Připojení fotoaparátu k počítači pomocí USB 
rozbočovače může zapříčinit nestabilní provoz.
  Pokud po vybrání položky [PC] v kroku 3 stisknete 
tlačítko n a v následující podnabídce zapnete 
možnost [MTP], nebude možné použít program 
OLYMPUS Master 2 pro přenos snímků do počítače.
Spuštění softwaru 
OLYMPUS Master 2
1
  Poklepejte na ikonu OLYMPUS Master 2.
Práce se softwarem 
OLYMPUS Master 2
Jakmile je spuštěn program OLYMPUS Master 2, 
zobrazí se Průvodce rychlým startem s návodem pro 
běžné úlohy. Pokud se Průvodce rychlým startem 
nezobrazí, klepněte na panelu nástrojů na ikonu 
.
Bližší informace o ovládání naleznete v nápovědě 
k programu.
Dodatek
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEOTEVÍREJTE
VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST).
VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ DÍLY.
OPRAVY SVĚŘTE POUZE AUTORIZOVANÉMU 
SERVISU OLYMPUS.
Vykřičník v trojúhelníku vás upozorňuje na důležité 
pokyny týkající se provozu a údržby tohoto 
výrobku, uvedené v přiložené dokumentaci.
NEBEZPEČÍ
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která 
udává toto označení, může vést k těžkému úrazu 
nebo smrti.
POZOR
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která udává 
toto označení, může vést k úrazu nebo smrti.
VAROVÁNÍ
Použití výrobku bez dodržení pravidel, která udává 
toto označení, může vést k lehkému zranění osob, 
poškození přístroje nebo ztrátě dat.
POZOR!
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VODĚ, NEPOUŽÍVEJTE HO VE VLHKÉM 
PROSTŘEDÍ A NEROZEBÍREJTE JEJ. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU 
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
Obecná bezpečnostní opatření
Přečtěte si všechny pokyny — Před použitím výrobku si přečtěte všechny 
pokyny k použití. Uschovejte všechny návody k obsluze a dokumenty pro 
další použití.
Čištění — Před čistěním odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením ze 
zásuvky. K čistění používejte pouze vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte žádná 
tekutá nebo aerosolová čistidla ani organická rozpouštědla.
Příslušenství — Používejte pouze příslušenství doporučené společností 
Olympus, vyhnete se tím nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje.
Voda a vlhkost — U výrobků odolných proti povětrnostním vlivům si pečlivě 
prostudujte příslušnou část návodu.
Umístění — Používejte výrobek pouze se stabilními stativy, stojany nebo 
držáky. Zabráníte tím poškození výrobku.
Napájení — Používejte pouze napájecí zdroje uvedené na štítku přístroje.
Cizí předměty — Nikdy nevkládejte kovové předměty do přístroje.Zabráníte 
tím zranění osob.
Teplo — Nikdy nepoužívejte ani neskladujte výrobek v blízkosti tepelných 
zdrojů, jako jsou radiátory, kamna, sporáky a jiná zařízení vyzařující teplo, 
včetně stereo zesilovačů.
Zacházení s fotoaparátem
 POZOR
Nepoužívejte fotoaparát v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny.
Nepoužívejte blesk ani LED pro fotografování lidí (kojenců, malých dětí 
apod.) z bezprostřední blízkosti.
Musíte být ve vzdálenosti alespoň 1 metr od tváří fotografovaných osob. 
Spuštění blesku v bezprostřední blízkosti očí může vést k dočasné 
ztrátě zraku.
Dbejte, aby malé děti nebyly v dosahu fotoaparátu.
Vždy používejte a ukládejte fotoaparát mimo dosah malých dětí, hrozí 
následující rizika vážného úrazu:
Zamotání řemene fotoaparátu okolo krku může vést k uškrcení.
Může dojít k polknutí nebo vdechnutí baterií, karty nebo jiných malých 
částí.
Náhodné spuštění blesku do jejich vlastních očí nebo do očí jiného 
dítěte.
Náhodné poranění o fotoaparát a jeho pohyblivé díly.
Fotoaparátem nemiřte do slunce ani jiných silných zdrojů světla.
Nepoužívejte a neskladujte fotoaparát na prašných nebo vlhkých 
místech.
Při snímání nezakrývejte blesk rukou.
Do adaptéru pro karty microSD nikdy nevkládejte jinou kartu než 
kartu microSD.
Jiné typy karet se do adaptéru pro karty nesmějí microSD vkládat.
Do fotoaparátu vkládejte pouze kartu xD-Picture Card nebo adaptér 
pro karty microSD.
Vložíte-li do fotoaparátu omylem jinou kartu (např. kartu microSD), 
nepoužívejte násilí. Obraťte se na autorizovaného prodejce/servisní 
centrum.
 VAROVÁNÍ
Pozorujete-li neobvyklé chování, kouř, zápach nebo hluk z přístroje, 
okamžitě jej přestaňte používat.
Baterie nikdy nevyjímejte holýma rukama, může dojít k popálení.
Fotoaparát neobsluhujte mokrýma rukama.
Neponechávejte fotoaparát na místech vystavených vysokým teplotám.
Zabráníte tak poškození fotoaparátu a za určitých okolností i požáru. 
Nepoužívejte nabíječku, jestliže je přikrytá (například pokrývkou). Hrozí 
přehřátí a požár.
Zacházejte s fotoaparátem opatrně, může dojít ke vzniku 
nízkoteplotních popálenin.
Fotoaparát obsahuje kovové části, jejichž přehřátí může způsobit 
nízkoteplotní spáleniny. Dbejte těchto pokynů:
Při delším použití se fotoaparát zahřeje. Pokud přístroj držíte v tomto 
stavu delší dobu, může dojít k popálení.

06_Basic_d4390-96_cz.indd   36
06_Basic_d4390-96_cz.indd   36
2008/10/29   20:04:05
2008/10/29   20:04:05