Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
42 DK
  Find USB stikket ved at slå op 
i betjeningsvejledningen til computeren.
3
 Brug kl til at vælge [PC], og tryk på 
B
 knappen.
Computeren registrerer automatisk kameraet 
som en ny enhed, første gang det tilsluttes.
Windows
Når computeren har registreret kameraet, vises en 
meddelelse, der angiver, at opsætningen er udført. 
Bekræft meddelelsen, og klik på "OK". Kameraet 
genkendes som en fl ytbar disk.
Macintosh
Hvis iPhoto er startet, skal du afslutte iPhoto 
og starte OLYMPUS Master 2.
  Når kameraet er sluttet til computeren, er 
optagefunktionerne deaktiveret.
  Hvis kameraet sluttes til en computer via en USB 
fordeler, kan det medføre ustabil drift.
  Når [MTP] er indstillet for den undermenu, der vises, 
når du trykker på n efter, at du har valgt [PC] i trin 
3, kan du ikke overføre billeder til en computer med 
OLYMPUS Master 2.
Sådan startes OLYMPUS Master 2
1
  Dobbeltklik på ikonet OLYMPUS Master 2.
Sådan bruges OLYMPUS Master 2
Når OLYMPUS Master 2 er startet, vises din 
Vejledning til hurtig start med trinvis vejledning til 
almindelige opgaver. Hvis vejledningen til hurtig start 
ikke vises, skal du klikke på 
 på værktøjslinjen for 
at få den vist.
Se hjælpen i programmet for yderligere oplysninger 
om brug.
Appendiks
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD, MÅ 
IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK 
STØD, MÅ ENHEDEN IKKE ADSKILLES.
INDVENDIGE DELE MÅ IKKE SERVICERES AF BRUGEREN.
SERVICE SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET 
OLYMPUS-SERVICETEKNIKER.
En trekant med et udråbstegn gør dig 
opmærksom på vigtige betjenings- og 
vedligeholdelsesanvisninger i det materiale, der er 
vedlagt produktet.
FARE
Hvis produktet bruges uden hensyn til 
oplysningerne under dette symbol, er der risiko for 
alvorlig personskade eller dødsfald.
ADVARSEL
Hvis produktet bruges uden hensyn til 
oplysningerne under dette symbol, er der risiko for 
personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG
Hvis produktet bruges uden hensyn til 
oplysningerne under dette symbol, er der risiko for 
lettere personskade, beskadigelse af udstyret eller 
tab af værdifulde data.
ADVARSEL!
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ 
DETTE PRODUKT ALDRIG ADSKILLES ELLER UDSÆTTES FOR HØJ 
LUFTFUGTIGHED.
Generelle forholdsregler
Læs alle anvisninger – Læs hele vejledningen, før produktet tages i brug. 
Gem alle vejledninger og al dokumentation til senere brug.
Rengøring – Tag altid stikket ud, inden produktet rengøres. Brug kun en blød 
klud til rengøring. Brug hverken væsker, rensemidler på spraydåse eller 
organiske opløsningsmidler til at rengøre dette produkt.
Tilbehør – For din egen sikkerhed og for at undgå beskadigelse af produktet, 
bør du kun bruge tilbehør anbefalet af Olympus.
Vand og fugt – Læs afsnittet om sikring mod vejret for forholdsregler for 
produkter, der er sikret mod vejret.
Placering – For at undgå skader på produktet og personer skal dette produkt 
anbringes på et sikkert stativ, holder eller el. lign.
Strømforsyning – Produktet må kun tilsluttes de strømkilder, der er angivet 
på produktets mærkat.
Fremmedlegemer – For at undgå personskade må der aldrig stikkes 
metalgenstande ind i produktet.
Varme – Dette produkt må aldrig bruges eller opbevares i nærheden af en 
varmekilde, f.eks. en radiator, et varmespjæld, en brændeovn eller andre 
varmeudviklende apparater herunder stereoforstærkere.
Håndtering af kameraet
 ADVARSEL
Brug ikke kameraet i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser.
Brug ikke fl ashen og LED lys tæt på mennesker (spædbørn, mindre 
børn osv.).
Du skal være mindst 1 m væk fra personens ansigt. Hvis fl ashen aktiveres 
for tæt på et motivs øjne, kan det medføre kortvarig synsnedsættelse.
Sørg for at holde spædbørn og mindre børn væk fra kameraet.
Sørg altid for, at kameraet er uden for mindre børns rækkevidde for at 
undgå, at der opstår følgende farlige situationer, som kan medføre alvorlig 
personskade:
Kvælning som følge af, at remmen kommer omkring halsen.
At batterier, kort eller andre smådele bliver slugt ved et uheld.
At fl ashen ved et uheld udløses direkte i deres egne øjne eller i andre 
børns øjne.
Personskade ved et uheld som følge af kameraets bevægelige dele.
Se ikke direkte mod solen eller kraftige lyskilder gennem kameraet.
Kameraet må ikke bruges eller opbevares i støvede eller fugtige 
omgivelser.
Dæk ikke fl ashen med hænderne, når den udløses.
Sæt ikke andre genstande end microSD-kort i microSD adapteren.
Andre typer af kort kan ikke sættes i microSD-adapteren.
Sæt ikke andre genstande end xD-Picture Card og microSD adapteren 
i kameraet.
Hvis du kommer til at sætte et kort i ved en fejl, f.eks. et microSD kort, 
må du ikke forsøge at tvinge det ud. Kontakt en autoriseret forhandler/et 
servicecenter. 
 FORSIGTIG
Brug ikke kameraet, hvis der kommer lugt, støj eller røg fra det.
Fjern i så fald aldrig batteriet med de bare hænder. Det kan medføre brand 
eller forbrænding af hænderne.
Hold aldrig og brug aldrig kameraet med våde hænder.
Læg ikke kameraet, hvor det kan blive udsat for meget høje 
temperaturer.
Dette kan ødelægge dele i kameraet og kan under visse omstændigheder 
medføre, at der går ild i kameraet. Brug ikke opladeren, hvis den er 
tildækket (f.eks. af et tæppe). Det kan medføre overophedning og brand.
Vær forsigtig med kameraet, så lettere forbrænding undgås.
Kameraet indeholder metaldele, der kan blive overophedede, så de kan 
give lettere forbrændinger. Vær opmærksom på følgende:


07_Basic_d4390-96_dk.indd   42
07_Basic_d4390-96_dk.indd   42
2008/10/29   20:05:15
2008/10/29   20:05:15