Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
37
CZ
Při použití za extrémně nízkých teplot může dojít k poklesu teploty 
některých částí fotoaparátu pod teplotu okolí. Při použití za nízkých teplot 
noste rukavice.
Pozor na řemínek.
Dávejte si pozor na řemínek při nošení fotoaparátu. Může se snadno 
zachytit o okolní předměty a způsobit vážné poškození.
Opatření týkající se manipulace s bateriemi
Dodržením těchto důležitých pokynů zabráníte vytečení, přehřátí, 
požáru nebo výbuchu baterie a úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru.
 NEBEZPEČÍ
Ve fotoaparátu je použita lithium-iontová baterie předepsaná společností 
Olympus. Nabíjejte baterii pouze k tomu určenou nabíječkou. Nepoužívejte 
žádné jiné nabíječky.
Baterie nikdy nezahřívejte nebo nespalujte.
Při přenášení a ukládání baterií buďte opatrní, aby nedošlo ke zkratování 
vývodů kovovými předměty, např. šperky, klíči, sponkami apod.
Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám, 
např. v automobilu, v blízkosti tepelných zdrojů apod.
Při použití postupujte podle návodu, zabráníte vytečení baterií nebo 
poškození jejich kontaktů. Nikdy se nepokoušejte baterie rozebrat ani 
upravit, např. pájením.
Vyteče-li baterie a kapalina se dostane do očí, vypláchněte je proudem čisté 
studené vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. Dojde-li k náhodnému požití 
baterie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 POZOR
Baterie udržujte vždy v suchu.
Používejte vždy baterie předepsané pro tento výrobek, zabráníte poškození, 
vytečení, přehřátí baterie nebo požáru a výbuchu.
Baterie vkládejte pečlivě podle návodu k použití.
Pokud se baterie nenabila v předepsaném čase, přerušte nabíjení a 
nepoužívejte ji.
Nepoužívejte poškozené baterie.
Pokud dojde k vytečení, deformaci nebo změně barvy baterie nebo se při 
použití objeví jiné neobvyklé projevy, přestaňte přístroj používat.
Vyteče-li baterie a kapalina potřísní kůži nebo oděv, svlékněte oděv a 
opláchněte okamžitě postiženou oblast čistou studenou tekoucí vodou. 
Dojde-li k popálení kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Nevystavujte baterie nárazům ani otřesům.
 VAROVÁNÍ
Před použitím baterii vždy pečlivě prohlédněte, zda neteče, nemá jinou 
barvu, není zdeformovaná nebo jinak poškozená.
Při delším používání se baterie může hodně zahřát. Aby nedošlo k popálení, 
nevyjímejte ji okamžitě po použití fotoaparátu.
Před uložením fotoaparátu na delší dobu baterii vždy vyjměte.
Pro zákazníky v Evropě
Značka „CE“ symbolizuje, že tento produkt splňuje 
evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní 
prostředí a ochranu zákazníka. Fotoaparáty označené 
symbolem „CE“ jsou určeny pro evropský trh.
Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky WEEE 
Annex IV] indikuje oddělený sběr elektronického odpadu 
v zemích EU.
Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního 
odpadu.
Pro likvidaci přístroje použijte systém sběru a recyklace 
odpadu ve své zemi.
Tento symbol [přeškrtnutý odpadkový koš s kolečky 
– Směrnice 2006/66/EC Annex II] znamená oddělený 
sběr použitých baterií v zemích EU.
Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. 
Baterie likvidujte pomocí systému sběru a recyklace 
odpadu ve své zemi.
Používejte pouze předepsanou nabíjecí baterii a nabíječku
Důrazně doporučujeme používat u tohoto fotoaparátu pouze originální 
předepsanou nabíjecí baterii a nabíječku Olympus. Používání jiné nabíjecí 
baterie a/nebo nabíječky může způsobit požár nebo zranění osob zaviněné 
netěsností, ohřátím, vzplanutím nebo poškozením baterie. Olympus nenese 
žádnou odpovědnost za nehody nebo škody, které mohou vzniknout 
používáním baterií a/nebo nabíječky baterií, které nejsou originálním 
příslušenstvím Olympus.
Záruční podmínky
1  Pokud se tento výrobek ukáže být vadným v průběhu dvou let od data 
nákupu u autorizovaného distributora Olympus v rámci obchodní oblasti 
Olympus Imaging Europa GmbH, jak je stanoveno na stránce http://www.
olympus.com, a to i přes jeho řádné používání (v souladu s písemným 
Návodem k použití a manipulaci), bude bezplatně opraven nebo podle 
uvážení společnosti Olympus vyměněn. Pro uplatnění této záruky musí 
zákazník před uplynutím dvouleté záruční doby vzít výrobek a tento záruční 
list k prodejci, kde byl výrobek zakoupen, nebo do jiného servisního centra 
fi
 rmy Olympus v rámci obchodní oblasti Olympus Imaging Europa GmbH, 
jak je stanoveno na internetové stránce: http://www.olympus.com. Během 
jednoroční celosvětové záruční lhůty může zákazník odevzdat výrobek v 
kterémkoli servisním centru společnosti Olympus. Mějte prosím na paměti, 
že servisní centra Olympus neexistují ve všech zemích.
2  Zákazník dopraví výrobek k prodejci, nebo do autorizovaného servisního 
centra Olympus na vlastní riziko a ponese všechny náklady vzniklé při 
přepravě výrobku.
3  Tato záruka se nevztahuje na následující případy a zákazník bude požádán 
o zaplacení nákladů na opravu, i v případě vad, ke kterým došlo v záruční 
době zmíněné výše.
 Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je 
například provedení operace, která není popsána v Bezpečnostních 
upozorněních nebo jiných oddílech návodů apod.)
 Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd., které 
byly provedeny kýmkoli jiným než společností Olympus nebo jejím 
autorizovaným servisním centrem.
Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, 
nárazu atd. po zakoupení výrobku.
Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, 
zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, 
znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí.
Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému 
skladování (jako je například uchovávání výrobku v prostředí s vysokými 
teplotami či vlhkostí, nebo blízko repelentů na hmyz, jako je naftalen 
nebo škodlivé drogy atd.)
Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vybitým bateriím atd.
Jakákoli vada, ke které došlo kvůli proniknutí písku, bláta apod. dovnitř 
krytu výrobku.
Pokud není tento záruční list vrácen s výrobkem.
Pokud byly provedeny jakékoli změny v záručním listu ohledně roku, 
měsíce a data nákupu, jména zákazníka, jména prodejce a sériového 
čísla.
Pokud není s tímto záručním listem předložen doklad o zakoupení.
4  Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení 
příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie.
5  Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této záruky 
omezena na opravu nebo výměnu výrobku. Je vyloučena jakákoli 
zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoliv 
druhu, vzniklou nebo utrpěnou zákazníkem kvůli vadě výrobku, a obzvláště 
za ztrátu nebo škodu způsobenou na objektivech, fi lmech nebo jiných 
zařízeních či příslušenství používaném s výrobkem, nebo za jakoukoli 
ztrátu vyplývající ze zdržení v opravě nebo za ztrátu dat. Závazné zákonné 
předpisy zůstávají tímto nedotčeny.
Poznámka k prokázání záruky
1  Tato záruka bude platná pouze v případě, pokud je záruční list náležitě 
vyplněn společností Olympus nebo autorizovaným prodejcem, nebo pokud 
jiný dokument obsahuje dostatečný důkaz. Proto se prosím ujistěte, že 
je vyplněno vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo, rok, měsíc a den 
koupě, nebo že je k tomuto záručnímu listu připojena originální faktura 
nebo prodejní doklad (s označením jména prodejce, datem nákupu a 
typem výrobku). Olympus si vyhrazuje právo odmítnout bezplatný servis 
v případě, že není záruční list vyplněn, nebo pokud není připojen žádný z 
výše uvedených dokumentů, nebo v případě, kdy jsou obsažené informace 
nekompletní nebo nečitelné.
2  Protože tento záruční list nebude znovu vystaven, uschovejte ho na 
bezpečném místě.
*  Viz seznam autorizovaných mezinárodních servisů Olympus na webových 
stránkách: http://www.olympus.com.
Ochranné známky
IBM je registrovanou obchodní známkou společnosti International Business 
Machines Corporation.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation.
Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc.
xD-Picture Card™ je ochranná známka.
microSD je ochranná známka asociace SD Association.
Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Dále zmiňované normy, použité v systému souborů fotoaparátu, jsou 
standardy „Design Rule for Camera File System/DCF“ stanovené asociací 
Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.06_Basic_d4390-96_cz.indd   37
06_Basic_d4390-96_cz.indd   37
2008/10/29   20:04:06
2008/10/29   20:04:06