Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
43
DK
Kameraet bliver varmt efter brug i en længere periode. Hvis du fortsætter 
med at bruge kameraet, kan det medføre lette forbrændinger.
På steder med meget lave temperaturer, kan kameraet blive koldere end 
omgivelsestemperaturen. Bær om muligt handsker, når kameraet bruges 
i lave temperaturer.
Vær forsigtig med remmen.
Vær forsigtig med remmen, når kameraet bæres. Den kan let få fat i andre 
ting og forårsage alvorlig skade.
Forholdsregler ved håndtering af batterier
Følg disse vigtige anvisninger for at undgå, at batterierne lækker, 
bliver overophedet, brænder, eksploderer eller forårsager elektriske 
stød eller forbrændinger.
 FARE
Kameraet bruger et Li-ion batteri som angivet af Olympus. Oplad batteriet 
med den angivne lader. Brug ikke andre ladere.
Forsøg aldrig at opvarme eller brænde batterier.
Tag forholdsregler ved opbevaring og transport af batterier for at undgå, at 
de kommer i forbindelse med metalgenstande som smykker, nåle, låse osv.
Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, ved høje temperaturer i en varm bil 
eller i nærheden af en varmekilde osv.
Læs alle anvisninger grundigt igennem i forbindelse med håndtering af 
batterier for at undgå, at de lækker, eller polerne ødelægges. Forsøg aldrig 
at adskille batterier eller lodde dem osv.
Hvis du får batterisyre i øjnene, skal du omgående skylle med rent rindende 
vand og søge læge med det samme.
Batterier skal altid opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et 
batteri, skal du omgående søge læge.
 ADVARSEL
Opbevar altid batterier tørt.
For at forhindre, at batterierne lækker, overophedes eller forårsager brand 
og eksplosion, bør der kun anvendes batterier, som er anbefalet til dette 
produkt.
Sæt batteriet forsigtigt i som beskrevet i betjeningsvejledningen.
Hvis genopladelige batterier ikke er blevet ladet op på den angivne tid, skal 
opladningen standses og batterierne må ikke bruges.
Brug ikke batteriet, hvis det er i stykker.
Hvis et batteri lækker, bliver misfarvet, deformt eller på anden måde defekt 
under brug, skal man stoppe brugen af kameraet.
Hvis der kommer batterisyre på tøj eller hud, skal tøjet omgående fjernes 
og det pågældende område skylles med rindende rent, koldt vand. Hvis 
væsken forårsager forbrændinger på huden, skal der søges læge med 
det samme.
Udsæt ikke batterier for kraftige stød eller vedvarende rystelser.
 FORSIGTIG
Kontrollér altid batteriet omhyggeligt for lækager, misfarvning, deformering 
og andre afvigelser, før det sættes i.
Batteriet kan blive varmt ved lang tids brug. For at undgå mindre 
forbrændinger må det aldrig tages ud umiddelbart efter brug af kameraet.
Tag altid batteriet ud af kameraet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
Til brugere i Europa
"CE"-mærket angiver, at dette produkt overholder 
de europæiske krav til sikkerhed, sundhed, miljø og 
forbrugerbeskyttelse. "CE" mærkede kameraer er 
beregnet til det europæiske marked.
Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] 
betyder, at elektrisk/elektronisk affald indsamles separat.
Det må derfor ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
Brug det retur- og indsamlingssystem, der fi ndes i dit land 
til bortskaffelse af dette produkt.
Dette symbol [en skraldespand med et kryds over, 
Direktiv 2006/66/EF, bilag II] betyder, at brugte batterier 
indsamles separat inden for EU.
Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald. Brug det retur- og indsamlingssystem, 
der fi ndes i dit land til bortskaffelse af brugte batterier.
Brug kun godkendte genopladelige batterier og ladere
Vi anbefaler kun at bruge det originale, godkendte, genopladelige Olympus 
batteri med den tilsvarende lader sammen med dette kamera. Brug af 
uoriginale genopladelige batterier og/eller batteriopladere kan medføre 
brand eller personskade pga. lækage, varme, antænding eller ødelæggelse 
af batteriet. Olympus påtager sig intet ansvar for uheld eller ødelæggelse 
som følge af brug af batteri og/eller batterioplader, der ikke er originalt 
Olympus tilbehør.
Garanti
1  Skulle der opstå fejl ved produktet, selvom det er blevet brugt korrekt (i 
henhold til afsnittet "Sikkerhedsforskrifter" og den medfølgende vejledning), 
vil produktet blive repareret eller ombyttet på Olympus' foranledning 
uden omkostninger for kunden i en periode på to år fra købsdatoen hos 
en autoriseret Olympus-forhandler inden for Olympus Imaging Europa 
GmbH's geografi ske forretningsområde, som angivet på webstedet: 
http://www.olympus.com Hvis der fremsættes krav i henhold til denne 
garanti skal kunden indlevere produktet og garantibeviset inden udgangen 
af garantiperioden på to år til den forhandler, hvor produktet er købt, eller 
på et andet Olympus serviceværksted inden for Olympus Imaging Europa 
GmbH's geografi ske forretningsområde, som angivet på webstedet: http://
www.olympus.com. I løbet af det første år af den generelle garantiperiode 
kan produktet indleveres på ethvert Olympus serviceværksted. Bemærk, at 
der ikke fi ndes Olympus forhandlere i alle lande.
2  Transporten af produktet til forhandleren eller den autoriserede Olympus 
forhandler sker på kundens egen risiko og regning.
3  Garantien dækker ikke følgende, og kunden skal betale for eventuelle 
reparationer, selvom disse falder inden for den ovennævnte garantiperiode.
 Enhver defekt, der skyldes forkert brug (som f.eks. anvendelse til formål, 
der ikke er nævnt i afsnittet "Sikkerhedsforskrifter" eller andre steder i 
vejledningen, osv.).
 Enhver defekt, der skyldes reparation, ændring, rengøring osv. udført af 
andre end Olympus eller en autoriseret Olympus forhandler.
Enhver defekt eller skade, der skyldes transport, tab, stød osv. efter 
købet af produktet.
Enhver defekt eller skade, der skyldes brand, jordskælv, oversvømmelse, 
lynnedslag, andre naturkatastrofer, forurening eller uregelmæssige 
strømkilder.
Enhver defekt, der skyldes skødesløs eller forkert opbevaring (som f.eks. 
at opbevare produktet under meget varme og fugtige forhold, i nærheden 
af insektmidler som f.eks. naftalen eller andre skadelige midler osv.), 
forkert vedligeholdelse osv.
Enhver defekt, der skyldes fl ade batterier osv.
Enhver defekt, der skyldes indtrængende sand, mudder osv.
Hvis garantibeviset ikke indleveres sammen med produktet.
Når der er foretaget ændringer, uanset hvilke, af garantibeviset, hvad 
angår købsår, -måned og -dato, kundens navn, forhandlerens navn eller 
serienummeret.
Hvis kvitteringen ikke forelægges sammen med garantibeviset.
4  Garantien gælder kun produktet. Garantien dækker ikke ekstra tilbehør, 
som f.eks. etui, rem, optikdæksel og batterier.
5  Olympus' eneste ansvar under denne garanti begrænser sig til reparation 
eller udskiftning af produktet. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for 
indirekte tab eller skader, som kunden måtte lide eller som følge af en 
defekt ved produktet og i særdeleshed tab eller skader på optik, fi lm eller 
andet udstyr og tilbehør anvendt sammen med produktet eller tab, der 
skyldes forsinket reparation eller tab af data. Gældende lovgivning påvirkes 
ikke af ovenstående.
Henvisning vedr. garantibevis
1  Krav under garantiperioden kan kun gøres gældende, hvis garantibeviset 
er udfyldt korrekt af Olympus eller en autoriseret forhandler, eller hvis andre 
dokumenter indeholder tilstrækkeligt bevis. Kontroller derfor, om dit navn, 
forhandlerens navn, serienummeret, købsår, -måned og -dag er udfyldt 
korrekt, eller at den originale faktura eller kvittering (med forhandlerens 
navn, købsdato og produkttype) er vedlagt garantibeviset. Olympus 
forbeholder sig ret til at nægte gratis reparation, hvis garantibeviset ikke 
er udfyldt, eller ovennævnte dokument ikke vedlagt, eller informationerne 
i dette dokument er utilstrækkelige eller ulæselige.
2  Gem garantibeviset. Et nyt kan ikke udstedes.
*  Yderligere oplysninger om det autoriserede internationale Olympus 
servicenetværk fi ndes på listen på webstedet: http://www.olympus.com
Varemærker
IBM er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines 
Corporation.
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft 
Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
xD-Picture Card™ er et varemærke.
microSD er et varemærke tilhørende SD Association.
Alle andre selskaber samt produktnavne er registrerede varemærker og/eller 
varemærker tilhørende de respektive ejere.
De kamerafi lsystemstandarder, der henvises til i denne vejledning, er 
"Design Rule for Camera File System/DCF"-standarder, som defi neret 
af Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.07_Basic_d4390-96_dk.indd   43
07_Basic_d4390-96_dk.indd   43
2008/10/29   20:05:16
2008/10/29   20:05:16